Р Е Ш Е Н И Е

 

41/25.1.2017г. , Гр.Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

 

Шуменският районен съд, в открито заседание на деветнадесети януари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: Б.Бойн

при секретаря М.Н., като разгледа докладваното от съдията гр.д. №2496 по описа за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното :

Гр.д. №***/2016г. по описа на ШРС е образувано по предявени искове с правно основание чл.144 от СК от ищеца М.С. ***. Ищецът претендира месечна издръжка за себе си в размер на 250.00лв. месечно, като твърди, че е навършила пълнолетие, продължава образованието си в първи курс редовна форма на обучение през учебната 2015-2016г. във Филиал Шумен на Медицински университет и ответникът има възможност да й заплаща издръжка. С исковата молба се предявава и иск с правно основание чл.149 от СК за издръжка за минало време в размер на 250лв. месечно от 01.09.2016г. до 12.10.2016г.

В срока по чл.131, ал.1 от ГПК, ответникът  С.А.С.- баща на ищеца е подал писмен отговор на исковата молба, в който излага становище, че искът е основателен за сумата 180лв., за което и предлага споразумение. Твърди, че полага грижи за възрастни родители и изплаща вземане по изпълнително дело, което не е уточнено. В открито съдебно заседание се предлага издръжка в размер на 190лв. месечно.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа и правна страна: видно от приложените по делото писмени доказателства- Удостоверение за раждане, издадено въз основа на Акт за раждане № ***от 24.11.1997г., съдът приема за безспорно доказано, че ищеца е дъщеря на ответника, която е навършила пълнолетие на 21.11.2015г. Според представеното Удостоверение №***/29.07.2016г. на Медицински университет-Варна, Филиал- гр.Шумен, ищеца е записана като студент през учебната 2016- 2017г. в първи курс, редовно обучение, степен бакалавър на специалност „Акушерка“.

 Ищеца е ангажирала доказателства за липсата на имущество, от което да се издържа, както и за доходите на своята майка, като от приложеното удостоверение е видно, че тя е в отпуск за оглеждане на дете от 22.08.2016г. Установи се, че само майката има алиментни задължения към друго дете. По отношение на доходите на ответника, са приложени писмени доказателства- Служебна бележка от работодател, видно от която същия реализирал месечно възнаграждение през изминалата година в размер около 800,00лв.

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.144 от СК и предявеният иск се явява частично основателен. Съдът счита, че при така установените доходи на родителите на ищеца и неговите потребности, свързани с обучение, храна и облекло, на същия трябва да бъде определена обща месечна издръжка в размер на 280лв., от която бащата следва да заплаща 190 лева, а майката- 90лв. Този размер на издръжката се дължи от 12.10.2016г. до настъпването на законните основания за изменение или прекратяване на същата. Искът в останалата му част, до пълният предявен размер следва да бъде отхвърлен, тъй като издръжка в по-голям размер от присъдения, би представлявала особено затруднение за ответника по смисъла на чл.144 от СК. Следва да бъде определена и издръжка за минало време, считано до една година преди датата на депозиране на исковата молба в съда, като в случая това е датата, от която ищецът иска присъждането й- 01.09.2016г., като размерът следва да е определения по-горе, понеже отчетените от съда обстоятелства са съществували и през този период.

На основание чл.73 ал.2 от ГПК, ответника следва да заплати държавна такса върху тригодишните платежи на присъдената издръжка-273,60лв. и 4% върху размерът на присъдената за минало време или 25.00лв. минимум, в размер общо на 298,60лв. По делото няма направено искане за възлагане на деловодните разноски на ищеца на осн.чл.78 ал.1 от ГПК. Водим от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА С.А.С. с ЕГН: ********** ***, на основание чл.144 от СК да заплаща на пълнолетната си дъщеря М.С.С. с ЕГН:**********,*** месечна издръжка в размер 190лв. /сто и деветдесет лева/, считано от 12.10.2016г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, с падеж– първо число на месеца, за който се дължи издръжката, до настъпването на законните основания за изменение или прекратяване на същата.

          ОСЪЖДА С.А.С. с ЕГН: ********** ***, на основание чл.144 от СК да заплати на пълнолетната си дъщеря М.С.С. с ЕГН:**********,*** месечна издръжка в размер 190лв. /сто и деветдесет лева/, считано от 01.09.2016г. до 12.10.2016г., ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба.

 

ОТХВЪРЛЯ исковете в останалата им част до пълният предявен размер от 250.00лв. месечно, като неоснователни и недоказани.

 

ОСЪЖДА С.А.С. с ЕГН: ********** да заплати държавна такса по сметка на ШРС върху уважената част от исковете в размер на 298,60лв. /двеста и деветдесет и осем лева и шестдесет стотинки/.

 

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта му относно издръжката.

 

Решението може да се обжалва пред Шуменски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, предвид по ранното му изготвяне от обявената в съдебно заседание дата- 02.02.2017г.  

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: