Р Е Ш Е Н И Е

 

45/27.1.2017г.,             Град Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

Шуменският районен съд                                                            седми състав

На 26 (двадесет и шести) януари                                                            Година 2017

В публично съдебно заседание, в следния състав:

                                                                       Председател Теодора Йорданова-Момова

Секретар Е.П.,

Прокурор . . . . . . . . . . . . . . . .,

като разгледа докладваното от съдия Т. Йорданова-Момова

гражданско дело номер 2657 по описа за 2016 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

                Производство по чл. 530 и сл. от ГПК, вр. чл. 127, ал. 1 от СК, образувано въз основа на първоначално депозиран иск с правно основание чл. 127, ал. 2 от СК.

            В исковата си молба ищцата Н.К.К. излага, че от съвместното си съжителство с И.А.А. имали родено едно дете – Х.И.А., родена на *** година. Страните били разделени от м. юни 2016 г. В молба, депозирана в съдебно заседание на 26.02.2017 г. родителите твърдят, че са постигнали съгласие относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права по отношение на същото, личните отношения с него и издръжката му. Представят споразумение по чл. 127, ал. 1 от СК, в което излагат уредените от тях отношения във връзка с роденото дете. Молят съда да постанови решение, с което да одобри споразумението.

            В съдебно заседание молителите се явяват лично и всеки от тях, потвърждава постигнатото съгласие.

            От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност се установи от фактическа страна следното: видно от удостоверение за раждане, изд. въз основа на акт за раждане №***/12.08.2014 г., съставен от длъжностното лице по гражданското състояние в Община Шумен е, че молителите Н.К.К. и И.А.А. са родители на детето Х.И.А., родено на *** ***.

            Предвид постигнатото между молителите съгласие относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права по отношение на същото, личните отношения с него и издръжката му и представеното споразумение, съдът намира, че молбата е основателна, споразумението отговаря на изискванията на чл. 127, ал. 1 от СК, не противоречи на закона, в състояние е да защити интересите на малолетното дете, поради което следва да бъде утвърдено.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 127, ал. 1 от СК, съдът  

Р   Е   Ш   И   :

 

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между Н.К.К. с ЕГН **********,***, със съдебен адресат – адв. С.Т- от ШАК, гр. Шумен, ул. „***“ № 109, ет. 2, к. 23 и И.А.А. с ЕГН **********,***4, споразумение по чл. 127, ал. 1 от Семейния кодекс, както следва:

            1. Упражняването на родителските права по отношение на роденото от молителите дете Х.И.А. с ЕГН **********, се предоставя на майката Н.К.К..

            2. Определя се местоживеенето на детето Х.И.А. при майката Н.К.К. ***.

            3. Определя се режим на лични отношения на бащата И.А.А. с детето Х.И.А., както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя (с преспиване); както и двадесет дни през лятната ваканция, когато майката не е в платен годишен отпуск, като детето бъде вземано и връщано от и до жилището на майката.

            4. Бащата И.А.А. се задължава да заплаща на детето Х.И.А., чрез неговия родител и законен представител Н.К.К., месечна парична издръжка в размер на 130,00 лв. (сто и тридесет лева), считано от 01.02.2017 г., с падеж на всяко от месечните задължения – пето число от месеца, за който се изплаща издръжката, платима чрез пощенски запис, до настъпване на законни причини, изменящи или прекратяващи правото на издръжка, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

            Препис от решението ДА СЕ ВРЪЧИ на всеки от молителите.

            Решението, на основание чл. 537, ал. 1 от ГПК, не подлежи на обжалване.  

 

                                                                                  Районен съдия: