Р Е Ш Е Н И Е  

                                                      452/19.9.2017г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

Шуменският районен съд, петнадесети състав

На деветнадесети септември  две хиляди и седемнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:

      Председател: Пл.Недялкова

Секретар: Цв.К.

Прокурор: Д. Петрова

Като разгледа докладваното от районния съдия

АНД №1957 по описа за 2017г.

Производство по чл.378  от НПК.

            От ШРП е внесено постановление, с което се прави предложение за освобождаване на И.Р.К., ЕГН ********** *** от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл.78а от НК за извършено престъпление по чл.345 ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

Представителят на Шуменска районна прокуратура поддържа предложението. В хода по същество пледира за налагане на административно наказание в минимално предвидения размер.

Обвиняемият се явява лично. Изразява съжаление за извършеното. Защитникът на обвиняемия моли за налагане на наказание в минимален размер.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: Обв. И.К. притежава мотопед марка „Веспа Пиаджо“ с рама №М7Е3Т0013815, който не бил регистриран в сектор ПП при ОДМВР – Шумен. Мотопедът  подлежи на задължителна  регистрация съгласно Наредба №I – 45/24.03.2000г. издадена от Министъра на вътрешните работи, тъй като не попада, сред изрично посочените превозни средства в чл.1 ал.4, които не подлежат на регистрация.

На 16.08.2017г., около 17.45 часа обв. К. ***, в посока ул. „Вела Пискова“ без поставени регистрационни табели, поради което бил спрян за проверка от служители на РУ - Шумен при ОДМВР - Шумен, при която било установено, че  мотопедът не е регистриран в сектор ПП при ОДМВР – Шумен.  На обвиняемия бил съставен АУАН, който същият подписал  като саморъчно отразил, че няма възражения. Бил извършен и оглед на МПС.

С оглед изложеното, съдът прави правния извод, че обв. И.Р.К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението от общ характер наказуемо по чл.345 ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

За престъплението по горепосочената квалификация, извършено умишлено, Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от 500 до 1000 лева. Същевременно се установи, че обвиняемият, който е пълнолетен, не  е осъждан за престъпление,  не е  освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел IV от глава VIII от НК и в резултат на деянието няма нанесени имуществени вреди, така че следва да бъде освободен от наказателна отговорност при условията на чл.78а от НК. С оглед определяне размера на предвидените наказания, съдът отчете, че деецът не представлява голяма обществена опасност, признава се за виновен, съжалява за извършеното,добросъвестното му поведение, спрямо него до настоящият момент няма налагани наказания  за нарушения  по ЗДвП което следва да бъде отчетено като смекчаващи отговорността обстоятелства. От друга страна съдът не констатира отегчаващи отговорността обстоятелства, поради което счете, че целите на наказанието могат да бъдат постигнати като му бъде наложено административно наказание на основание чл. 78а ал.1 от НК "глоба" в размер на минималния предвиден от закона - действащ по време на извършване на деянието, а именно - 1000лв.

По този начин и с това административно наказание съдът счита, че ще бъдат постигнати целите на генералната и специалната превенция.

Водим от горното и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК, съдът  

Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА обвиняемия  И.Р.К., ЕГН **********, роден на ***г***, български гражданин, неосъждан,  ЗА ВИНОВЕН В  ТОВА, ЧЕ на 16.08.2017г. в с.Велино по ул. „Шипка“  управлява МПС - мотопед марка „Веспа Пиаджо“ с рама №М7Е3Т0013815, който не е регистриран по надлежния ред съгласно Наредба №I – 45/24.03.2000г. издадена от Министъра на вътрешните работи  - престъпление по чл. 345  ал.2, във вр. с ал.1 от НК и на основание чл. 78 А ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му  НАЛАГА административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1000 / хиляда / лева.

Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХXI от НПК в 15 - дневен срок от днес  пред ШОС.  

 

Районен   съдия: