О П Р Е Д Е Л И:      81/4.5.2017г.

 

ОДОБРЯВА така постигнатото Споразумение между страните по НОХД № 1022 описа на ШРС за 201. за това, че подсъдимият Я.Р.Г. е виновен в това, че: на  01.05. 2017 г . в гр. Шумен , управлявал МПС – л.а. “Мерцедес”, с ДК № В 4784 СМ,  с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 2,79‰, установено по надлежния ред- с техническо средство „Алкотест Дрегер“, с  фабр. № ARSM 0049 и проба № 107, съгласно наредба № 30 от 27.06.2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК .

За горепосоченото деяние, на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание “Лишаване от свобода”, за срок от 5 /пет/ месеца и глоба в размер на 200лв. (двеста) лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на наказанието “Лишаване от свобода”, се отлага за срок от 3 /три/ години.

На основание чл.59, ал. 2 от НК зачита времето,  през което подсъдимият е бил задържан  по ЗМВР за срок от 24 часа, считано от 01.05.2017г.

На основание чл. 343 г от НК, във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК, налага на подсъдимия наказание “Лишаване от правото да управлява МПС” за срок от 1/една/ година.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето, през което същият е бил лишен от правото да управлява МПС по административен ред, считано от 01.05.2017г.

Деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

С престъплението няма причинени имуществени вреди.

По делото няма приложени веществени доказателства.

По делото няма направени деловодни разноски.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1022/2017 год. по описа на ШРС и НП № 488/ 2017 г. по описа на РУ  - Шумен.

Определението за прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.