Р Е Ш Е Н И Е  

                                                                         421/7.8.2017г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На двадесет и пети юли две хиляди и седемнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:

         Председател: Кр. Кръстев

Секретар: Ф. Апостолова

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 1529 по описа за 2017г.

За да се произнесе взе предвид следното:

 Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № 273026-F300255/20.06.2017г. на Директор на офис Шумен, при ТД на НАП гр. Варна, с което на “Д. пласт” ООД,  Булстат *********, гр. Сливен, ул. “Д.П.” № 90, представлявано от К.Ш., с ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, на основание чл.179 от ЗДДС за нарушение на чл.125,ал.1 и ал.5 от ЗДДС. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление, като маловажно по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Излага подробно доводите си за това, като по същество не отрича извършването на нарушението. 

  Жалбоподателят, редовно призован не се явява, за него не се явява и упълномощен представител.

            Процесуалният представител на административно-наказващия орган, издал наказателното постановление, оспорва жалбата и моли съда да потвърди изцяло обжалваното наказателно постановление, като правилно и законосъобразно.

            Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество жалбата е основателна, поради следните съображения:

ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

При извършена проверка в ТД на НАП – Варна, офис Шумен, сектор “Услуга на клиенти” е констатирано нарушение извършено от “Д. пласт” ООД,  Булстат *********. Задълженото лице не е изпълнило задължението си да подаде в законоустановения срок Справка – Декларация по ЗДДС заедно с дневник за покупките и дневник на продажбите за данъчен период 01.02.2017г. – 28.02.2017г. Съгласно чл. 125 ал.1 и ал.5 от ЗДДС регистрираното по ЗДДС лице е длъжно да подава за всеки данъчен период Справка – декларация в съответната териториална дирекция, която за жалбоподателя е ТД на НАП Варна, офис Шумен, до 14 число включително на месеца, следващ данъчния период за който се отнася.

Справката декларация за описания данъчен период е подадена след законоустановения срок от 15.03.2017г. Тя е подадена заедно с настоящата жалба срещу издаденото НП.  На 15.03.2017г. свидетелката Ж.К.Д. извършила служебна проверка на дружеството жалбоподател и констатирала неизпълнението на законовото задължение. Същия ден тя изпратила покана до новия офис на дружеството в гр. Сливен, за явяване на негов представител за съставяне на АУАН. Така изпратената покана не била получена от дружеството жалбоподател. На 21.03.2017г. поканата за съставяне на АУАН била изпратена по електронната поща, но потвърждение за получаването и отново не било получено. На 10.05.2017г. свид. Д. съставила Акт за установяване на административно нарушение № F 300255, като актосъставителят е посочил, че с горното деяние била нарушена разпоредбата на чл.125,ал.1 и ал.5 от ЗДДС. Актът бил съставен в отсъствието на представител на дружеството жалбоподател, като това е отбелязано в него. Актът за установяване на административно нарушение е предявен и връчен на 23.05.2017г. на С.Г.С. ЕГН **********, в качеството и на упълномощено лице в гр. Сливен, тъй като дружеството е със сменен адрес (седалище и адрес на управление) от гр. Шумен в гр. Сливен. При връчването на акта в графата възражения упълномощеното лице е записало. „През месец март 2017г. съм регистрирал фирмата си в НАП Сливен. За месеците януари и февруари предходната фирма която ме обслужваше счетоводно, не е подала декларациите по ДДС. През този период не съм извършвал дейност и те трябваше да подадат 0 /нулева/ декларация по ЗДДС. Това нарушение е първо и считам, че не съм допринесъл за ощетяване фиска на държавата. През останалия период съм бил изряден.“ Впоследствие писмени възражения в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН не са били депозирани. Въз основа на така съставения акт, съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка и постъпилото възражение било издадено наказателно постановление № 273026-F300255/20.06.2017г. на Директор на офис Шумен, при ТД на НАП гр. Варна, с което на “Д. пласт” ООД,  Булстат *********, гр. Сливен, ул. “Д.П.” № 90, представлявано от К.Ш., с ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, на основание чл.179 от ЗДДС за нарушение на чл.125,ал.1 и ал.5 от ЗДДС, за това, че на 15.04.2017г. като данъчно задължено лице по смисъла на чл.3 от ЗДДС не е изпълнило задължението си да подаде Справка – Декларация за ДДС за месец февруари 2017г. в законоустановения срок – до 14.03.2017г.

Така установената фактическа обстановка не е спорна по делото. Тя не е оспорена и от страна на жалбоподателя. Подкрепя се от приетите и приложени по делото гласни и писмени доказателства.  

При така установената фактическа обстановка съдът приема, от правна страна следното:

Съдът намира, че в хода на административно-наказателното производство е било допуснато съществено нарушение на  процесуалните правила, което налага отмяна на последното. Процесуалните правила на ЗАНН регламентиращи процедурата по съставяне на АУАН и НП, респективно тяхното съдържание, са формални, но същите са условие за тяхната валидност. Следва да бъдат спазени всички изисквания относно процедурата по съставяне на акта и издаване на наказателното постановление. Неспазването на императивни процесуални изисквания обосновава отмяната на НП като незаконосъобразно.

От показанията на актосъставителя Ж.Д. се установява, че на жалбоподателя е бил предявен АУАН с предварително изписан текст т.е. в негово отсъствие. Разпоредбата на чл. 40 от ЗАНН урежда процедурата по съставянето на акта. Прилагането разпоредбата на чл. 40 ал.2 от ЗАНН при съставянето на процесния акт е станало, без да са били налице законовите предпоставки за това. Съдът намира, че в разглеждания случай допуснатите нередовности при съставяне на АУАН са съществени и не могат да бъдат санирани от последващото предявяване и връчване. Нормите които са нарушени от страна актосъставителя са императивни. Неспазването им опорочава целия административно-наказателен  процес и правят атакуваното НП изцяло незаконосъобразно

В настоящият случай нарушението по чл.125,ал.1 и ал.5 от ЗДДС – неподаване в срок на Справка – Декларация за данъчен период месец февруари 2017г. е установено по безспорен начин. От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява, че такава на практика не е била подадена в законоустановения срок, т.е. до 14.03.2017г. включително, а е била подадена по-късно – на 06.07.2017 г. заедно с жалбата.  

Съдът намира обаче, че с оглед установената по-горе фактическа обстановка и обстоятелствата, при които е извършено нарушението в случая е налице и напълно маловажен случай на административно нарушение по чл.125,ал.1 и ал.5 от ЗДДС. На практика с подаване на обсъжданата Справка – Декларация макар и с близо четиримесечно закъснение, задълженото лице не е препятствало по никакъв начин разчитането си с бюджета, което е извършено в същия отчетен период. Не на последно място, следва да се отбележи, че представляващия дружеството е представил надлежни доказателства, че фирмата няма дейност и неподадената декларация е била нулева. От материалите по делото се установява, че в този период е протичало преместване седалището на дружеството, налице е била смяна на счетоводителите задължени да се справят с тази дейност и поради това е допуснато забавянето. Действително всяко неизпълнение на задължение към държавата, т. е. административно нарушение извършено от юридическо лице е безвиновно, но това обстоятелство следва да бъде взето предвид като смекчаващо. Тези обстоятелства, преценени в своята съвкупност и с оглед обстоятелството, че нарушението е извършено за първи път, каквото е твърдението на жалбоподателя, макар в НП да е отбелязано, че нарушението не е извършено за първи път, то доказателства за това липсват по делото. Всичко това обосновава извода, че в случая е налице “маловажен случай” на административно нарушение на чл.125,ал.1 и ал.5 от ЗДДС. 

В ЗАНН няма легално определение на понятието “маловажен случай”, но в случая, предвид препращащата норма на чл.11 от ЗАНН следва да намери приложение легалната дефиниция на това понятие, дадена в чл.93,т.9 от НК, а именно извършеното административно нарушение, с оглед липсата на вреди последици или незначителността им и с оглед другите смекчаващи отговорността обстоятелства, представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от съответния вид. Настоящият случай е именно такъв, като макар и формално да е осъществен състава на административно нарушение, с оглед посочените по-горе смекчаващи обстоятелства, деянието разкрива по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид, при което налагането на имуществена санкция макар и в минимален размер се явява несъразмерно тежка. Преценката за “маловажност на случая” подлежи и на съдебен контрол, като в неговия обхват се включва и проверка за законосъобразност на преценката по чл.28 от ЗАНН от страна на наказващия орган.  

Поради изложените съображения, съдът намира, че неприлагайки чл.28 от ЗАНН, АНО е издал незаконосъобразно наказателно постановление, което следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1, предл. първо от ЗАНН, съдът

 

 

                                                                    Р Е Ш И:

 

            ОТМЕНЯ  като незаконосъобразно Наказателно постановление № 273026-F300255/20.06.2017г. на Директор на офис Шумен, при ТД на НАП гр. Варна, с което на “Д. пласт” ООД,  Булстат *********, гр. Сливен, ул. “Д.П.” № 90, представлявано от К.Ш., с ЕГН ********** е наложена имуществена санкция в размер на 500 /петстотин/ лева, на основание чл.179 от ЗДДС за нарушение на чл.125,ал.1 и ал.5 от ЗДДС.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

                                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: