Р      Е     Ш     Е      Н      И      Е

153/6.3.2017г. ,  гр. Шумен

Шуменският районен съд, в публичното заседание на  втори февруари    , през  две хиляди и седемнадесета  година, в състав

СЪДИЯ : З. Иванова  

при секретаря А. П., като разгледа докладваното от районният съдия гр.д. №2066  по описа за 2016 година, за  да  се  произнесе взе предвид следното:                  

Предявен е иск с правно основание чл.224 ал.1 от КТ .

Депозирана е искова молба от  М.Р. М. , ЕГН:********** , адрес ***  срещу „Империал – ДД 2010“ ООД , ЕИК:*** , седалище и адрес на управление : гр.Шумен , ул.***, представлявано от А. К. А.  , в която посочва , че от 27.02.2014 г. до 04.07.2016 г. работила по трудово правоотношение съгласно  трудов договор № 14 от 27.01.2014 г. при ответника.  Твърди, че за периода от м. януари 2016 г. до 04.07.2016 г. не са и изплатени обезщетенията за  неизползван платен годишен отпуска за 2016 г. в размер на 10 работни дни. Претендира заплащане от страна на ответника на сума в размер на 194.34 лв.

  В срока по чл.131 от ГПК ответникът не депозира писмен отговор , не се явява в съдебно заседание .

В хода на съдебното дирене ищецът е направил искане за постановяване на неприсъствено решение . Съдът като констатира , че ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба , въпреки , че е редовно призован на основание чл.50 , ал.2 вр. ал.1 от ГПК  ,  не се е явил в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие  и на страните  са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание , както и че не съществуват  пречките по чл.324,334 и чл.339 от ГПК  , намира , че са налице кумулативно изискуемите процесуално –правни предпоставки по чл. чл.238 ал.1 и чл.239 ал.1 т.1 от ГПК   за постановяване на неприсъствено решение . 

От друга страна , при преценка на представените по делото доказателства :  стр. 14 и 15 от трудова книжка на ищеца; трудов договор № 14 от 27.02.2014 г. сключен между страните; заповед № 14/04.07.2016 г. за прекратяване на трудово правоотношение ,  съдът намира , че искът  се явява вероятно основателен по смисъла  на чл.239 ал.1 т.1 от ГПК , поради което същият следва да бъде уважен   в условията на неприсъствено решение  .

На основание чл.78 ал.6 от ГПК , ответникът дължи по сметка на Шуменски районен съд държавна такса върху цената на предявения иск  в размер на 50 лева 

Водим от горното, съдът 

Р         Е         Ш         И :  

ОСЪЖДА Империал – ДД 2010“ ООД , ЕИК:*** , седалище и адрес на управление : гр.Шумен , ул.*** , представлявано от А. К. А. да заплати на М.Р. М. , ЕГН:********** , адрес ***   , сумата 194,34 (сто деветдесет и четири лева и тридесет и четири ст.) лева, представляваща  обезщетение по чл.224 ал.1 от КТ , за неизползван платен годишен отпуск от 10 работни дни , за календарната 2016г. 

ОСЪЖДА Империал – ДД 2010“ ООД , ЕИК:*** , седалище и адрес на управление : гр.Шумен , ул.***, представлявано от А. К. А. да заплати в полза на Бюджета на СВ , по сметка на ШРС , сумата 50 ( петдесет  ) лева  – държавната такса върху размера на уважения иск.

 

           Решението не подлежи на обжалване .

           На основание чл.240 ал.1 от ГПК препис от настоящото решение да се връчи на ответника .  

 

СЪДИЯ: