Р Е Ш Е Н И Е  

677/22.12.2017г.,                     гр.Шумен  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, първи състав

На двадесети и осми ноември две хиляди и седемнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:

Председател: Емилиян Ангелов

Секретар: В. С.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВНАХД № 1796 по описа за 2017г.

За да се произнесе съобрази следното:  

Производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 17-1729-000426/18.07.2017год. на Началник сектор към ОДМВР Шумен РУ Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН чл.185 от ЗДП на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20 /двадесет/ лева и на осн. чл..175 ал.1 т.4 от ЗДП му е  наложено административно наказание “глоба” в размер на 200/двеста/ лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6/шест/ месеца  Жалбоподателят в жалбата си,  моли за отмяна на обжалваното НП, като необосновано и незаконосъобразно, постановено при непълнота на доказателствата. Излага обстоятелства относно фактическата обстановка, поради които смята, че не е извършил нарушения на ЗДвП.  В съдебно заседание процесуалния представител на жалбоподателя поддържа жалбата на същите основания и моли за отмяна на обжалваното НП като незаконосъобразно и постановено при съществено нарушение на процесуалните и материалните разпоредби излагайки подробно съображенията си.

Процесуалният представител на въззиваемата страна, оспорва депозираната жалба, като моли за потвърждаване на наказателното постановление. 

            Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, от активно легитимирано за целта лице. Същата отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, вр.с чл. 319 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

Жалбата е основателна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: С Наказателно постановление №17-1729-000426/18.07.2017год. на Началник сектор към ОДМВР Шумен РУ Шумен, на основание чл.185 от ЗДП на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20 лева, за това, че „като участник в движението създава пречки за движението, имуществени вреди и опасност за живота и здравето на хората“, като е посочено, че виновно е нарушил чл.5 ал.1 т.1 от ЗДП и на основание чл.175 ал.1 т.4 от ЗДП  му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лева и административно наказание “лишаване от право да управлява МПС” за срок от шест месеца за това, че ” не спира плавно на посоченото място, или  в най-дясната част на пътното платно за движение, при подаден сигнал за спиране от контролен орган”, като по този начин виновно нарушил чл.103 от ЗДП . В обстоятелствената част на процесното наказателно постановление е посочено, че  жалбоподателя Б.И.Я. на 24.05.2017г, около 23.50 часа е управлявал л.а. „Мерцедес 320 ЦЛК“ с рег.№Н4926 ВА, собственост на И. Я. С. на кръгово кръстовище на пл.“България“ в посока пл.“Кристал“ в Шумен, като приплъзва задни гуми и с поведението си създава опасност и пречки за движението, както при подаден от контролен орган с ръка, не спира в най-дясната част на платното и не изпълнява указанията му.   Тази фактическа обстановка е възприета въз основа на АУАН №581181/29.05.2017г., съставен от свид.Я.А. в присъствието на свид.Х.Х. и И.П., както и на жалбоподателя, който го е подписал с възражения, уточнявайки, че ще депозира допълнителни такива в законния срок. Актосъставителят заяви в съдебно заседание, че не е присъствал при установяването на нарушението, а е изготвил акта, след като се е запознал с изготвени по случая докладни записки. Свид.П.  изтъкна в съдебно заседание, че заедно с негов колега/свид.Х./ са били спрели със служебен автомобил в тъмната част на денонощието на бул.“Славянски“ №5, като в момента, когато излизали от намиращия се в  непосредствена близост  магазин „Нонстоп“, чул  силен шум от рев на двигател и приплъзване на гуми от кръговото движение на пл.“България“ и когато видял, че автомобила се насочва към бул.“Славянски“, той се придвижил между двете платна за движение и му направил знак с ръка за да спре, но автомобила продължил движението си към пл.“Кристал“. Свид.П. също така заяви, че тогава не е видял, кой управлява л.а.“Мерцедес“, а е забелязал само силуети и едва след около 10-15 минути, когато с полицейски автомобил се придвижили до пл.“Кристал“ видял, че този същия автомобил е там и се управлява от жалбоподателя, но отново не могли да го спрат, тъй като автомобила отново потеглил. В същата насока са и показанията на свид.Х., който посочи обаче  по кратък период от придвижването им от пл.“България“ до пл.“Кристал“. Същевременно в депозираните в законоустановения срок, писмени възражения, жалбоподателя твърди, че въобще на 24.05.2017г не е управлявал л.а.„Мерцедес 320 ЦЛК“ с рег.№Н4926 ВА, собственост на майка му, тъй като го е предоставил на свой познат/свид.Ю./, а той самият  в късните часове на посочената дата се е намирал  в гараж до местността „Топхането“ , заедно с  негови познати.  В подкрепа на застъпената от Я. в посочените писмени възражения теза,  са и показанията на свид.П. В., Н. Т., С. С. и Ю. Ю., като първите трима заявиха в съдебно заседание,  че на 24.05.2017г.,  от следобедните часове, до към 01.00 часа на 25.05.2017г., жалбоподателя е бил в гараж, изпълняващ функциите на автосервиз в местността „Топхането „ където са подготвяли автомобил на жалбоподателя за участие на събор за ретро автомобили. Свид.Ю. от своя страна заяви, че е взел от жалбоподателя л.а. „Мерцедес 320 ЦЛК“ в сутрешните часове на 24.05.2017г., тъй като именно с тази лек автомобил возел своя позната на абитуриентския и бал, като действително в късните часове на 24.05.2017г.  е управлявал посочения по горе автомобил на кръговото движение на пл.“България“, видял е полицейски автомобил, но не е забелязал някой да го спира, а впоследствие, вече на пл.“Кристал“ тръгнал рязко, тъй като книжката му била изтекла. Дори от свид. показания на Д.А./полицейски служител извършил проверка по случая/ се установява, че в момента, когато на Я. са му обяснили, че ще му съставят АУАН, последния е провел телефонен разговор с неизвестно за него лице, което е управлявало автомобила на 24.05.2017г.

Съобразявайки се с изложеното по горе, съдът счита, че в процесното административнонаказателно производство не са събрани убедителни доказателства, че жалбоподателя виновно е нарушил чл.5 ал.1 т.1 и чл.103 от ЗДП, поради следното:  жалбоподателя е ангажиран с административнонказателна отговорност за това, че на 24.05.2017г., около 23.50 часа е управлявал л.а. „Мерцедес 320 ЦЛК“ с рег.№Н4926 ВА, собственост на майка му на кръгово кръстовище на пл.“България“ в посока пл.“Кристал“ в Шумен, като приплъзва задни гуми и с поведението си създава опасност и пречки за движението, като при подаден от контролен орган с ръка, не спира в най-дясната част на платното и не изпълнява указанията му. Както по го горе бе отбелязано, трима свидетели/В. Т. и С./ категорично изтъкнаха, че в описания времеви период, жалбоподателя Я. се е намирал на съвсем различно място, а свид.Ю. заяви, че именно той е управлявал л.а. „Мерцедес 320 ЦЛК“ в късните часове на 24.05.2017г. на пл.“България“, а и още повече, самите полицейски служители изтъкнаха, че в момента, когато са констатирали нарушенията /в зоната на пл.“България“/не са видели точно кой управлява автомобила, а само силуети и то на повече от едно лице.  

  Предвид горното, съдът както посочи по-горе приема, че събраните, както в хода на административнонаказатеното производство, така и в хода на съдебното следствие доказателства са крайно недостатъчни да се приеме, че именно жалбоподателя Я. на 24.05.2017г, около 23.50 часа е управлявал л.а. „Мерцедес 320 ЦЛК“ с рег.№Н4926 ВА, на кръгово кръстовище на пл.“България“ в посока пл.“Кристал“ в Шумен, нарушавайки  чл.5 ал.1 т.1 и чл.103 от ЗДП . 

     Предвид изложеното, съдът намира атакуваното НП за неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

            Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 предл. последно от ЗАНН, съдът  

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ  изцяло Наказателно постановление №17-1729-000426/18.07.2017год. на Началник сектор към ОДМВР Шумен РУ Шумен.

 Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменски административен съд  в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

Районен  съдия: