Р Е Ш Е Н И Е

                                                                            673/28.12.2017г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На двадесет и девети ноември  две хиляди и седемнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:

Председател: Кр. Кръстев

Секретар: Ф. А.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 1822  по описа за 2017г.

За да се произнесе взе предвид следното

Производство по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление №17-0869-001590/19.07.2017год. на Началника на група ПП към  ОДМВР - Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН, чл.178 Е от ЗДвП на жалбоподателя И.Е.П.  ЕГН ********** *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 60 лева.

 Жалбоподателят в жалбата си, моли съда да отмени наказателното постановление като неправилно издадено при неправилно установена фактическа обстановка. В съдебно заседание, редовно призован се явява лично, като поддържа депозираната молба и пледира НП да бъде отменено.

Процесуалния представител на въззиваемата страна редовно призован се явява, като моли НП да бъде потвърдено, като правилно издадено.

Жалбата е подадена от надлежна страна в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, поради което е процесуално допустима.

Жалбата е основателна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна:  Жалбоподателя И.Е.П. служи като свещеник в православния храв «Свети Три Светители» в гр. Шумен. Във връзка с изпълняваната от него работа на 22.05.2017г. той паркирал собствения си лек автомобил « Фолксваген Голф» с рег. № Н 92 84 АН на плочите пред гореспомената църква. Това негово действие било забелязано и бил сигнализиран полицейски патрул, който около 13.35 мин същия ден бил пред храма и забелязал паркирания автомобил. Полицейските служители посредством електронна връзка установили кой е собственик на паркирания автомобил. В тази връзка на 14.06.2017г. полицейските служители посетили църквата където установили жалбоподателя. Между него и актосъставителя П.П. се провел разговор в който жалбоподателя твърдял, че мястото където е паркиран автомобила не е тротоар по смисъла на ЗДвП, а е собственост на църковния храм. На тези твърдения актосътавителя отговорил, че е изпратен да установи обстоятелствата около това паркиране и според него това е неправилно паркиране на тротоарна площ и поради това трябва да му се състави акт. В присътвието на жалбоподателя, П. съставил АУАН № 1590/14.06.2017г. за  това, че жалбоподателя след като управлявал собствения си лек автомобил го е паркирал на тротоара без разрешение на собственика или на администрацията обслужваща пътя, което от своя страна е нарушение на чл. 94 ал. 3 от ЗДвП. Жалбоподателя подписал акта със забележката “имам възражения“.  В последствие не се  е възползвал от правото си да депозира писмени възражения в предвидения в чл.44, ал.1 от ЗАНН законов срок. Въз основа на съставения акт и другите материали по делото административно-наказващият орган е издал обжалваното НП като е възприел изцяло констатациите, описани в АУАН. В последствие на основание  чл.178Е от ЗДвП на жалбоподателя И.Е.П.  ЕГН ********** *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 60 лева.    Наказателното постановление е връчено лично на 02.08.2017г.

За изясняване на спорните обстоятелства по делото от Община Шумен бе изискана справка с приложение към нея на копия от кадастрален и регулационен план на гр. Шумен за района на църковен храм „Свети Три Светители“ /стр. 30 и 31/ от делото. На копието от кадастралния и регулационен план в зелен цвят е защрихована частта от плочника пред църквата, която попада в урегулирания поземлен имот ХХI, отреден за черква. На място регулационната граница не е означена с трайни знаци.  Необозначаването принадлежността на плочника към църковния имот където е бил паркиран автомобила на жалбоподателя е станало и причина за издаване на процесното НП.

При така установената и възприета от съда фактическа обстановка съдът приема, че наказателното постановление е необосновано и незаконосъобразно по следните правни съображения: Процесния автомобил е бил паркирал в поземлен имот собственост на църковен храм „Свети Три Светители“. Това безспорно се доказва от приобщените по време на съдебното следствие писмени доказателства. АНО неправилно е оценил поземления църковен имот, като тротоар по смисъла на закона и по тази причина е издал атакуваното НП. Същият въпреки твърденията на жалбоподателя, не е извършил проверка на твърдените от него обстоятелства, че автомобила е паркиран в църковен имот. В съдебно заседание не се събраха никакви доказателства в подкрепа тезата на АНО за извършено от страна на жалбоподателя нарушение. Административно - наказващия орган, върху когото е тежестта на доказване в административно-наказателното производство не доказа, че констатираното нарушение е извършено от страна на жалбоподателя и по този начин НП се явява незаконосъобразно и неправилно.

С оглед гореизложеното, съдът намира, че липсват каквито и да е  доказателства, които по несъмнен начин да докажат възведеното административно-наказателно обвинение. Предвид на това обжалваното НП на Началник група ПП към ОДМВР гр. Шумен се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 предл. последно от ЗАНН, съдът

                 

                                                                            Р  Е  Ш  И :

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление №17-0869-001590/19.07.2017год. на Началника на група ПП към  ОДМВР - Шумен, с което на основание чл.53 от ЗАНН, чл.178 Е от ЗДвП на жалбоподателя И.Е.П.  ЕГН ********** *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 60 лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

                                                                                                    Районен съдия: