Р Е Ш Е Н И Е

 

440/5.9.2017г.,                гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, седемнадесети състав

На пети септември през две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                   Председател: Надежда Кирилова

Секретар: Живко Атанасов

Прокурор: Соня Александрова

Като разгледа докладваното от районния съдия

НАХД № 1916 по описа на ШРС за 2017 г.,

За да се произнесе взе предвид следното:  

Настоящото производство е образувано на основание чл. 375 и сл. от НПК.

От ШРП е внесено постановление, с което се прави предложение за освобождаване от наказателна отговорност на Х.Г.Х., ЕГН ********** - обвиняем по бързо производство № 972/2017 г. по описа на РУ – Шумен с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК. Като основание за това се изтъква, че наказателното производство е образувано за престъпление по чл. 345, ал.2 от НК, във вр. чл. 345, ал. 1 от НК, за което е предвидено наказание “лишаване от свобода” до 1 /една/ година или „глоба“ от 500 лв. до 1 000 лв., извършителят не е осъждан за престъпление от общ характер, не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК и с деянието не са причинени имуществени щети.

В съдебно заседание представителят на Районна прокурора – Шумен поддържа предложението и предлага на съда да наложи на обвиняемия Х. наказание “глоба” около минималния размер, предвиден в разпоредбата на чл. 78а от НК.

В съдебно заседание обвиняемият, редовно призован, се явява лично, като изразява съжаление и разкаяние за постъпката си. Дава обяснения относно семейното си и материално състояние, като  предоставя на съда преценката за размера на наказанието.   

От приложените по делото писмени доказателства /бързо производство № 972/2017 г. по описа на РУ – Шумен/, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи от фактическа страна следното:

Обвиняемият Х.Г.Х. е правоспособен водач на МПС от 2008 г.

През 2016 г. си купил мотопед „Ямаха“ с номер на рама 4LА – 301122. Посоченият мотопед не бил регистриран в Република България от някое от звената на „Пътна полиция“ при МВР съобразно изискванията на разпоредбата на чл. 140, ал. 1 ат ЗДвП и чл. 12а от Наредба № I – 45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС. Поради това превозното средство нямало регистрационен номер, поставен на определените за това места. Въпреки, че превозното средство нямало регистрация съобразно § 2, т. 4 от ДР на Наредба № I – 45 от 24.03.2000 г., според който регистрацията е административно разрешение на превозното средство да участва в пътното движение, включващо идентификация на превозното средство и издаването на регистрационен номер, обвиняемият предприел управление на мотопеда с номер на рама 4LА – 301122 и без регистрационен номер.

На 14.08.2017 г. около обяд обвиняемия управлявал мотопеда с номер на рама 4LА – 301122 и без регистрационен номер в с. С., обл. Шумен, по ул. „Свобода“. Когато мотопедът преминал покрай дом № 2,  обвиняемият Х. бил спрян за проверка от служител на РУ – Шумен, ПУ - Хитрино - свидетелят Б.Г.М.. При извършената проверка същият установил, че водач на МПС е обвиняемия Х., както и че управляваният от последния мотопед не бил регистриран по надлежния ред. За констатираното нарушение на 14.08.2017 г. на Х. бил съставен Акт за установяване на административно нарушение серия Д, с бланков № 213029/14.08.2017 г., който бил подписан от обвиняемия, посочвайки, че няма възражения по него. 

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът намира, че с деянието си Х.Г.Х. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление от общ характер, наказуемо по чл. 345,  ал. 2  от  НК,  във  вр.  чл. 345, ал. 1 от НК, а именно: същият на 14.08.2017 г. в с. С., обл. Шумен, по ул. „Свобода“ до дом № 2, управлявал МПС – мотопед с  номер на рама 4LА – 301122 и без регистрационни табели, което не е регистрирано по надлежния ред съгласно на чл. 140, ал. 2 от ЗДвП и чл. 12а от Наредба № I – 45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС.

В хода на съдебното производство от страна на обвиняемото лице не бяха представени доказателства, оборващи или поставящи под съмнение така установената фактическа обстановка. Така изложената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени и гласни доказателства, приобщени на основание разпоредбата на чл. 283 от НПК.

От субективна страна деянието е извършено с вина под формата на пряк умисъл, тъй като обвиняемото лице е съзнавало, че управляваното от него МПС не е регистрирано по надлежния ред, но въпреки това е управлявал МПС. 

Съдът намира, че са налице предпоставките по чл.78а от НК за освобождаване на обвиняемия от наказателна отговорност и налагане на административно наказание, а именно:

- за престъпление по посочената квалификация законът предвижда наказание “лишаване от свобода” до една година или „глоба“ от 500 лв. до 1 000 лв.;

- обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ характер и видно от свидетелството му за съдимост не е бил освобождаван от наказателна отговорност на основание чл. 78а от НК;

 - от престъплението не са настъпили имуществени вреди.

При определяне на наказанието на Х.Г.Х. за извършеното от него престъпление съдът прецени: Степента на обществена опасност на деянието, което съдът преценява като висока, с оглед на ръста и динамиката на престъпленията по транспорта - касае се за управление на МПС без съответна регистрация по надлежния ред, обуславящо висока степен на обществена опасност. Степента на обществена опасност на обвиняемия съдът преценява като невисока, с оглед данните за личността на дееца, които сочат, че същият е неосъждан за друго престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК. Съдът намира, че изложените обстоятелства следва да се тълкуват като смекчаващи вината обстоятелства. Като смекчаващи вината обстоятелства следва да се възприеме и обстоятелството, че към настоящият момент полага грижи за отглеждането и възпитанието на едно малолетно дете, а съпругата му е студентка, редовна форма на обучение. Разпитан, в хода на досъдебното производство обвиняемият се признава за виновен и дава подробни обяснения, като същевременно изразява съжаление и дълбоко разкаяние за извършеното. Съдът отчете и финансовото положение на обвиняемия, което се доказва от дадените обяснения в хода на съдебното следствие, а именно, че работи и реализира месечни доходи в размер на установена за страната минимална работна заплата. Като отегчаващо вината обстоятелство съдът възприема наличието на предходни нарушения на ЗДвП. Видно от приложената Справка за нарушител от региона - стр. 11 от досъдебното производство обвиняемия има предходни нарушения на правилата за движение,  което го определя като недисциплиниран водач на МПС. Ето защо, съобразявайки изложените обстоятелства, личността на обвиняемия и тежестта на извършеното деяние, съдът намира, че наказание в минималния размер, предвиден в закона, а именно 1 000 /хиляда/ лева ще породи възпитателната и превантивна функция на наказанието у обвиняемия. При определяне размера на наложената глоба съдът съобрази и материалното състояние на обвиняемия, което се доказва от обясненията му в хода на съдебното следствие, от които става ясно, че към настоящият момент работи, но реализира трудови доходи в размер на установена за страната минимална работна заплата, като същевременно полага грижи за отглеждането и възпитанието на едно малолетно лице.

Съдът намира, че така определеното наказание, ще въздейства предупредително върху дееца и ще окаже възпитателно и предупредително влияние и върху другите членове на обществото. По този начин ще бъдат постигнати целите на генералната и специална превенция, посочени в чл. 36 от НК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 378, ал. 4, т. 1 от НПК, съдът

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА Х.Г.Х., ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, работещ като земеделски производител, женен, неосъждан за виновен в това, че на 14.08.2017 г. в с. С., обл. Шумен, по ул. „Свобода“ до дом № 2, управлявал МПС – мотопед с  номер на рама 4LА – 301122 и без регистрационни табели, което не е регистрирано по надлежния ред съгласно на        чл. 140, ал. 2 от ЗДвП и чл. 12а от Наредба № I – 45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС - престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК, във вр. чл. 345, ал. 1 от НК, като на основание чл. 78а, ал. 1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ “глоба” в размер на 1 000 /хиляда/ лева.

 

Решението подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от днес  пред Шуменски окръжен съд.

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :