Р Е Ш Е Н И Е

 

60/3.2.2017г.,                Град Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

Шуменският районен съд                                                            седми  състав

На 02 (втори) февруари                                                               Година 2017

В публично съдебно заседание, в следния състав:

Председател Теодора Йорданова-Момова

Секретар Е.П.,

Прокурор.................,

като разгледа докладваното от съдия Т. Йорданова-Момова

гражданско дело номер 2534 по описа за 2016 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:  

            Предявен е иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК.

            В исковата си молба, ищцата С.Р.Д. твърди, че с ответника М.Г.Д. са съпрузи от 16.12.1995 година. По време на брака си имали родени две деца – Г., понастоящем пълнолетен и Р. роден на *** година. Първоначално съпрузите живели в разбирателство, но постепенно се отчуждили взаимно. Между тях възниквали противоречия, а преди повече от две години страните се разделили и не поддържали контакт помежду си. С.Д. моли съда да прекрати брака между страните като дълбоко и непоправимо разстроен; да ѝ бъде предоставено упражняването на родителските права по отношение на детето Р.; да бъде определен режим на лични отношения на бащата с детето; ответникът да бъде осъден да заплаща на детето си месечна издръжка в размер на 120 лева; да ѝ бъде предоставено ползването на семейното жилище; да бъде възстановено предбрачното ѝ фамилно име С..

            Ответникът не подава отговор на исковата молба и не взема становище по предявения иск.

            Никоя от страните-съпрузи не прави искане съдът да се произнесе относно вината за разстройството на брака.

            От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност се установи от фактическа страна следното: страните са съпрузи от 16.12.1995 г., когато с акт № ***., съставен от длъжностното лице по гражданското състояние в Община Шумен сключват граждански брак. От брака си имат родени две деца – Г., понастоящем пълнолетен и Р. М. Г., роден на *** г. (според удостоверения за раждане, изд. въз основа на актове за раждане №№ ***. и ***., съставени от длъжностното лице по гражданското състояние в Община Шумен). Разпитаната в съдебно заседание като свидетел С. П. (майка на ищцата) излага, че по време на съвместното си съжителство семейството обитавало апартамент, собственост на ответника, находящо се в гр Шумен. Преди около три години, Д. напуснал семейното жилище, като заживял с друга жена. Същият често пътувал извън пределите на страната. Оттогава страните не поддържали контакти, но ответникът плащал издръжка на непълнолетното си дете.

            Предвид установеното чрез събраните безпротиворечиви гласни и писмени доказателства, съдът счита, че се доказа липсата на разбирателство, взаимно уважение, привързаност и другарски отношения между съпрузите. Налице е ненормално протичане на брачните отношения, прераснало в настъпилата фактическа раздяла отпреди около три години. Предвид изложеното съдът намира, че бракът между страните е дълбоко и непоправимо разстроен, съществува само формално и следва да бъде прекратен.

            Досежно родителските права: страните имат от брака си две деца, едното от които пълнолетно и непълнолетния Р., понастоящем на 14 години. Претенции за упражняването на родителските права по отношение на непълнолетното дете предявява единствено ищцата. Установи се по делото, че детето живее с майка си, като ищцата полага непосредствените грижи за него. В изготвения по делото социален доклад се сочи, че двамата обитават семейното жилище съвместно с другия син на страните и приятелката на последния. Майката полагала много добри грижи за детето, като контактите на същото с баща му не били прекъснати.

            Изслушано в съдебно заседание по реда на чл. 15 от ЗЗДетето, 14-годишният Р. заявява желанието си да продължи да живее при своята майка.

            Предвид всичко гореизложено и съобразно задължителните указания на ВКС на РБ (дадени с ПП № 1/74 г.), съдът намира, че родителските права по отношение на детето следва да бъдат предоставени на ищцата – С.Д..

            С оглед събраните по делото доказателства съдът счита, че на ответника следва да бъде определен режим на лични контакти с детето Р. всяка първа и четвърта събота и неделя от месеца от 10,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя (с преспиване), през всяка нечетна година – по време на коледно-новогодишните празници, както и тридесет дни през годината, когато майката не е в платен годишен отпуск.

            По отношение издръжката на детето: ищцата претендира такава в размер на 120,00 лв. месечно. Страните не представят доказателства за реализираните от тях доходи. През социалния работник, изготвил социалния доклад ищцата декларира месечно брутно трудово възнаграждение в размер на 720,00 лв., получавано от „Булмаг – Трънчев“ ООД гр. Шумен. Ответникът е в трудоспособна възраст, не са налице доказателства за намалена трудоспособност. Поради това, съдът приема, че ответникът е в състояние да реализира минималната работна заплата, установена за страната за съответния период. Не се събраха доказателства за наличието на алиментни задължения на страните към други ненавършили пълнолетие деца. Издръжката следва да се присъди с падеж – 10-то число на месеца, считано от датата на депозиране на исковата молба – 13.10.2016 г. до настъпване на законни причини, изменящи или погасяващи правото на издръжка, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска. Преценявайки потребностите на детето, обусловени от възрастта му, както и финансовите възможности на родителите му, съдът определя обща необходима месечна издръжка за детето Р. в размер на 210,00 лв., от които ответникът следва да заплаща по 120,00 лв. месечно. Останалата част от сумата до пълния размер на издръжката следва да се поеме от майката, която ще полага и непосредствените грижи по отглеждането и възпитанието на детето.

            Относно ползването на семейното жилище: по делото бе установено, че то представлява апартамент, находящ се в гр. Шумен, ул. *** и е собственост на ответника. Доказа се по делото, че понастоящем жилището се обитава от ищцата и детето, като ответникът го е напуснал. Претенции за ползването му е предявила единствено ищцата. Предвид факта, че родителските права по отношение на детето се предоставят на майката, съдът счита, че ползването на семейното жилище следва да се предостави на С. Д., като следва да бъде констатирано, че ответникът го е напуснал.

            На ищцата С.Р.Д. следва да бъде възстановено предбрачното фамилно име – С..

            По делото следва да бъде определена държавна такса при решаване на делото в размер на 30,00 лв., която, при непроизнасянето на съда по въпроса за вината за разстройството на брака, на основание чл. 329, ал. 1 от ГПК, следва да се възложи поравно на страните.

            Ответникът следва да заплати и държавна такса в размер на 172,80 лева върху размера на определената издръжка.

            На основание чл. 329, ал. 1 от ГПК, предвид непроизнасяне по въпроса за вината, разноските следва да останат в тежест страните, така както са направени.

            Водим от горното, съдът  

Р   Е   Ш  И :

 

            ПРЕКРАТЯВА гражданския брак, сключен на 16.12.1995 г., с акт № *** на длъжностното лице по гражданското състояние в Община Шумен между М.Г.Д. с ЕГН **********,*** и С.Р.Д. с ЕГН **********,***, със съдебен адресат – адв. С. П. от ШАК, гр. Шумен, ул.***, КАТО ДЪЛБОКО И НЕПОПРАВИМО РАЗСТРОЕН.

            ВЪЗСТАНОВЯВА предбрачното фамилно име на С.Р.Д. – С..

            ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на роденото от страните дете Р. М. Г. с ЕГН ********** на С.Р. С., като ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата М.Г.Д. с детето Р. всяка първа и четвърта събота и неделя от месеца от 10,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя (с преспиване), през всяка нечетна година – по време на коледно-новогодишните празници, както и тридесет дни през годината, когато майката не е в платен годишен отпуск.

            ОСЪЖДА М.Г.Д. да заплаща на детето си  Р. М. Г., чрез неговия родител и законен представител С.Р. С., издръжка в размер на 120,00 (сто и двадесет) лв. месечно, считано от 13.10.2016 г., с падеж 10-то число на месеца, за който се дължи, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпването на законни причини, изменящи или погасяващи правото на издръжка.

            ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище – апартамент, находящ се в гр. Шумен, ул.***, на С.Р. С., като констатира, че М.Г.Д. го е напуснал.

           

            ОПРЕДЕЛЯ държавна такса при решаване на делото в размер на 30,00 (тридесет) лева.

            На основание чл. 329, ал. 1 от ГПК, ОСЪЖДА М.Г.Д. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ШРС сума в размер на 15,00 (петнадесет) лв., представляваща държавната такса при решаване на делото.

            На основание чл. 329, ал. 1 от ГПК, ОСЪЖДА С.Р. С. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ШРС сума в размер на 15,00 (петнадесет) лв., представляваща държавната такса при решаване на делото.

            ОСЪЖДА М.Г.Д. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ШРС сума в размер 172,80 лв., представляваща държавна такса върху размера на определената издръжка.

            На основание чл. 329, ал. 1 от ГПК, в тежест на С.Р.Д. остават направените от нея деловодни разноски.

            Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните пред Шуменски окръжен съд.

 

                  Районен съдия: