Р Е Ш Е Н И Е

 

462/26.9.2017г.,            гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, седемнадесети състав

На двадесети септември през две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                                    Председател: Надежда Кирилова

Секретар: Ж. А.

Като разгледа докладваното от районния съдия

НАХД № 1630 по описа на ШРС за 2017 г.,

За да се произнесе взе предвид следното:  

Настоящото производство е образувано на основание чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е наказателно постановление № 27-000221/30.06.2017 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Шумен, с което на основание чл. 416, ал. 5 от Кодекса на труда /КТ/, във вр. чл. 413, ал. 2 от КТ на “Камчия паркет” ЕООД, с ЕИК 147024781, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. “Л. Каравелов” № 12д, представлявано от А.О., роден на *** г. в РТурция е наложена „имуществена санкция“ в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева за извършено нарушение по чл. 281, ал. 1 от КТ, във вр. чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредба № РД – 07 – 2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /обн. ДВ бр. 102/2009 г./. Дружеството - жалбоподател моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно, като излага подробно доводите си за това в жалбата.

Дружеството – жалбоподател, редовно призовано, не се явява представляващия дружеството лично и не изпраща процесуален представител.   

Представителя на Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Шумен – административно -наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл. 61, ал. 1 от ЗАНН, оспорва жалбата и моли съда да отхвърли същата като неоснователна и да потвърди изцяло обжалваното наказателно постановление. В съдебно заседание излага подробно съображенията си за това.

Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл. 84 от ЗАНН, във вр. чл. 320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради следните правни съображения:

ШРС, след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Дружеството – жалбоподател Камчия паркет” ЕООД е със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. “Л. Каравелов” № 12д и се представлява от А.О., роден на *** г. в РТурция.

На 16.05.2017 г. била извършена проверка по спазване на трудовото законодателство от компетентни длъжностни лица към Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Шумен във връзка с допусната трудова злополука с „работника обработка на дърво“ О.С.А., ЕГН ********** в Цех за паркет, находящ се в долен стопански двор в с. Салманово и стопанисвана от страна “Камчия паркет” ЕООД. При проверката, било установено, че дружеството – жалбоподател “Камчия паркет” ЕООД, в качеството му на работодател не е изпълнило задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, с това, че допуснало лицето Х.А.Х. до работа заедно с „работника обработка на дърво“ О.С.А. да почисти валовете на машина за нанасяне на лепило върху дървени плоскости „Famad“ в горепосоченият цех, стопанисван от Камчия паркет” ЕООД, като не му е провел и документирал извънреден инструктаж по безопасност и здраве при промяна на организацията на работа, свързана с въвеждането в експлоятация на нова машина за нанасяне на лепило. Впоследствие била извършена и проверка на документи, като резултатите от проверката са обективирани в Протокол за извършена проверка на 16.05.2017 г. – в обекта - цех за паркет, находящ се в долен стопански двор в с. Салманово, на 17.05.2017 г. – в МБАЛ – Шумен и 18.05.2017 г. и 22.05.2017 г. – на документи, представени в Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Шумен, а констатираните нарушения били описани в девет точки в съставения протокол. В точка седма от протокола за извършената проверка е записано, че „Камчия паркет” ЕООД в качеството на работодател не е проведел и документирал извънреден инструктаж на  Х.А.Х., ЕГН ********** на длъжност „работник обработка на дърво“ придвид промяна на работното му място и организацията на работа на машина за нанасяне на лепило, с което е нарушена разпоредбата начл. 281, ал. 1 от КТ и чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредба № РД – 07 – 2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ /обн. ДВ бр. 102/2009 г./“, във връзка с което е дадено задължително за изпълнение предписание със срок за изпълнение 31.05.2017 г. Протокол за извършена проверка бил съставен и връчен на упълномощено от управителят на дружеството лице на 30.05.2017 г. Въз основа на установените факти, на 30.05.2017 г. бил съставен акт за установяване на административно нарушение № 27-000221, като актосъставителят е посочил, че с горното деяние е нарушена разпоредбата на чл. 281, ал. 1 от Кодекса на труда, във вр. чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредба № РД – 07 – 2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ /обн. ДВ бр. 102/2009г./. Актът е бил съставен в присъствие на упълномощено от представляващият дружеството – нарушител лице, като последният подписал акта без възражения. Впоследствие, дружеството - жалбоподател  не се е възползвало от законното си право и не е депозирало писмени възражения в срока по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН. Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка е издадено наказателно постановление № 27-000221/30.06.2017 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Шумен, с което на основание чл. 416, ал. 5 от Кодекса на труда /КТ/, във вр. чл. 413, ал. 2 от КТ на “Камчия паркет” ЕООД, с ЕИК 147024781, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. “Л. Каравелов” № 12д, представлявано от А.О., роден на *** г. в РТурция е наложена „имуществена санкция“ в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева за извършено нарушение по чл. 281, ал. 1 от КТ, във вр. чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредба № РД – 07 – 2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /обн. ДВ бр. 102/2009 г./.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, от разпита в съдебно заседание на актосъставителят Г.П.Г. и на свидетелят С.Г.Т. – свидетел при установяване на нарушението и при съставяне на акта, както и от присъединените на основание разпоредбата на чл. 283 от НПК писмени доказателства. Показанията на свидетелите Г.Г. и С.Т. следва да се кредитират като последователни, безпротиворечиви и логични, а и се потвърждават от останалите събрани доказателства.

            При така установената фактическа обстановка съдът приема, от правна страна следното:

При съставяне на акта за установяване на административно нарушение и издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да налагат отмяна на последното. Нарушението и обстоятелствата, при които е извършено са описани достатъчно пълно и ясно както в акта, така и в наказателното постановление, поради което съдът счита, че правото на защита на жалбоподателя не е накърнено.

Съгласно разпоредбата на чл. 281, ал. 1 от КТ всички работници и служители се инструктират и обучават по безопасните методи на работа, а съобразно чл. 10, ал. 1 от Наредба № РД – 07 – 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /обн. ДВ бр. 102/2009 г./ инструктажът по безопасност и здраве при работа има за цел да даде на работниците и служителите практически указания за безопасно изпълнение на трудовата дейност, както и да ги запознае с конкретните условия на работа. Според ал. 2 на чл. 10 от цитираната наредба инструктажът по безопасност и здраве при работа се провежда: 1. при постъпване на работа; 2. при преместване на друга работа или промяна на работата; 3. при въвеждане на ново или при промяна на работно оборудване и технология и 4. периодично за поддържане и допълване на знанията на работещите по безопасност и здраве при работа, като инструктажите по безопасност и здраве при работа са регламентирани в ал. 3 от същата разпоредба и биват начален, на работното място, периодичен, ежедневен и извънреден. Също така, съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредба № РД – 07 – 2 от 16.12.2009 г. извънреден инструктаж се провежда при промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на работното място или организацията на работа. В ал. 5 на чл. 11 от цитираната наредбата № РД – 07 – 2 от 16.12.2009 г. е установено задължението на работодателя инструктажите, проведени по реда на наредбата, се документират в Книги за инструктажи съгласно приложение № 1.

При извършени проверки на 16.05.2017 г. на обект - цех за паркет, находящ се в долен стопански двор в с. Салманово, , стопанисвана от страна на “Камчия паркет” ЕООД, на 17.05.2017 г. – в МБАЛ – Шумен и впоследствие по документи на 18.05.2017 г. и 22.05.2017 г. – в Дирекция “Инспекция по труда” - гр.Шумен се установява по безспорен начин, че в качеството си на работодател на посочения обект дружеството – жалбоподател “Камчия паркет” ЕООД гр. Бургас не е осигурило провеждането на извънреден инструктаж по безопасност и здраве при работа на всеки работещ независимо от вида и срока на договора и продължителността на работното време, по - конкретно на лицето Х.А.Х. допускайки го до работа заедно с „работник обработка на дърво“ О.С.А. да почисти валовете на машина за нанасяне на лепило върху дървени плоскости „Famad“ в горепосоченият цех. В тази връзка с Протокол № ПР 1718135 от 16.05.2017 г. на упълномощено лице от представляващия дружеството управител е било дадено задължително предписание на основание чл. 404, ал. 1, т. 1 от КТ, да провежда и документира извънреден инструктаж на работниците и служителите предвид промяна на работните им места и организация на работа съгласно чл. 281, ал. 1 от КТ, във вр. чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредба № РД – 07 – 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /обн. ДВ бр. 102/2009 г./ в срок до 31.05.2017 г. Видно от материалите по делото и от разпита в съдебно заседание на актосъставителят Г. и на свидетеля Т. проверяващите длъжностни лица са достигнали до извода, че е осъществено нарушение на разпоредбата на чл. 281, ал. 1 от Кодекса на труда, във вр. във вр. чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредба № РД – 07 – 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, издадена от министъра на труда и социалната политика /непровеждане на извънреден инструктаж по безопасност и здраве при работа на работещият Х.Х. с машина за нанасяне на лепило върху дървени плоскости „Famad“/ на базата на представената им за проверка документация. Показанията на свидетелите кореспондират с извършеното документиране на проведените инструктажи в съответните книги. От представените заверени ксерокопия от Книгата за инструктажи на “Камчия паркет” ЕООД гр. Бургас /л. 25 – л. 26/ се установява, че това не е сторено. От снетата на основание чл. 402, ал. 1, т. 3 от КТ  декларация от Х.А.Х., е видно, че същият работи на машина за нанасяне на лепило върху ламината. Също така в посочената декларация Х.Х. е декларирал писмено: „машината за нанасяне на лепило е сложена наскоро на 02.05.2017 г.“. Съгласно книгата за извънреден инструктаж на дружеството последният проведен такъв инструктаж на лицето Х.Х. е на 01.03.2017 г., т. е. това е преди датата, на която е въведена в експлоатация тази нова машина за нанасяне на лепило върху плоскости, а именно 04.05.2017 г.  От представените по делото писмени доказателства, както и от показанията на разпитаните по делото свидетели безспорно се установява, че работодателят не се е съобразил с изискванията на Наредба № РД – 07 – 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, регламентирани в чл. 10, ал. 2, т. 3, а именно да бъде проведен инструктаж по безопасност и здраве при въвеждане на ново или при промяна на работно оборудване и технология. В конкретният случай видно от свидетелските показания на инспекторите до момента на инцидента – трудовата злополука с лицето О.С.А., такава машина не е била експлоатирана и дейността се е извършвала ръчно. В този случай съгласно разпоредбата на  чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредба № РД – 07 – 2 от 16.12.2009 г. на Х.е следвало да бъде проведен извънреден инструктаж доколкото в цитирата наредба е предвидено задължително провеждане на извънреден инструктаж при въвеждане на нови машини и съоръжения. В тази връзка настоящия съдебен състав съобрази разпоредбата на чл. 416, ал. 1, изр. 2 от КТ, която предвижда, че редовно съставените актове по реда на КТ имат доказателствена сила до доказване на противното. А противното не се доказа. В съдебно заседание, посредством разпита на свидетелитеГ.Г. и С.Т. се изяснява действителната фактическа обстановка, която се подкрепя и от останалия, събран по делото доказателствен материал. Административнонаказващият орган е изпълнил задължението да събере необходимите доказателства и е установил, че е извършено административното нарушение, поради което правилно е издал атакуваното наказателно постановление. Ето защо, съдът намира, че от всичко изложено до тук се доказва по безспорен начин, че дружеството - жалбоподател, като не е провело и документирало извънреден инструктаж на лицето Х.А.Х. преди допускането му до работа заедно с „работника - обработка на дърво“ О.С.А. да почисти валовете на машина за нанасяне на лепило върху дървени плоскости „Famad“ в горепосоченият цех, като чрез бездействието си е осъществило от обективната и субективна страна посоченото в акта за установяване на административно нарушение и в наказателното постановление нарушение, визирано в чл. 281, ал. 1 от Кодекса на труда, във вр. чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредба № РД – 07 – 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /обн. ДВ бр. 102/2009 г./. Доколкото отговорността на ЮЛ е безвиновна, ирелеванто е дали е било съзнавано, че се извършва нарушение.

Съгласно разпоредбата на чл. 55 от от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, се предвижда, че лицата, които нарушават изискванията или не изпълняват задълженията си по този закон, носят отговорност по чл. 413, чл. 414, чл. 415 и чл. 416 от Кодекса на труда и другите специфични за съответната дейност закони и нормативни актове. За работодател, който не изпълни задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, административно-наказателната разпоредба на чл. 413, ал. 2 от КТ предвижда “имуществена санкция” в размер от 1 500 лева до 5 000 лева ако не подлежи на по-тежко наказание. 

Настоящият съдебен състав споделя аргументите на административно-наказващия орган, че в процесния случай не следва да се приложи разпоредбата на чл. 415в от КТ. Следва да се отбележи, че приложение на разпоредбата на чл. 415в от КТ се преценява за всеки конкретен случай на административно нарушение, а не общо като дадена законова възможност. Всяко административно нарушение е специфично с оглед неговия противоправен резултат и начин на извършване. Административно-наказващия орган следва да извърши преценка и на тези обстоятелства, освен дали е налице основанието в разпоредбата на чл. 415в от КТ. Отстранимостта на нарушението “веднага” се преценява именно с оглед вида на административното нарушение. Самият законодател е избегнал да фиксира точно срок на отстранимостта – ден, час, месец, именно с оглед спецификата на всяко административното нарушение. За да се приложи по-благоприятната разпоредба на чл. 415в от КТ следва да бъдат налице кумулативно дадените предпоставки. В настоящия случай се касае за непровеждане на извънреден инструктаж по безопасност и здраве при работа на Х.Х., т.е. нарушението е отстранимо с оглед характера на същото. Същевреминно обаче правилно е констатирано, че в настоящата хипотеза не може да бъде приложена разпоредбата на чл. 415в от КТ, тъй като самото нарушение е констатирано в хода на извършената проверка по повод настъпилата злополука с лицето Осман Ахмедов, т. е.  настъпили са вредни последици за работника. Също така от материалите по делото става ясно, че в хода на реализираната проверка от компетентни длъжностни лица към Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Шумен са били констатирани и други нарушения на трудовото законодателство, както и е установено, че процесното нарушение е констатирано по отношение на повече от едно лица, поради което нарушението не е с ниска степен на обществена опасност. Предвид гореизложеното съдът намира, че правилно административно-наказващия орган е констатирал, че не са налице предпоставките за приложение на чл. 415в от КТ и с оглед постигане целите на наказанието, регламентирани в чл. 12 от ЗАНН е наложил санкция в минималния, предвиден в закона размер, а именно “имуществена санкция” в размер на 1 500 лева.

Ето защо съдът счита, че административно-наказателното производство е протекло при липса на съществени процесуални нарушения. По-конкретно, акта за установяване на административно нарушение е издаден от компетентен орган, притежава изискуемите съобразно разпоредбата на чл. 42 от ЗАНН реквизити, а при издаването на атакуваното наказателно постановление – тези на чл. 53 от ЗАНН.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 27-000221/30.06.2017 г. на Директора на Дирекция “Инспекция по труда” - гр. Шумен, с което на основание чл. 416, ал. 5 от Кодекса на труда /КТ/, във вр. чл. 413, ал. 2 от КТ на “Камчия паркет” ЕООД, с ЕИК 147024781, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. “Л. Каравелов” № 12д, представлявано от А.О., роден на *** г. в РТурция е наложена „имуществена санкция“ в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева за извършено нарушение по чл. 281, ал. 1 от КТ, във вр. чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредба № РД – 07 – 2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /обн. ДВ бр. 102/2009 г./, като правилно и законосъобразно.

 

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: