О П Р Е Д Е Л И: 162/17.8.2017г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 1842 по описа на ШРС за 2017 година, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият А.М.С. е виновен за това, че:

 

I. На 25.07.2017 г. в с. Каспичан, на ул. Девети май пред дом № 41 противозаконно повредил чужди движими вещи, собственост на М. Д. М. *** -  2 бр. гуми „Lau Fenn“ и 2 бр. гуми „Debica“, модел „Pasio“, всичко на обща стойност 324 лв., като в момента на деянието гумите са били монтирани на л. а. „Рено Меган Сценик“, рег. № Н 6026 ВН - престъпление по чл. 216, ал. 1 от НК.

 

За гореописаното деяние на основание чл. 216, ал. 1 от НК, във вр. чл. 54, ал. 1 от НК се налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 /ЧЕТИРИ/ месеца.

 

II. На 25.07.2017 г. в гр. Шумен противозаконно присвоил чужди движими вещи – мобилен телефон „Iphone 6+“ с IMEI № 355387072187034 на стойност 820 лв. и СИМ карта на мобилен оператор на стойност 12 лв., всичко на обща стойност 832 лв., собственост на М.И.М., които владеел – престъпление по чл. 206, ал. 1 от НК.

 

За гореописаното деяние на основание чл. 206, ал. 1 от НК, във вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК се налага наказание „лишаване от свобода“ за срок от 7 /СЕДЕМ/ месеца.

 

На основание 381, ал. 8 от НПК, във вр. чл. 23, ал. 1 от НК на обвиняемия А.М.С. се налага най-тежкото измежду наложените наказания с настоящото споразумение, а именно – наказание „лишаване от свобода“ в размер на 7 /СЕДЕМ/ месеца.

 

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 /ТРИ/ години.

 

На основание чл. 59, ал. 2 от НК се приспада времето, през което обв. С. е бил задържан на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ЗМВР със Заповед за задържане на лице УРИ 1729з-262/25.07.2017 г. и Постановление за задържане на обвиняем до довеждането му в съда от 26.07.2017 г.

 

На основание чл. 59, ал. 1 от НК се приспада времето, през което обв. С. е бил задържан с мярка за неотклонение „задържане под стража“, считано от 28.07.2017 г. до одобряване на настоящото споразумение.

 

От субективна страна деянията са извършени виновно, при пряк умисъл.

Нанесените с деянията съставомерни вреди са възстановени напълно, видно от приложено Постановление от 27.07.2017 г., находящо се на л. 103 в ДП № 879/2017 г. по описа на РУ Шумен и декларация от 27.07.2017 г., находяща се на л. 109 в ДП № 879/2017 г. по описа на РУ Шумен.

 

Направените разноски в размер на 371,82 лв. /триста седемдесет и един лева и осемдесет и две стотинки/ се възлагат на обв. А.М.С., от които 318,92 лв. по ДП № 879/2017 г. по описа на РУ - Шумен като същите следва да се заплатят в полза на ОД на МВР гр. Шумен, а 52,90 лв. – по сметка на ШРП и 5,00 лв. при издаване на изпълнителен лист - по сметка на ШРС.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1842/2017 г. по описа на ШРС и по ДП № 879/2017 г. по описа на РУ – Шумен.

              

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                                      

                                                                                      

Водим от горното на основание чл. 309, ал. 4 от НПК, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ

 

ОТМЕНЯ наложената по отношение на обв. А.М.С., ЕГН ********** мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Обвиняемото лице следва да бъде освободено в съдебната зала.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес пред ШОС.