П Р О Т О К О Л

гр. Шумен, 08 . 08. 2017г.

153/8.8.2017г.

 

Шуменският районен съд,VІІІ съдебен състав, в публично  съдебно  заседание    на 

осми август, 2017г.,  в    състав:         

                                                                                   Председател: Валентина Тонева

при участието на секретаря  Й. К.  и                   Прокурор        Ем. Янчева    

сложи    на   разглеждане    

НОХД     1800   по   описа   за    2017г . ,докладвано от районния съдия.

 

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

………  

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на закона и морала, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело- да бъде прекратено по отношение на подсъдимия, за визираното в споразумението деяние.

Водим от горното и на основание чл. 384, ал. 1 от НПК,  вр. с чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА така постигнатото Споразумение между страните по НОХД № 1800 описа на ШРС за 201. за това, че подсъдимият П.С.А. е виновен в това, че: на  06.08. 2017г. в с.Върбак, обл.Шумен, по ул. „Хан Аспарух“, до дом №32, управлявал МПС – л.а. “Шкода Фабия”, с ДК № СА 6293 НТ,  с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2‰, а именно 1, 59 ‰, установено по надлежния ред /съгласно Наредба № 30/2001г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС/-с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, с фабричен № ARBB 0004- престъпление по чл. 343Б, ал. 1 от НК .

За горепосоченото деяние, на основание чл. 343 б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание “Лишаване от свобода”, за срок от 4 /четири/ месеца и глоба в размер на 400 /четиристотин/лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на наказанието “Лишаване от свобода”, се отлага за срок от 3 /три/ години.

На основание чл. 343 г от НК, във вр. с чл. 37, ал.1, т.7 от НК, налага на подсъдимия кумулативно наказание “Лишаване от правото да управлява МПС” за срок от 7/седем/ месеца.

На основание чл.59, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 59, ал.1 от НК, зачита времето,  през което подсъдимият е бил задържан  по ЗМВР за 24 часа, считано от 06.08.2017г.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК приспада времето, през което същият е бил лишен от правото да управлява МПС, считано от 06.08.2017г.

Деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

С престъплението няма причинени имуществени вреди.

По делото няма приложени веществени доказателства.

По делото няма направени разноски.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1800/2017 год. по описа на ШРС и НПП № 939/ 2017 г. по описа на РУ-Шумен.

 

Определението за прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.

Районен съдия:

Заседанието приключи в 14.40 часа.

Протоколът- воден по леда на НПК,  изготвен на 08.08.2017г.

 

Районен съдия:  

Секретар: