О П Р Е Д Е Л И: 100/1.6.2017г.

 

            ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че подсъдимият С.С.С. на 08.02.2017 г. в района на природен парк „Шуменско плато“, отдел 216, край гр. Шумен, в съучастие като съизвършител с М. А. А. от гр. Шумен, бе редовно писмено позволително взел и извозил от горския фонд дървета – дърва за огрев от вида габър и клен в размер на 2 куб. метра, на обща стойност 120 лева, като деянието представлява маловажен случай. Деянието е  извършено виновно при пряк умисъл, поради което и на основание чл. 235, ал. 6 от НК, вр. чл. 235, ал. 1 от НК, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, вр. чл. 54, ал. 1 от НК, вр. чл. 42а, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 6 от НК, му налага наказание „пробация“ със следните пробационни мерки:

            - задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от ЕДНА година, с периодичност ДВА пъти седмично;

            - задължителни срещи с пробационен служител за срок от ЕДНА година.

- безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 100 чеса в рамките на ЕДНА година.

 

Нанесените с деянието щети са възстановени.

 

ОСЪЖДА С.С.С. да заплати в полза на държавата сумата от 32.50 /тридесет и два лева и петдесет стотинки/ лева, представляваща направени деловодни разноски по ДП № 213/2017 г. на РУ при ОДМВР – Шумен, която следва да бъдат внесени по сметка на ОД на МВР, както и такса в размер на 5.00 /пет/ лева при издаване на изпълнителен лист, по сметка на РС Шумен.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1201/2017 г. по описа на ШРС.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.