Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

528/11.8.2017г. , гр. Шумен

 

Шуменският районен съд, в публичното заседание на двадесет и четвърти юли      , през две хиляди и седемнадесета     година , в състав :  

                                                                                            СЪДИЯ:   Зара Иванова

при секретаря  М.Н.     , като разгледа докладваното  от  районният  съдия  гр.д. №2002  по описа за 2017  г., за да се произнесе взе предвид:  

Производство по чл.50 от СК  .

Депозирана е молба от С.М.С., ЕГН **********, с адрес: *** и С.Ш.С., ЕГН **********, с адрес: *** , в която посочват , че са сключили граждански брак на 09.05.1995г.   От брака нямат родени деца .Бракът  им бил дълбоко и непоправимо разстроен , затова  молят да бъде прекратен по взаимно съгласие и да бъде утвърдено представеното от тях споразумението по чл.51 от СК .

В съдебно заседание съпрузите  поддържат молбата си за развод и  споразумението  .

След като се запозна със събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, съдът възприе следното:

По делото е представено и прието Удостоверение за сключен граждански брак , издадено  въз основа на Акт  № ***.  на Община Шумен, от което се установява , че страните са съпрузи от 09.05.1995г.       Твърдят , че нямат родени от брака деца . 

Съдът констатира  , че молбата за допускане на развод по взаимно съгласие е процесуално допустима , от друга страна споразумението по чл.51 от СК е пълно , уредени са всички лични отношения между съпрузите , отговаря на изискванията на закона и морала , поради което няма пречки да бъде утвърдено от съда .  Поради липсата на доказателства в обратен смисъл , съдът приема за доказано , че нямат родени от брака деца, ето защо  не е необходимо съдът да се произнася по въпросите за местоживеенето на дете  , упражняването на  родителските права , издръжката  и режима на лични контакти   . 

С оглед доходите на страните и на основание чл.6 т.3 от Тарифа  за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК следва да бъде определена окончателна държавна такса в размер на 40 лева , от които 30  лева предварително са внесени от  двамата молители   , остатъкът до пълния размер , а именно 10 лева е дължим от двамата или всеки от тях по 5 лева .

Водим от горното, съдът

Р   Е   Ш   И:

 

ПРЕКРАТЯВА сключения на 09.05.1995г.     , с Акт  № ***  на Община Шумен , ГРАЖДАНСКИ БРАК   между С.Ш.С., ЕГН **********, с адрес: *** и С.М.С., ЕГН **********, с адрес: ***,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ .

 

УТВЪРЖДАВА  постигнатото между С.Ш.С., ЕГН ********** и С.М.С., ЕГН **********,   споразумение по чл.51 от СК  както следва:

 

·        След прекратяване на брака страните не си дължат ИЗДРЪЖКА  .

·        След прекратяване на брака , съпругата ВЪЗСТАНОВЯВА предбрачното си фамилно име Б.

 

ОСЪЖДА С.Ш.С., ЕГН **********, ,  да заплати в полза на ВСС , по сметка на ШРС  сумата от 5 ( пет ) лева – остатъка от определената държавна такса за водене на делото  .

ОСЪЖДА С.М.С., ЕГН ********** ,  да заплати в полза на ВСС , по сметка на ШРС  сумата от 5 ( пет ) лева – остатъка от определената държавна такса за водене на делото  .  

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  

СЪДИЯ: