Р Е Ш Е Н И Е

                                                             422/7.8.2017г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, четиринадесети  състав

На двадесет и четвърти юли две хиляди и седемнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:  

Председател: Кр.Кръстев                                               

Секретар: Ф. Апостолова

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 1493 по описа за 2017г. , за да се произнесе взе предвид следното:  

Производство по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № И-2295/16.06.2017год. на Кмета на Община - Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН,  чл.19 ал.2 и чл.20 ал.2 от Наредба за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения на ОбС - Шумен на „Л. БГ“ ЕООД ЕИК ********* управлявано от И.Г.Л. ЕГН **********, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. „С.“ №*, Вх.*, Ет.* ап.** е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 200 лв. /двеста лева/. В жалбата си до съда жалбоподателя моли съда да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно и подробно излага мотивите си за това, алтернативно моли да се намали размера на имуществена санкция до предвидения минимум. В съдебно заседание, редовно призован, не се явява, за него се явява редовно упълномощен представител, който поддържа депозираната жалба.

Процесуалният представител на въззиваемата страна изпраща процесуален представител, който оспорва депозираната жалба и моли НП да бъде потвърдено.

Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН и поради това е допустима.

Жалбата е неоснователна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: На 11.05.2017г. около 11.30 часа в гр. Шумен компетентни длъжностни лица при Община Шумен извършили проверка на ул. “Цар Освободител”  № 102 и установили, че жалбоподателя „Л. БГ“, в качеството си на търговец стопанисващ търговски обект – павилион за кафе и цигари, разположил източно от павилиона преместваемо съоръжение, без да има издадено разрешение за поставяне, издадено от Община Шумен. Било установено, че това преместваемо съоръжение представлява кафе-автомат, който е предназначен за обслужване на клиенти. На място представляващия търговеца не могъл да представи на проверяващите необходимото разрешение за работа на кафе автомата и бил поканен в сградата на Общината. В сградата на Община Шумен, след допълнителна проверка констатираното било потвърдено. За констатираното нарушение на жалбоподателя бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 9473/11.05.2017г., като актосъставителя е счел, че е нарушена разпоредбата на чл.20 ал.1 от Наредба за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения /НРУИВООППС/  на ОбС – Шумен. Жалбоподателя подписал и получил екземпляр от акта, като в графата забележки е отразено. „Не сме платили тротоарно право за въпросната кафе машина, защото павилиона ни като статут на местоположение е неуточнен. Новото място е признато от общината като незаконосъобразно, като лежи в сервитутните зони на трафопост ДСК в преписка № 26-004241-002. Мястото е спечелено от нас на търг и то е посочено от общината, като след това се оказва незаконно.“  Жалбоподателят се е възползвал от законното си право да направи писмени възражения в законоустановения 3-дневен срок и е депозирал такива. АНО разгледал депозираното възражение, но тъй като то било неясно и нямало отношение към констатираното нарушение не го е уважил. Въз основа на така съставения акт и на материалите намиращи се в административно-наказателната преписка Кмета на Община - Шумен като административно-наказващ орган, е издал наказателно постановление № И-2295/16.06.2017год., с което на основание чл.53 от ЗАНН,  чл.19 ал.2 и чл.20 ал.2 от Наредба за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения на ОбС - Шумен на „Л. БГ“ ЕООД ЕИК ********* управлявано от И.Г.Л. ЕГН **********, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. „С.“ №*, Вх.*, Ет.* ап.** е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 200 лв. /двеста лева/.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава и от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели: свид. Л.Л.К. – актосъставител, свид. К.С.К., свид. Н.И.Г. и поискания от страна на жалбоподателя свид. Л.Й.Л..

При така установената фактическа обстановка съдът намира, че издаденото наказателно постановление е правилно и законосъобразно, тъй като жалбоподателят действително е извършил визираното в акта и в НП административно нарушение по следните правни съображения: Съобразно чл.20 ал.1 от НРУИВООППС се забранява разполагането на преместваеми обекти и съоръжения без разрешение за поставяне, когато издаването му е необходимо, както и държането им върху съответния имот след изтичане на срока на издаденото разрешение. Безспорно е че срока на ползването на преместваемия обект е изтекъл на 31.08.2016г. и от тогава разрешението към момента на констатиране на нарушението не е подновявано.

Съобразно административно-наказателната разпоредба на чл.20 ал.2 от НРУИВООППС за нарушение на чл.20 ал.1 от същата се налага глоба от 100 до 1000лв. Безспорно е, а и не се отрича по същество от жалбоподателят, че същият е разположил преместваем обект – кафе автомат, за чието разполагане срока е бил изтекъл и не е бил подновен. Също така безспорно е че към момента на проверката жалбоподателя не е представил документ за платена такса за ползване. По този начин жалбоподателят е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението визирано в АУАН и в НП.

Несъстоятелни са доводите на жалбоподателя за използване на неуредените наемни отношения с общината, като основание да ползва и разполага преместваемия търговски обект. Всеки наемател на общински терен е длъжен при започване на дейността свързана с преместваемия обект, да е изпълнил задължението си да се снабди с необходимото разрешение за неговата експлоатация.

Съдът не констатира нарушения на императивните разпоредби на ЗАНН при издаването на НП, водещи до опорочаването му и повличащи основание за отмяна.

При индивидуализацията на наказанието обаче административно-наказващия орган не е посочил основанията си  за да го наложи в размер над минималния предвиден от разпоредбата в съответствие с чл.20 ал.2 от НРУИВООППС, чл.27 ал.2 от ЗАНН и т.1 от ППВС №*0/28.09.1973г. Обществената опасност на деянието в конкретния случай е ниска, тъй като нарушението е отстранено веднага след констатирането му и е извършено за първи път. Не са налице в преписката и доказателства, за имотното положение на жалбоподателя, както и да има някакви други нарушения на наредби на ОС - Шумен, за да се наложи административното наказание “имуществена санкция” над минималния размер. По изложените съображения, както и поради факта, че нарушението е извършено за първи път, съдът намира, че справедлив и съответен на извършеното нарушение, съгласно наличните данни в преписката ще бъде минималния размер на наложеното наказание и в този смисъл се намалява наложеното от  административно-наказващия орган административно наказание.

Водим  от горното  и  на  основание  чл.63 ал.1  предл. второ от ЗАНН, съдът  

Р  Е  Ш  И :

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № И-2295/16.06.2017год. на Кмета на Община - Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН,  чл.19 ал.2 и чл.20 ал.2 от Наредба за реда и условията за изграждане на временни открити обекти и поставяне на преместваеми съоръжения на ОбС - Шумен на „Л. БГ“ ЕООД ЕИК ********* управлявано от И.Г.Л. ЕГН **********, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, ул. „С.“ №*, Вх.*, Ет.* ап.** е наложено административно наказание "имуществена санкция" в размер на 200лв. /двеста лева/, като НАМАЛЯВА размера на наложената "глоба" на 100лв. /сто лева/.

 

Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

 

Районен  съдия: