П Р О Т О К О Л

159/15.8.2017г. , гр. Шумен

 

            Шуменският районен съд в публично съдебно заседание на 15.08.2017 година, в състав:  

                                                                                               Председател: Надежда Кирилова                                                                                                                                                         

при участието на секретаря Ж. А. и прокурор М. Николаева сложи за разглеждане НОХ дело № 1843 по описа за 2017 год., докладвано от районния съдия.  

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

…………  

Съдът, след като изслуша страните по така постигнатото споразумение и се увери, че същото не противоречи на морала и закона, счита, че следва да бъде одобрено, а наказателното производство по настоящото дело да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл. 382 от НПК, във вр. чл. 24, ал. 3 от НПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 1843 по описа на ШРС за 2017 година, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият О.Е.Х. е виновен в това, че на 05.12.2016 г. в гр. Шумен, по бул. „Мадара“ в посока от ул. „Станционна“ към пл. „България“ на кръстовището с бул. „Преслав“, при управление на МПС – лек автомобил „Ауди А3“ с рег. № Н 0648 ВМ нарушил правилата за движение /чл. 21, ал. 2 от ЗДвП – когато стойността на скоростта, която не трябва да се превишава, е различна от посочената в ал. 1 (50 км.ч.), това се сигнализира с пътен знак – в конкретния случай 30 км. ч.; чл. 119, ал.1 от ЗДвП – при приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре, и чл. 116 от ЗДвП - водачът на ППС е длъжен да бъде внимателен и предпазлив към пешеходците, особено към децата…/, и по непредпазливост причинил тежка телесна повреда на Л.М.И. от         гр. Шумен, изразяваща се в постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота, като деянието е извършено на пешеходна пътека – престъпление по чл. 343, ал. 3, предл. последно, б. “а“, предл. първо от НК, във вр. чл. 342, ал. 1 от НК.

 

Деянието е извършено при форма на вина – по непредпазливост.

 

За горепосоченото деяние на обвиняемият О.Е.Х., ЕГН ********** на основание чл. 343, ал. 3, предл. последно, б. „а“, предл. първо от НК, във вр. чл. 342, ал. 1 от НК, във вр. чл. 54, ал. 1, от НК, се налага наказание „Лишаване от свобода“, за срок от 1 /една/ година.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за срок от 3 /три/ години.

На основание чл. 343г от НК, във вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК налага на обвиняемия О.Е.Х., ЕГН ********** наказание „Лишаване право да управлява МПС“ за срок от 1 /една/ година и 6 /шест/ месеца.

По делото няма причинени съставомерни щети.

По делото няма приложени веществени доказателства.

 

ОСЪЖДА обвиняемият О.Е.Х., ЕГН ********** да заплати сумата от 574.08 лв. /петстотин седемдесет и четири лева и осем стотинки/, представляваща направени деловодни разноски по ДП № 1385/2016 г. по описа на РУ – Шумен, които да заплати по сметка на ОД на МВР – гр. Шумен, както и 5 /пет/ лева при издаване на изпълнителен лист по сметка на РАЙОНЕН СЪД – ШУМЕН.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 1843/2017 г. по описа на ШРС и по ДП № 1385/2016 г. по описа на Районно управление – Шумен.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.                                                  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

Съдът разяснява на обвиняемия последиците от одобреното споразумение.

 

Заседанието приключи в 11.20 часа.

Протоколът е написан в съдебно заседание.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

СЕКРЕТАР: