Р      Е      Ш      Е      Н      И      Е

 

57/2.2.2017г. , гр. Шумен

Шуменският районен съд, в публичното заседание на деветнадесети януари   ,   през две хиляди и седемнадесета    година,  в състав:

                                                                                            СЪДИЯ:   Зара Иванова

при секретаря  А.П.     , като разгледа докладваното  от  районният  съдия  гр.д. №2668  по описа за 2016  г., за да се произнесе взе предвид:

 

Предявени са кумулативно обективно съединени искове по чл.344, ал.1, т.1 от, т.2  и 3 от КТ.

Депозирана е искова молба от К.В.К. , ЕГН:********** , адрес *** срещу  „Дженерал Трейдинг груп“ ЕООД , ЕИК: *** , седалище и адрес на управление : гр.Шумен , ул.“*** , представлявано от Г.Н.Г. и С.П.Д.   , в която посочва , че  е работил в ответното предприятие  , считано от 01.08.2012г. , на длъжността „инженер –технолог дървообработване „ в гр.София. Ответникът се задължил да му заплаща трудово възнаграждение в размер на 2000 лева месечно.  На 30.11.2012г. , трудовото му правоотношение било прекратено , поради „съкращение в щата „ , без такова реално да е извършвано. През целия период на действие на трудовия договор изпълнявал добросъвестно трудовите си задължения , за което ответникът му заплащал дължимото трудово възнаграждение. След уволнението останал без работа. Счита , че уволнението му е незаконно защото не е извършено реално съкращаване в щата. Предвид изложеното моли да бъде отменено уволнението като незаконно , да бъде възстановен на заеманата преди уволнението длъжност , както и предявява частичен иск за сумата от 1 250 лева , от общо дължимото обезщетение по чл.225 , ал.1 от КТ , което е в размер на 12 000 лева.

В отговора по чл.131 от ГПК , ответникът твърди , че исковете са недопустими и неоснователни. Заявява , че ищецът злоупотребява с правата си. Не се явява в съдебно заседание.           

Съдът въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства прие за установено от фактическа и правна страна следното:

По иска с правно основание чл.344, ал.1, т.1 от КТ.

От представените от ищеца писмени доказателства се установява , че по силата на Трудов договор от 01.08.2016 г. ищецът е започнал работа в ответното предприятие на длъжността „инженер –технолог дървообработване „ , с уговорено месечно възнаграждение от 2 000 лева.  Със  Заповед № 3/30.11.2012 г.  трудовото му правоотношение е прекратено  „поради съкращаване в щата“.  Ищецът твърди , че  в действителност не е извършено съкращаване на щатната  бройка на длъжността , която е заемал , което прави уволнението незаконно. Съобразно разпределението на доказателствената тежест , разяснена на страните в доклада по чл.312 вр.146 от ГПК  , работодателят следва да установи законността на уволнението , което в настоящият случай означава   да докаже , че е изпълнил всички материални и процедурни изисквания   при осъществяване на „съкращаване в щата „. По делото липсват каквито и да е писмени или гласни доказателства  , обосноваващи  извод , че  в ответното дружество е извършено съкращаване на щата  на  длъжността  на ищеца.  Предвид изложеното съдът намира , че  по делото е недоказано , че процесната заповед е издадена при наличието на   всички елементи на фактическия състав  на правната норма , което я прави незаконосъобразна  и налага отмяната и.

На последно място е необходимо да се отбележи , че доколкото уволнението е извършено на 30.11.2012г.  , давностният срок предвиден от разпоредбата на чл.358 , ал.1 , т.2 от КТ , за предявяване на настоящият иск е  изтекъл.  Както личи от наименованието на раздела  , където е позициониран посоченият нормативен текст , сроковете са давностни. Въпреки известното противоречие съдържащо се в съдебната практика по този въпроса , срокът давностен ли е или преклузивен , преобладаващо е становището , че се касае за давностен срок , което означава , че не се прилага служебно от съда.  Ответникът , който единствено в представения отговор на исковата молба е взел отношение по иска , не е направил възражение в тази насока. Общата формулировка  , съдържаща се  в отговора по чл.131 от ГПК , а именно , че исковете са недопустими и неоснователни , както и , че ищецът злоупотребява с правата си , не може да се тълкува като възражение за изтекла погасителна давност.

По иска с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 2 от КТ:С оглед основателността на иска по чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ, който е главен, основателен  е и акцесорният иск по чл. 344, ал. 1, т. 2 КТ.  Всички предпоставки за уважаването му са налице– незаконност на извършеното уволнение, отмяна на заповедта и искане за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност и безсрочен трудов договор. 

Относно иска по чл.344, ал.1 т.3 от КТ :За да бъде уважен същия, е необходимо да са налице следните предпоставки , които е необходимо да бъдат установени от ищеца :  1. Незаконно уволнение; 2. Вреда, която в случая се съизмерява с пропуснато трудово възнаграждение за посочения срок; 3. Причинно- следствена връзка между двете , която се предполага. В настоящия случай ,  от представените по делото заверени преписи от копие на трудова книжка на К.В.К., серия Б, №***, стр.1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 , съдът приема за доказано , че след процесното уволнение , той не е започнал друга работа. Съобразно приетото заключение по ССЕ , размерът на обезщетението по чл.225 ал.1 от КТ е  в размер на 1090,91 лева. Искът е предявен като частичен за размер от 1 250 лева , от общ размер на 12 000 лева  и се явява изцяло основателен.

На основание чл.78, ал.6 от ГПК  ответникът дължи  в полза на ВСС , по  сметка  на Шуменски районен съд държавна такса по неоценяемите искове по чл.344, ал.1, т.1 и т.2 от КТ в размер на по 30 лева или общо 60 лева  и държавна такса върху уважената част по оценяемия иск по чл.344, ал.1, т.3 от КТ в размер на  50   лева, както и  80  лева – възнаграждение на ВЛ по ССЕ.

Водим от горното, съдът

Р         Е          Ш          И    :  

ПРИЗНАВА ЗА НЕЗАКОННО уволнението на К.В.К. , ЕГН:********** , адрес ***     и ОТМЕНЯ Заповед № 3/30.11.2012 г.  на „Дженерал Трейдинг груп“ ЕООД , ЕИК: *** , седалище и адрес на управление : гр.Шумен , ул.“*** , представлявано от Г.Н.Г. и С.П.Д.   ,   с която е наложено.

ВЪЗСТАНОВЯВА К.В.К. , ЕГН:********** ,  на заеманата преди незаконното му  уволнение  длъжност в „Дженерал Трейдинг груп“ ЕООД , ЕИК: *** - „инженер –технолог дървообработване „ в гр.София.

ОСЪЖДА  „Дженерал Трейдинг груп“ ЕООД , ЕИК: ***  да заплати на К.В.К. , ЕГН:********** ,  сума в размер на 1 250   ( хиляда двеста и петдесет.)лева – представляваща обезщетение по чл.225 ал.1 от КТ  за оставането му без работа, поради незаконното му уволнение, за периода от 30.11.2012г. до 01.05.2013г.  , предявено като частичен иск от общо 12 000 (дванадесет хиляди ) лева.

 

ОСЪЖДА „Дженерал Трейдинг груп“ ЕООД , ЕИК: *** , да заплати в полза на ВСС , по сметка на ШРС , обща сума в размер на 190 (сто и деветдесет) лева  ,  от която 60 лева – държавна такса по  неоценяемите искове по чл.344, ал.1, т.1 и т.2 от КТ  , 50 лева   – държавна такса върху уважения размер на иска по чл.344, ал.1, т.3 от КТ  и 80 лева – възнаграждение на ВЛ по ССЕ.

 

Решението подлежи на обжалване пред Шуменски окръжен съд в двуседмичен срок от  датата на обявяването му – 02.02.2017г.

                                                                                                           СЪДИЯ: