Р Е Ш Е Н И Е

 

459/26.9.2017г. ,            гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, седемнадесети състав

На двадесети септември през две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                                                  Председател: Надежда Кирилова

Секретар: Ж.А.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 1528 по описа на ШРС за 2017 г.,

За да се произнесе взе предвид следното:  

Настоящото производство е образувано на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалвано е наказателно постановление № 273020-F300250/20.06.2017 г. на Директора на офис Шумен при ТД на НАП – Варна, с което на основание чл. 179, ал. 1 от ЗДДС на „Джанам Плас” ООД, ЕИК по Булстат 203595110, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Д. Пехливанов“ № 90, представлявано от К.Ш., ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение по чл. 125, ал. 1 и ал. 5 от ЗДДС. Дружеството - жалбоподател моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление, като излага подробно доводите си за това в жалбата.

В съдебно заседание представляващия дружеството - жалбоподател не се явява лично и не изпраща представител.

            ТД на НАП – гр. Варна - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл. 61, ал. 1 от ЗАНН, в съдебно заседание не се явява упълномощен представител. Депозира писмено становище, в което оспорва жалбата изцяло и моли наказателното постановление да бъде потвърдено.       

            Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл. 84 от ЗАНН, във вр. чл. 320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради следното:

ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Дружеството – жалбоподател „Джанам Плас” ООД, представлявано от К.Ш., ЕГН ********** осъществява търговска дейност и е регистрирано по ЗДДС лице.

На 15.02.2017 г. в офис Шумен към ТД на НАП – Варна, отдел „Услуги на клиенти“ била извършена данъчна проверка на фирмата от компетентни длъжностни лица, при която било установено, че дружеството – жалбоподател не е изпълнило задължението си да подаде справка-декларация по ЗДДС заедно с дневника за покупките и дневника за продажбите за данъчен период 01.01.2017 г. – 31.01.2017 г. със срок на подаване най-късно до 14.02.2017 г. Това обстоятелство било констатирано от данъчните органи чрез извършване на съпоставка на регистрираните по ЗДДС лица и подадените от тях справки -декларации по ЗДДС и приложенията към тях, като с оглед тази констатация до дружеството - нарушител била изпратена покана за подаване на справка-декларация за процесния период и за явяване за съставяне на акт за установяване на административно нарушение. В указания срок лицето или негов представител не се явил за съставянето на акт за установяване на административно нарушение и последният бил съставен по реда на      чл. 40, ал. 2 от ЗАНН. За констатираното нарушение на „Джанам Плас” ООД бил съставен Акт за установяване на административно нарушение сер. АN, бланкетен F300250 от 10.05.2017 г., като е посочено, че с горното деяние е осъществен състава на чл. 125, ал. 1 и ал. 5 от ЗДДС. Актът е бил предявен и връчен на С.Г.С., упълномощено от представляващия дружеството лице, което го е подписало с възражения излагайки, че през периода – месец януари – месец февруари 2017 г. фирмата не е извършвала дейност, като счетоводната фирма, която ги е обслужвала е следвало да подаде нулева декларация по ЗДДС, както и че нарушението е за първи път и не е довело до ощетяване на бюджета. Впоследствие не се е възползвало и от законното си право и не е депозирало писмени възражения в срока по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН. Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка е издадено наказателно постановление № 273020-F300250/20.06.2017 г. на Директора на офис Шумен при ТД на НАП – Варна, с което на основание чл. 179, ал. 1 от ЗДДС на „Джанам Плас” ООД, ЕИК по Булстат 203595110, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Д. Пехливанов“ № 90, представлявано от К.Ш., ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение по чл. 125, ал. 1 и ал. 5 от ЗДДС.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, от разпита в съдебно заседание на актосъставителя Ж.К.Д., както и от присъединените на основание разпоредбата на       чл. 283 от НПК писмени доказателства. Съдът кредитира показанията на свидетелката Ж.Д., тъй като са последователни, безпротиворечиви и логични, а и се потвърждават от останалите събрани доказателства. Доколкото посоченият свидетел не се е намирал в никакви особени отношения с представляващия дружеството - нарушител, които дори не са познавали и не извлича ползи от твърденията си, същият не може да се счита за заинтересуван или предубеден, при което за съда не съществуват основания да не кредитира дадените показания и приема същите за достоверни и правдиви.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, от правна страна следното:

При извършената служебна проверка съдът установи, че при съставянето на акта за установяване на административно нарушение и издаването на обжалваното наказателно постановление не са допуснати съществени процесуални нарушения на нормите на ЗАНН, водещи до неговата отмяна.

В акта за установяване на административно нарушение, а в последствие и в наказателното постановление, нарушението е било описано пълно и ясно, като са били посочени всички елементи от обективната страна на състава му, както и допълнителните относими към него обстоятелства. По този начин, е била осигурена възможност на дружеството - нарушител да разбере за извършването на какво конкретно нарушение е ангажирана административно-наказателната му отговорност, респективно да организира пълноценно защитата си, което то в крайна сметка сторил в развилото се съдебно производство.

Съгласно разпоредбата на чл. 125, ал. 1 от ЗДДС за всеки данъчен период регистрираното лице подава справка - декларация, съставена въз основа на отчетните регистри по чл. 124, а според ал. 5 на цитираната правна норма декларациите по ал. 1 се подават до 14-о число включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят.

По делото не се спори досежно факта, че дружеството - жалбоподател, което е данъчно задължено лице регистрирано по ЗДДС не е изпълнило задължението си да подаде справка-декларация по ЗДДС заедно с дневника за покупките и дневника за продажбите за данъчен период - 01.01.2017 г. – 31.01.2017 г., със срок на подаване най-късно до   14.02.2017 г.

В конкретният случай  Джанам Плас” ООД като регистрирано по ЗДДС лице е било длъжно да подаде справка-декларация по ЗДДС заедно с дневника за покупките и дневника за продажбите за данъчен период - 01.01.2017 г. – 31.01.2017 г. Следвало да стори това най-късно до 14.02.2017 г., като дружеството не е изпълнило задължението си да подаде справка-декларация по ЗДДС заедно с дневника за покупките и дневника за продажбите за посочения данъчен период - 01.01.2017 г. – 31.01.2017 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 179, ал. 1 от ЗДДС, лице, което, като е длъжно, не подаде справка-декларацията по чл. 125, ал. 1 от ЗДДС или не ги подаде в предвидените срокове, се наказва с „глоба“ - за физическите лица, които не са търговци, или с „имуществена санкция“ - за юридическите лица и еднолични търговци, в размер от 500 лв. до 10 000 лв. От обективна страна изискването на закона относно фактическата обстановка на нарушението, визирано в чл. 125, ал. 1 и ал. 5 от ЗДДС, се свежда до неизпълнение на задължение за подаване на справка - декларация и доколкото се касае за налагане на имуществена санкция, ирелевантни за съставомерността са обстоятелствата, поради които се е стигнало до нарушението. Достатъчно основание за ангажиране отговорността на юридическите лица е констатиране на неизпълнение от тях на задълженията им към държавата при осъществяване на дейността им, когато това е предвидено в нормативен акт, какъвто в случая е чл. 179, ал. 1 от ЗДДС.  

Настоящият съдебен състав намира, че при осъществяване на своята дейност дружеството -  жалбоподател  е  извършил  вмененото  му  нарушение.  Нарушението  на  чл. 179, ал. 1 от ЗДДС е формално. При всички случаи  регистрирано лице, което  като е длъжно, не подаде справка-декларация в предвидените в закона срокове, се наказва с имуществена санкция  за юридическите лица в определен размер. Със самото неподаване на справката - декларация в срок е вече осъществен състав на нарушението.

С оглед на всичко гореизложено, съдът намира, че административно - наказващият орган правилно е квалифицирал нарушението, като правилно е издирил и приложил и действащата за това нарушение санкционна разпоредба, а именно нормата на чл. 179, ал. 1 от ЗДДС. Касателно размера на наложената с атакуваното наказателното постановление „имуществена санкция”, административно-наказващият орган в съответствие с горецитирания законов текст напълно правилно е наложил „имуществена санкция в минимален размер на 500 лева.

Същевременно обаче, настоящият съдебен състав не споделя застъпената от дружеството - жалбоподател в жалбата теза, че санкционираната деятелност съставлява неизпълнение на административно задължение по смисъла, вложен в чл. 28 от ЗАНН. Настоящият съдебен състав счита, че не са налице предпоставки, указващи маловажност на деянието. За да се прецени, дали едно деяние е маловажно, следва да се преценят в съвкупност обстоятелствата - каква сфера на установения ред на държавното управление нарушава, т. е. степента на обществената му опасност и какво наказание е предвидено за това нарушение. Именно видът и размерът на наказанието са функция на значимостта на нарушението за държавния ред и степента му на обществената опасност. Целта, която се преследва от законодателят е не само към това да предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на установения правен ред във фискалната политика, но най-вече към въздействие и предупреждение на други лица да не вършат подобни нарушения, предвид на значимостта на засегнатите обществени отношения. Това, че няма настъпила пряка вреда за държавния бюджет в никакъв случай не е смекчаващо отговорността обстоятелство. То не е част от състава на това нарушение и не влияе върху дължимата за него отговорност. В този смисъл деянието е формално, не е необходимо да е настъпил реален вредоносен резултат за държавния бюджет, за да се счита, че е извършено нарушение. Законодателят е преценил, че самото неначисляване в срок на дължим данък от регистрирано лице е вече достатъчно укоримо деяние, нарушаващо фискалната дисциплина и следва да бъде санкционирано.

Поради изложеното съдът намира, че наказателното постановление се явява правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление № 273020 -F300250/20.06.2017 г. на Директора на офис Шумен при ТД на НАП – Варна, с което на основание чл. 179, ал. 1 от ЗДДС на „Джанам Плас” ООД, ЕИК по Булстат 203595110, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. „Д. Пехливанов“ № 90, представлявано от К.Ш., ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева за нарушение по чл. 125, ал. 1 и ал. 5 от ЗДДС, като правилно и законосъобразно.

 

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: