Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

37/24.1.2017г. , гр. Шумен

Шуменският районен съд, XIІІ състав

на двадесет и трети януари 2017 година

в публично заседание, в следния състав:  

Председател: К. Колешански

Секретар: С. Л.

като разгледа докладваното от съдията ГД № 2374/2016г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Иск за делба във фазата по допускане.  

Искова молба от П.Х.Ш., ЕГН : **********, с адрес ***, срещу Е. Х.Р., ЕГН : **********, с адрес ***, с посочено правно основание делба на съсобствен имот.

Ищецът сочи, че с ответника, били съсобственици, по наследство на следните недвижими имоти :

АПАРТАМЕНТ с идентификатор 83510.668.155.2.55  представляващ самостоятелен обект в сграда № 2, построена в поземлен имот с идентификатор № 83510.668.155, находящ се в гр. **** , състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 60.90 кв. м. ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 55 с площ 3.46 кв. м., заедно с 1.049 ид. ч. от общите части на сградата и 1.049 ид. ч. от правото на строеж върху мястото при съседи: за апартамента – на същия етаж – 83510.668.155.2.56; под обекта - 83510.668.155.2.52; над обекта – 83510.668.155.2.58; за избеното помещение: от изтокизбено помещение № 54; от западасансьорна шахта, от север - двор, от юг коридор.

Тъй като не могли да го поделят доброволно, извън съдебно, ищецът желае същият, да бъде допуснат до делба, между тях при следните квоти : 1/2 ид.ч. за П.Х.Ш., ЕГН : **********, и 1/2 ид.ч. за Е. Х.Р., ЕГН : **********.

 

В срока за отговор на исковата молба, ответникът, редовно уведомен, подава отговор. Иска делба на недвижимия имот, при посочените квоти. Заявява претенции относими към друга фаза на производството. 

 

Така депозираната молба е допустима, разгледана по същество е основателна, по следните съображения :

 

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна:

 

Няма спор между страните, че са собственици при равни квоти на делбения имот. Същият бил собственост на Х. Х.Ш. и Н.М.Ш. /договор за продажба от 08.05.1990г./, починали на 27.07.2000г. и 16.02.1991г., чийто наследници според представените удостоверения за наследници № 1975 и 1976/06.06.2016г. на Община Шумен, били ищецът – техен син и ответницата – тяхна дъщеря.

Така приетото за установено от фактическа страна, доведе настоящият състав, до следните изводи :

Процесният имот е съсобствен на страните и делбата следва да се допусне при равни квоти между тях : 1/2 ид.ч. за П.Х.Ш., ЕГН : **********, и 1/2 ид.ч. за Е. Х.Р., ЕГН : **********.

 

Водим от горното и на посочените основания, съдът

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА до делба между П.Х.Ш., ЕГН : **********, с адрес *** и Е. Х.Р., ЕГН : **********, с адрес ***, следния недвижим имот :

1.    АПАРТАМЕНТ с идентификатор 83510.668.155.2.55  представляващ самостоятелен обект в сграда № 2, построена в поземлен имот с идентификатор № 83510.668.155, находящ се в гр. **** , състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 60.90 кв. м. ведно с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 55 с площ 3.46 кв. м., заедно с 1.049 ид. ч. от общите части на сградата и 1.049 ид. ч. от правото на строеж върху мястото при съседи: за апартамента – на същия етаж – 83510.668.155.2.56; под обекта - 83510.668.155.2.52; над обекта – 83510.668.155.2.58; за избеното помещение: от изтокизбено помещение № 54; от западасансьорна шахта, от север – двор, от юг коридор,

ПРИ  КВОТИ : 1/2 ид.ч. за П.Х.Ш., ЕГН : **********, и 1/2 ид.ч. за Е. Х.Р., ЕГН : **********.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Шумен,  в двуседмичен срок, от връчването му на страните.

 

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: