Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

38/24.1.2017г. , гр. Шумен

Шуменският районен съд, XIІІ състав

на двадесет и трети януари 2017 година

В публично заседание в следния състав:  

Председател: К. Колешански

Секретар: С. Л.  

като разгледа докладваното от съдията ГД № 2752/2016г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Производство по реда на чл. 310, т. 5 и сл. от ГПК, по предявен иск с правно основание чл. 144 от СК.  

Искова молба от Е.И.Х., ЕГН : **********, действаща като родител и законен представител на малолетното дете Е. Н.Н., ЕГН : ********** и двамата с адрес – с. ******* срещу Н.Н.Х., ЕГН : **********, с адрес ***. Ищеца сочи, че по силата на решение, по ГД № 3148/2010г. на РС – Шумен, ответникът следвало да заплаща месечна издръжка в размер на 85 лева, за детето. От тогава обстоятелствата, имащи значение при определяне на издръжката, се били изменили, поради което претендират увеличаване на размера и, от 85 на 150 лева месечно, считано от завеждане на исковата молба.

В срока за отговор на исковата молба, ответника, редовно уведомен, не подава отговор.

В открито съдебно заседание страните, редовно призовани – ищеца, явява се лично и поддържа иска, както е предявен, като иска постановяване на неприсъствено решение. Ответникът не се явява и не изпраща представител.

Така депозираната молба е допустима, разгледана по същество е основателна, по следните съображения : 

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие за установено следното:

Съгласно разпоредбата на чл. 239, ал. 1 и 2 от ГПК, съдът, постановява неприсъствено решение когато на страните са указани последиците от неспазване сроковете за размяна на книжа и неявяване в съдебно заседание и искът вероятно е, или не е основателен, с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представени доказателства, или направените възражения и подкрепящите ги доказателства.

В конкретният случай са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, уважаващо предявените искове – ответникът е бил редовно уведомяван и призован, като последиците от неподаване на отговор и неявяване в съдебно заседание са му били указани. Представените писмени доказателства сочат произход на детето от ответника; нуждата на детето от издръжка в търсеният размер; възможностите на ответника да я заплаща.

Издръжката се дължи, от 08.11.2016г. – дата на подаване на исковата молба,  ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска, с падеж – първо число на месеца, за който се дължи издръжката, до настъпването на законните основания за изменение или прекратяване на същата.

 

На основание чл. 78, ал. 6 във вр. с чл. 83, т. 2 от ГПК ответникът следва да заплати по сметка на ШРС, държавна такса, върху определеният размер на издръжката, в размер на 93,60 лева, общо.

С оглед липсата на заявени претенции, за разноски, такива не се присъждат.

 

Водим от горното и на посочените основания, съдът

Р Е Ш И:  

 

ИЗМЕНЯ размера на присъдената, по ГД № 3148/2010г., по описа на Районен Съд – Шумен, месечна издръжка, дължима от Н.Н.Х., ЕГН : **********, на непълнолетното му дете – Е. Н.Н., ЕГН : **********, като я УВЕЛИЧАВА от 85 лева, на 150 лева, считано от 08.11.2016г., ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска, с падеж – първо число на месеца, за който се дължи издръжката, до настъпването на законните основания за изменение или прекратяване на същата.

 

ОСЪЖДА Н.Н.Х., ЕГН : **********, с адрес ***, да заплати по сметка на ШРС държавна такса върху определения размер на издръжката, в размер на 93,60 лева.

 

Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 239, ал. 4 от ГПК.

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: