Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е  

136/27.2.2017г. , гр. Шумен

Шуменският районен съд, в публичното заседание на двадесет и шести януари   , през две хиляди и  седемнадесета   година , в състав :

                                                                                         СЪДИЯ:   Зара Иванова

при секретаря  А.П.    , като разгледа докладваното  от  районният  съдия  гр.д. №2742  по описа за 2016  г., за да се произнесе взе предвид:  

Производство по чл.127 ал.1 от СК  .

Първоначално е депозирана искова молба с правно основание чл.127 ал.2 от СК  от  Й.Й.Й. , ЕГН: ********** , адрес *** , съдебен адрес ***4 срещу К.Н.Т. , ЕГН:********** , адрес ***  , относно детето  Й. К. Т. .

Впоследствие страните са депозирали споразумение по чл.127 ал.1 от СК относно упражняването на родителските права спрямо детето , местоживеенето , издръжката и личните контакти с другия родител , което молят да бъде утвърдено от съда .

След като се запозна със събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, съдът възприе следното:

По делото е представено и прието  Удостоверение за раждане , издадено въз основа на Акт за раждане №*** на Община София  , от което е видно , че страните са родители на детето Й. К. Т. , ЕГН:********** .   Съдът счита , че представеното споразумение е пълно , не противоречи на закона и морала и , че интересите на детето са защитени , поради което няма пречки за одобряването му .

На основание чл.78 ал.6 от ГПК бащата К.Н.Т. , ЕГН:********** , адрес ***,  следва да бъде осъден  да заплати по сметка на ШРС сумата 144 лева – държавна такса върху определения размер на издръжката .  

Водим от горното , съдът

Р   Е   Ш   И:  

          УТВЪРЖДАВА  постигнатото между Й.Й.Й. , ЕГН: ********** , адрес *** , съдебен адрес ***4 и К.Н.Т. , ЕГН:********** , адрес ***, СПОРАЗУМЕНИЕ по чл.127 ал.1 от СК ,   както следва :

·         УПРАЖНЯВАНЕТО НА  РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на детето Й. К. Т. , ЕГН:**********  се предоставят за упражняване на майката Й.Й.Й. , ЕГН: ********** , с МЕСТОЖИВЕЕНЕ *** ,

·         ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между детето Й. К. Т. , ЕГН:**********  и неговия баща К.Н.Т. , ЕГН:********** ,   както следва :  всяка първа и трета събота и неделя от месеца без преспиване от 10.00 часа до 17.00ч. на съответния ден ,  в присъствието на неговата майка Й.Й.Й. , ЕГН: **********

·         ЗАДЪЛЖАВА бащата К.Н.Т. , ЕГН:********** ,  да заплаща на малолетното си дете Й. К. Т. , ЕГН:**********  , чрез неговата майка и законен представител Й.Й.Й. , ЕГН: ********** ,  месечна издръжка в размер на 200 (двеста ) лева, считано от датата на завеждане на исковата молба – 04.11.2016г., като  сумата следа да бъде изплащана в срок  до 5-то число за месеца за който се отнася, ведно  със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателнто изплащане, до  настъпване на основания за нейното изменение или прекратяване.

ОСЪЖДА К.Н.Т. , ЕГН:********** , да заплати на Й.Й.Й. , ЕГН: ********** , сумата 330 (триста и тридесет) лева – деловодни разноски .

ОСЪЖДА К.Н.Т. , ЕГН:********** ,  да заплати в полза на ВСС , по сметка на ШРС ,  сумата 144 (сто четиридесет и четири  ) лева – държавна такса върху определения размер на издръжката .

Решението може да се обжалва  през ШОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните .

СЪДИЯ: