П Р И С Ъ Д А

 

48/27.9.2017г. , 27.09.2017 год.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, единадесети състав

На двадесет и седми септември през две хиляди и седемнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:  

                                                                                       Председател: Ростислава Георгиева

Секретар: Ил.Д.

Като разгледа докладваното от районния съдия

Наказателно дело от частен характер №1363 по описа за 2017 год.  

ПРИСЪДИ:

 

  ПРИЗНАВА подсъдимия Н.Ж.Г., с ЕГН**********, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан за ВИНОВЕН в това, че на 21.01.2017 год. в гр.Шумен причинил на А.И. Н. - Д., с ЕГН********** *** лека телесна повреда, изразяваща се в палпаторна болезненост в дясната половина на гръдния кош, в дясната подмишнична ямка, в областта на гърба в дясно и на предната гръдна стена в дясно, които са й причинили болка и страдание, без  разстройство на здравето - престъпление по чл.130, ал.2 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1000 лева /хиляда лева/.

            ОСЪЖДА подсъдимия Н.Ж.Г., с ЕГН********** да заплати на А.И. Н. - Д., с ЕГН********** ***5 лева /петстотин петдесет и пет лева/, от които 500 лева /петстотин лева/, представляващи обезщетение за причинени неимуществени вреди, и 55 лева /петдесет и пет лева/, представляващи обезщетение за причинени имуществени вреди, в резултат на извършеното от подсъдимия престъпление по чл.130, ал.2 от НК, ведно със законната лихва  върху сумата, считано от датата на деянието – 21.01.2017 год. до окончателното изплащане на сумата, като частично уважен граждански иск, предявен от пострадалото лице в хода на съдебното производство, като отхвърля иска в останалата му част до пълния предявен размер, като неоснователен и недоказан.

            На основание чл.189, ал.3 от НПК осъжда подсъдимия Н.Ж.Г., с ЕГН********** да заплати на тъжителката А.И. Н. - Д., с ЕГН********** сумата от 662 лева /шестстотин шестдесет и два лева/, представляваща направени деловодни разноски за държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение.

На основание чл.2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс осъжда подсъдимия Н.Ж.Г., с ЕГН********** да заплати в полза на държавата по сметка на ШРС държавна такса върху уважения граждански иск в размер на 50 /петдесет/ лева, както и 5 /пет/ лева - държавна такса за издаване на изпълнителен лист.

            Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес пред Шуменски окръжен съд.

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: