Р Е Ш Е Н И Е

 

465/29.9.2017г. , Гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, единадесети състав

На двадесет и девети септември през две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                          Председател: Ростислава Георгиева

Секретар: Ил.Д.

Прокурор: С.Александрова

Като разгледа докладваното от районния съдия

АНД №1609 по описа на ШРС за 2017 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:

Настоящото производство е образувано на основание чл.375 и сл. от НПК.

От ШРП е внесено постановление, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност на К.О.М., с ЕГН********** - обвиняем по БП №810/2017 год. по описа на РУ- Шумен с налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК. Като основание за това се изтъква, че наказателното производство е образувано за престъпление по чл.345, ал.2 от НК, за което е предвидено наказание “лишаване от свобода” до една година или „глоба“ от петстотин до хиляда лева, извършителят не е осъждан за престъпление от общ характер, не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК и с деянието не са причинени имуществени щети.

В съдебно заседание обвиняемият, редовно призован, се явява лично, като изразява съжаление и разкаяние за постъпката си. Дава обяснения относно деянието и семейното си и материално състояние, като моли да му бъде наложено наказание в предвидения в закона минимум. 

Представителят на ШРП поддържа предложението, като предлага на съда на обвиняемото лице да бъде наложено административно наказание „глоба“ в размер на минималния, предвиден в закона размер.

От приложените по делото писмени доказателства /БП №810/2017 г. по описа на РУ-Шумен/, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи от фактическа страна следното:

На 01.07.2016 год. обвиняемият К.О.М.  закупил лек автомобил „Тойота Аурис“. Последният бил закупен от чужбина и докаран в страната посредством платформа, поради което нямал регистрационни табели и не бил регистриран в Република България по надлежния ред. Въпреки, липсата на регистрация на автомобила обвиняемият във вечерните часове на 06.07.2017 год. упралявал посоченото превозно средство в компанията на свой приятел в района на улиците „Тича“, „Стара планина“, „Ген.Скобелев“ и „Самара“. Обстоятелството, че движещото се по републиканската пътна мрежа превозно средство няма регистрационни табели било забелязано от съвместен екип на Община Шумен и РУ – Шумен към ОД на МВР – Шумен, които изпълнявали служебните си задължения в същия район. За констатираното уведомили ОДЧ при РУ – Шумен.  

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът намира, че с деянието си К.О.М. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление от общ характер, наказуемо по чл.345, ал.2 от НК, във вр. с чл.345, ал.1 от НК, а именно: на 06.07.2017 год. в гр. Шумен управлявал МПС – лек автомобил „Тойота Аурис“, с № на рама NMTKC56E30R001302, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно Наредба I-45 от 24.03.2000 год. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от Министъра на вътрешните работи.  

В хода на съдебното производство от страна на обвиняемото лице не бяха представени доказателства, оборващи или поставящи под съмнение така установената фактическа обстановка. Съдът не кредитира твърденията на лицето, че не е знаел, че управлението на нерегистрирано МПС представлява престъпление, доколкото същият е бил наясно, че посоченото превозно средство няма регистрация по надлежния ред и въпреки това е поел управлението над него. В този смисъл съдът съобрази обстоятелството, че незнанието на правните норми не освобождават лицето от наказателна отговорност. 

Така изложената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани в хода на досъдебното и съдебното производство гласни и писмени доказателства, приобщени на основание разпоредбата на чл.283 от НПК. 

Съдът намира, че са налице предпоставките по чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане на административно наказание, а именно:

-за престъпление по посочената квалификация законът предвижда наказание “лишаване от свобода” до една година или „глоба“ от 500 до 1000 лева,

-обвиняемият не е осъждан за престъпления от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК

-от престъплението не са настъпили имуществени вреди.

От субективна страна деянието е извършено с вина под формата на пряк умисъл, тъй като обвиняемото лице е съзнавало, че управляваното от него МПС е от категория M и като такова съгласно разпоредбата на чл.149, ал.1, т.2, б.“а“ от ЗДвП е подлежало на първоначална регистрация, която е следвало да бъде извършена съгласно  разпоредбите на НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, както и че същото не е било регистрирано по надлежния ред, поради което и не е имал право да го управлява. 

При определяне на наказанието, съдът отчете високата степен на обществена опасност на деянието - управление на нерегистрирано, респективно непроверено по установения ред МПС и сравнително ниската степен на обществена опасност на дееца - същият е с чисто съдебно минало, а по делото липсват данни за други образувани срещу лицето висящи наказателни производства и каквито и да е противообществени прояви. Съдът приема като смекчаващи вината обстоятелства направените от обвиняемото лице самопризнания, съдействието, което е оказал в хода на досъдебното производство и изказаното от него съжаление за стореното. Като смекчаващо отговорността обстоятелство съдът възприема и тежкото материално състояние на обвиняемия, което се установява от дадените то него обяснения, от които става ясно, че същият е пенсионер и получава пенсия в размер на 382 лева, а съпругата му реализира трудови доходи в размер на минималната работна заплата, установена за страната.

Съобразявайки изложените обстоятелства, съдът счита за справедливо и съответно на извършеното от обвиняемия деяние на същото да бъде наложено наказание в размер на минимума на предвидената в разпоредбата на чл.78а, ал.1 от НК глоба, а именно 1000 лева. С оглед на изложеното съдът намира, че така определеното наказание ще породи възпитателната и превантивна функция на наказанието у нарушителя и ще окаже своята възпираща и превъзпитателна роля и у другите членове на обществото.

            Предвид гореизложеното и на основание чл.378, ал.4, т.1 от НПК, съдът 

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА К.О.М., с ЕГН**********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, женен, пенсионер, неосъждан, за виновен в това, че на 06.07.2017 год. в гр. Шумен управлявал МПС – лек автомобил „Тойота Аурис“, с № на рама NMTKC56E30R001302, което не е регистрирано по надлежния ред, съгласно Наредба I-45 от 24.03.2000 год. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от Министъра на вътрешните работи -  престъпление по чл.345, ал.2 от НК, във вр. с чл.345, ал.1 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ “ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда/ лева.

             Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Шуменски окръжен съд в 15-дневен срок от днес.

 

     РАЙОНЕН СЪДИЯ: