П Р О Т О К О Л

154/9.8.2017г. , гр. Шумен

 

            Шуменският районен съд в публично съдебно заседание на 09.08.2017 година, в състав:  

                                                                                               Председател: Ивелина Димова                                                                                                                                                         

при участието на секретаря Ж. А. и прокурор Дияна Петрова сложи за разглеждане НОХ дело № 1788 по описа за 2017 год., докладвано от районния съдия.  

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

………  

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на морала и закона, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 382 от НПК, във вр. чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 1788 по описа на ШРС за 2017 година, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият А.Р.М. е виновен в това, че на 02.08.2017 г. в гр. Шумен, община Шумен, на кръстовището на ул. „Червена стена“ и ул. „Шуменска крепост“ е управлявал МПС – лек автомобил „Дайхатсу Териос“ с рег. № Н 4501 ВР с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.45 на хиляда, установено по надлежния ред с химическа експертиза № 1085/03.08.2017 г. – престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

За горепосоченото деяние на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия А.Р.М. се налага наказание “лишаване от свобода“ за срок от 5 /пет/ месеца и „глоба“ в размер на 400 /четиристотин/ лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наказанието „лишаване от свобода“ се отлага за срок от 3 /три/ години.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК приспада от така наложеното наказание „лишаване от свобода“ времето, през което А.Р.М. е бил задържан на основание чл. 66, ал.1 от ЗМВР за времето от 24 часа, считано на 02.08.2017 г., като е един ден задържане се счита за един ден лишаване от свобода.

На основание чл. 342“г“ от НК на обвиняемият А.Р.М. се налага наказание при приложение на разпоредбите на чл. 37, т. 7 от НК, а именно „лишаване от право“ да управлява МПС за срок от 8 /осем/ месеца.

На основание чл. 59, ал. 2 от НК, зачита времето за лишаване по административен ред от право да управлява МПС, считано от 02.08.2017 г.

От субективна страна деянията са извършени виновно, при пряк умисъл.

С деянията не са причинени имуществени вреди.

По досъдебното производство няма веществени доказателства.

По делото са направени разноски – 25.00 /двадесет и пет/ лева се възлагат на подсъдимия, които следва да внесе по сметка на ОДМВР – Шумен.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1788/2017 г. по описа на ШРС и по БП № 918/2017 г. по описа на Районно управление – Шумен.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.                                                  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Съдът разяснява на обвиняемия последиците от одобреното споразумение.

 

Заседанието приключи в 10.15 часа.

Протоколът е написан в съдебно заседание.  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  

СЕКРЕТАР: