Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

 

                                                             43/25.1.2017г. ,                  гр. Шумен

 

Шуменският  районен  съд, в публичното заседание, на седемнадесети януари през две хиляди и седемнадесета година,  в състав:  

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: Людмила Григорова  

при секретаря Д. Х., като разгледа докладваното  от  районния  съдия  гр. д. № 2375 по описа за 2016  г., за да се произнесе взе предвид следното:                   

Предявен е иск с правно основание чл.49, ал.1 от СК.                 

 В молбата си до съда ищецът М.М.С., ЕГН **********,***, излага, че с ответника А.И.С., ЕГН **********,***, са сключили граждански брак на 20.07.2015 г., като от брака си имат родено едно дете М.М.М., ЕГН **********. Ищецът твърди, че в началото брачните отношения между съпрузите се развивали нормално, но след раждането на детето, съпругата му коренно се била променила. Ответницата започнала да вдига скандали, без каквато и да е причина, да му крещи, да го обвинява в извършване на различни грехове, като нощно време излизала по улиците по нощница и крещяла, твърдейки, че била бита, ограбвана, както и че искат да й отнемат детето. Ответницата не полагала адекватни грижи и за детето им, като къпела същото с гореща вода, което й поведение наложило грижите да се поемат от майката на ищеца. На 21.05.2016 г. детето се разболяло, като се наложило майката да влезе с детето в болница. От болницата се били обадили на ищеца, че съпругата му се била заключила гола в тоалетната и отказвала да пусне когото и да било, включително и полицията, като преди това отказвала да даде детето на медицинския персонал. Това и поведение довело до постъпване на ответницата в болницата в ДПБ- Царев брод. Ищецът се преместил в дома на неговите родители, находящ се в ***, за да може майка му да се грижи за детето и ответницата. На 03.09.2016 г., ответницата заминала в дома на нейните родители в Самуил, като нито се обаждала, нито се интересувала от детето. На 14.09.2016 г. отново постъпила за лечение в ДПБ- Царев брод. Предвид изложеното, ищецът счита, че бракът му с ответницата е дълбоко и непоправимо разстроен, поради което моли да бъде, поради дълбоко и непоправимо разстройство, без произнасяне по въпроса за вината; да му се предостави упражняването на родителските права върху роденото от брака дете М.М.М., ЕГН **********, като се определи режим на лични контакти на детето с майка му, както следва: всяка първа и трета събота от месеца от 10.00 часа до 18.00 часа, в присъствие на бащата; да се осъди ответницата да заплаща издръжка на роденото от брака дете М.М.М., в минимално предвидения в закона размер, считано от датата на предявяване на иска до настъпване на законни основания за изменение или прекратяване правото на издръжка, ведно със законната лихва за забава на всяка просрочена вноска, с падеж първо на месеца, за който се дължи; да му се предостави ползването на семейното жилище, находящо се в *** .

В законния едномесечен срок, предвиден в разпоредбата на чл.131 от ГПК, ответникът не представя писмен отговор. Не се явява в и съдебно заседание, за да изрази становище по така предявените брачен и небрачни искове.

След като се запозна с изложеното и събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, съдът възприе следното: Видно от представеното удостоверение, издадено въз основа на акт за граждански брак № 0061/20.07.2015 г., съставен от длъжностното лице по гражданско състояние при община Хитрино и частно заверен препис от Удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане №0414/06.04.2016 г., съставен от длъжностното лице по гражданско състояние при Община Шумен, се установи, че страните са законни съпрузи от 20.07.2015 г., и от брака си имат родено едно дете М.М.М., ЕГН **********, малолетно към момента на приключване на устните състезания. Безспорно е между страните, а се установява и от събраните по делото гласни доказателства, че към датата на образуване на делото страните не живеят заедно, като ищецът, заедно с детето живее в дома на родителите си, находящ се в ***, а ответницата- в дома на своите родители, в ***. Видно от ангажираните по делото писмени доказателства /частно заверени преписи от Епикриза №406/2016 г., издадена от ДПБ- Царев брод, амбулаторен лист №000986/15.08.2016 г., удостоверение, издадено от ДПБ- Царев брод, се установи, че от 22.05.2016 г. на ответницата й е поставена диагноза „Параноидна шизофрения“, като по повод заболяването си е постъпвала на лечение в ДПБ- Царев брод през периодите: от 22.05.2016 г. до 09.08.2016 г. и от 14.09.2016 г. до 05.12.2016 г.  За лечението й са предписвани и съответните медикаменти. От събраните гласни доказателства, се установи, че след раждането на детето поведението на ответницата рязко се променило. Ответницата станала нервна, треперела, като не можела да се грижи за детето. Същата имала неадекватно поведение спрямо близките и детето си, като сама си е признавала, че е болна. От същите доказателства става ясно, че основните грижи за отглеждането и възпитанието на детето се полагали от страна на майката на ищеца.

Позовавайки се на изложеното и изразеното категорично нежелание на съпруга да възобнови съжителството си с ответника, съдът намира, че бракът между страните е изпразнен от взаимна обич, доверие, уважение, емоционална, духовна и физическа близост, единство на целите и интересите и съществува повече във вреда на съпрузите, отколкото полза, без реални перспективи за заздравяването му. Очевидно е, че към настоящия момент двамата се намират във фактическа раздяла, като липсва желание да възобновят съжителството си. Брачната връзка съществува само формално и същата е изпразнена от своето вътрешно съдържание, съответстващо на морала и закона. Отношенията между съпрузите са дълбоко разстроени, поради което запазването на брака противоречи на принципите на морала. Разстройството на брака е трайно, постоянно и не може да бъде преодоляно, поради което е невъзможно и възстановяването на нормалните съпружески отношения. Поради изложеното съдът намира, че запазването на семейството във вида, в който съществува е правно и житейски неоправдано и в никакъв случай не е в интерес на детето. Ето защо, приема, че бракът е дълбоко и непоправимо разстроен, и следва да бъде прекратен.

Доколкото някоя от страните по делото не е поискала съдът да се произнесе по въпроса за вината, то с оглед разпоредбата на чл.49, ал.3 от СК, съдът не следва да се произнася по този въпрос.                 

Относно фамилното име на съпругата, имайки предвид обстоятелството, че съпругата не е направила изрично искане към съда за промяна на фамилното й име, заключава, че след прекратяване на брака същата следва да запази фамилията, придобита след сключване на брака- С..

           По въпроса за упражняването на родителските права върху роденото през време на брака малолетно дете М.М.М., ЕГН **********, за да се произнесе, съобрази следното: Няма спор, а се установява и от събраните по делото писмени и гласни доказателства, че към датата на приключване на устните състезания, детето живее при баща си в дома на неговите родители, като основно грижи по отглеждането му се полагат от майката на ищеца. От представения по делото социален доклад, се установи, че към момента на изготвяне на доклада ежедневните потребности на детето от подходящи жилищни условия, подходяща храна, дрехи, здравни и образователни потребности, емоционално развитие и идентичност в общността се задоволяват от бащата, както и от бабата и дядото по бащина линия. За детето е осигурена безопасна и сигурна среда за растеж и развитие, като е констатирана силна емоционална връзка между детето и бащата, както и връзка с бабата и дядото по бащина линия. Заключението на Д“СП“- Венец е, че бащата може да осигури потребностите на дъщеря си, като разпознава възрастовите и индивидуалните й потребности, и има подкрепата на  разширеното си семейство. Ето защо заключава, че упражняването на родителските права върху малолетната Мелек следва да се предостави на бащата. Съдът счита, че следва да определи и режим на лични контакти на детето с майката, както следва: всяка първа и трета събота от месеца от 10.00 часа до 18.00 часа, в присъствие на бащата. Съдът счита, че този режим ще е подходящ с оглед здравословното състояние на майката, като съобрази и ниската възраст на детето.

            Касателно издръжката на детето, отчитайки възрастта и интересите на същото, и данните относно доходите на ищеца и здравословното състояние на ответницата, както и съобразявайки се с общоизвестни факти и обстоятелства относно икономическата обстановка в страната, цените на стоките и услугите, счита, че следва да бъде определена издръжка в общ размер на 200.00 лв., от която 115.00 лева следва да бъде заплащане от майката, а разликата следва да се поема от бащата, полагащ непосредствените грижи по отглеждането и възпитанието му. Издръжката следва да се присъди, считано от датата на предявяване на иска- 28.09.2016 г. до настъпване на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, с падеж- до десето число на месеца, за който се отнася.

                  По отношение ползването на семейното жилище, се установи, че същото се намира в *** и е собственост на родителите на ищеца, като е напуснато от ответника, поради което заключава, че ползването на жилището следва да се предостави на ищеца.

                 На основание чл.329, ал.1 от ГПК, изр. второ, деловодните разноски остават в тежест на страните така, както са извършени.

      Съобразявайки се с ангажираните по делото доказателства относно доходите на страните, съдът определя окончателна държавна такса по предявения брачен иск в размер на 50.00 лева, като от тази такса ответникът следва да заплати сума от 25.00 лв. Ответникът следва да бъде осъден да заплати в полза на бюджета на съдебната власт и сума, в размер на 165.60 лева, представляваща държавна такса върху присъдената издръжка.

                                    

 Водим от горното, съдът

 

                                     Р           Е           Ш           И:

                   

ПРЕКРАТЯВА, сключения на 20.07.2015 г., с акт № 0061/20.07.2015 г. на длъжностното лице по гражданско състояние при Община Хитрино, граждански брак между М.М.С., ЕГН **********,*** и А.И.С., ЕГН **********,***, КАТО ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН.

          ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на роденото от брака дете М.М.М., ЕГН **********, на бащата М.М.С., ЕГН **********,***.

         ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ НА ЛИЧНИ КОНТАКТИ между А.И.С., ЕГН **********,*** и малолетното й дете М.М.М., ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета събота от месеца от 10.00 часа до 18.00 часа, в присъствие на бащата.

ЗАПАЗВА фамилното име на съпругата, придобито след сключване на брака – С..

ОСЪЖДА А.И.С., ЕГН **********,***, да заплаща месечна издръжка на малолетното си дете М.М.М., ЕГН **********, действаща чрез своя баща и законен представител М.М.С., ЕГН **********,***, в размер на 115.00 лева /сто и петнадесет лева/, считано от датата на подаване на исковата молба- 28.09.2016 г., до настъпване на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, с падеж- до десето число на месеца, за който се отнася.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в ***, на М.М.С., ЕГН **********.

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса по делото в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/.

 ОСЪЖДА А.И.С., ЕГН **********,*** и настоящ адрес:***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Шуменски районен съд, сума в общ размер на 190.60 лева /сто и деветдесет лева и шестдесет стотинки/, от която 25.00 лева /двадесет и пет лева/- държавна такса за водене на делото и 165.60 лева /сто шестдесет и пет лева и шестдесет стотинки/, представляваща държавна такса, определена върху присъдения размер на издръжка за детето й.     

  Решението подлежи на обжалване пред Шуменски окръжен съд, в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.  

 

                                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: