Р Е ШЕ Н И Е

540/16.8.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд, единадесети състав

На шестнадесети август през две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:  

                                                                            Председател: Ростислава Георгиева

 

Като разгледа докладваното от районния съдия

ГД №2837 по описа на ШРС за 2016 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е образувано на основание чл.247 от ГПК.

            Настоящото производство е образувано въз основа на депозирана искова от Б.Т.Д., с ЕГН********** срещу К.Т.С., с ЕГН**********, с която ищцата предявява иск за съдебна делба на конкретно посочен недвижим имот. С отговора на исковата молба от страна на ответника е направено възражение за придобиване на посочения имот въз основа на давностно владение, по повод на което като страна в производството е конституирано и лицето Х.  Б.С.. 

            След приключване на съдебното дирене в първоинстанционния съд и постановяване на съдебния акт по делото, същото с Определение №184 от 08.06.2017 год. на ШОС по ВГД №130/2017 год. е било върнато на ШРС с оглед преценка на условията на чл.247 от ГПК. Във фазата по чл.247, ал.2 от ГПК съдът установи, че след постановяване на съдебния акт по делото ищцата Б.Т.Д., с ЕГН********** е починала на 17.05.2017 год. В тази връзка съдът с Определение №1493/26.06.2017 год. е конституирал като страни в производството наследниците на починалата ищца - Ж.И.Д., с ЕГН********** и Д.И.Д., с ЕГН**********. 

След като се запозна със събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, съдът прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Съдът, след приключване на съдебното дирене в първа фаза на делбата  се е произнесъл с решение №169/14.03.2017 год., с което е допуснал извършване на съдебна делба между да се извърши съдебна делба между Б. Т. Д., с ЕГН********** срещу К.Т.С., с ЕГН********** на следния недвижим имот, намиращ се на административен адрес: гр.Шумен, ул.“***“ №21, представляващ: Дворно место с площ по нотариален акт от 600 кв.метра /шестстотин квадратни метра/, за което е отреден парцел XVII-1249 /седемнадесети за хиляда двеста четиридесет и девети/ от квартал 117 /сто и седемнадесет/ по застроителния и регулационен план на гр.Шумен, кв.Дивдядово към 1974 год., съставляващ Поземлен имот с идентификатор 83510.680.494 /осемдесет и три хиляди петстотин и десет точка шестстотин и осемдесет точка четиристотин деветдесет и четири/ с площ от 632 кв.метра /шестстотин тридесет и два квадратни метра/  по действащата Кадастрална карта на гр.Шумен със съседи: поземлени имоти с идентификатори 83510.680.493, 83510.680.485, 83510.680.495, 83510.680.478, в което дворно място са построени: сграда с идентификатор 83510.680.494.1 със застроена площ 64 кв.метра /шестдесет и четири квадратни метра/, с предназначение жилищна сграда-еднофамилна, сграда с идентификатор 83510.680.494.2 със застроена площ 46 кв.метра /четиридесет и шест квадратни метра/, с предназначение друг вид сграда за обитаване, сграда с идентификатор 83510.680.494.3 със застроена площ 22 кв.метра /двадесет и два квадратни метра/, с предназначение хангар, депо, гараж, сграда с идентификатор 83510.680.494.4 със застроена площ 19 кв.метра /деветнадесет квадратни метра/, с предназначение селскостопанска сграда, ПРИ РАВНИ КВОТИ: ½ идеална  част за Б. Т. Д., с ЕГН********** и ½ идеална част за К.Т.С., с ЕГН**********.  В същото обаче е била допусната явна фактическа грешка, като съдът въпреки, че в мотивите на решението съдът е обсъдил направеното от страна на ответниците с отговора на исковата молба възражение за придобивна давност, като е преценил същото като неоснователно и недоказано, но е пропуснал да се произнесе по този въпрос и с диспозитива на решението, отхвърляйки иска за съдебна делба по отношение на Х. Б.С., с ЕГН**********.   

След връщане на делото от ШОС с оглед дадените указания в Определение №184 от 08.06.2017 год. на ШОС по ВГД №130/2017 год.на страните по делото е било изпратено съобщение за необходимостта от отстраняване на допуснатата фактическа грешка, като в дадения им на основание разпоредбата на чл.247, ал.2  от ГПК срок е депозирано писмено становище от страна на ответниците, в което същите изразяват становище. От страна на конституираните като  ищци страни не е бил депозиран отговор.

Съдът, съобразявайки материалите по делото и естеството на спора, намира, че за произнасяне по същата с оглед разпоредбата на чл.247, ал.3 от ГПК не е необходимо провеждане на открито съдебно заседание.

С оглед на изложеното, съдът намира, че е налице посочената явна фактическа грешка в решението на съда по настоящото дело, вследствие на която липсва отхвърлителен диспозитив относно ответницата Х. Б.С., с ЕГН**********, поради което с оглед изпълнение на указанията, дадени  с Определение №184 от 08.06.2017 год. на ШОС по ВГД №130/2017 год., същата следва да бъде отстранена.

Водим от горното и на основание чл.247 и сл. от ГПК, съдът  

РЕШИ

  

ДОПУСКА ПОПРАВКА на явна фактическа грешка в Решение №169/14.03.2017 год., постановено по ГД №2837/2016 год. по описа на ШРС, като

ОТХВЪРЛЯ иска за съдебна делба на посочения в диспозитива на решението недвижим имот по отношение на Х. Б.С., с ЕГН**********. 

Решението за поправка подлежи на обжалване  пред Шуменски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Копие от решението да се връчи на страните.  

                                                          

    РАЙОНЕН СЪДИЯ: