Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

797/31.10.2017г. , гр. Шумен

Шуменският районен съд, в публичното заседание на двадесет и осми септември  , през две хиляди и седемнадесета  година , в състав :

СЪДИЯ:   Зара Иванова

при секретаря  А.П.    , като разгледа докладваното  от  районният  съдия  гр.д. №2025  по описа за 2017  г., за да се произнесе взе предвид:

Производство по чл.50 от СК  .

           Депозирана е молба от  Т.В.А. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***  и Г.Й.А.  с ЕГН: **********, постоянен адрес ***  , в която посочват , че са сключили граждански брак на 05.04.1989 г. Роденото от брака дете е пълнолетно  . Твърдят , че не могат да живеят като съпрузи , бракът им е изчерпан от съдържание , поради което молят да бъде прекратен по взаимно съгласие и съдът да одобри споразумението по чл.51 от СК .

В съдебно заседание съпрузите  поддържат молбата си за развод и  споразумението  . 

След като се запозна със събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, съдът възприе следното:

По делото е представено и прието Удостоверение за сключен граждански брак , издадено  въз основа на Акт  № *** на Общински народен съвет Търговище , от което се установява , че страните са съпрузи от 05.04.1989 г.  

Съдът констатира  , че молбата за допускане на развод по взаимно съгласие е процесуално допустима , от друга страна споразумението по чл.51 от СК е пълно , уредени са всички лични отношения между съпрузите , отговаря на изискванията на закона и морала , поради което няма пречки да бъде утвърдено от съда .  Поради липсата на доказателства в обратен смисъл , съдът приема за доказано , че роденото от брака дете е пълнолетно , ето защо не е необходимо да се уреждат въпросите свързани с упражняването на родителските права , издръжката и личните контакти с детето . 

С оглед доходите на страните и на основание чл.6 т.3 от Тарифа  за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК следва да бъде определена окончателна държавна такса в размер на 40 лева , от които 25лева  предварително са внесени от  двамата съпрузи ,  остатъкът до пълния размер , а именно 15 лева , следва да се заплати също от двамата  или всеки дължи по 7,50 лева .

Водим от горното, съдът

Р   Е   Ш   И:

ПРЕКРАТЯВА сключения на 05.04.1989 г.  , с Акт  № ***. на Общински народен съвет Търговище, ГРАЖДАНСКИ БРАК   между  Т.В.А. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***  и Г.Й.А.  с ЕГН **********, постоянен адрес ***,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ .

УТВЪРЖДАВА  постигнатото между  Т.В.А. с ЕГН ********** и Г.Й.А.  с ЕГН **********,    споразумение по чл.51 от СК  както следва:

·      След прекратяване на брака съпругата Г.Й.А.  ,  ЗАПАЗВА  брачното  си фамилно име А. .

 

·        След прекратяване на брака страните не си дължат ИЗДРЪЖКА

·        СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ , находящо се в с.Осмар, общ. В.Преслав, обл. Шумен, ул. *** (собственост на двамата молители) след развода ще се ползва от двамата молители.

·        Страните нямат претенции да получат в дял от ЛИЧНОТО ИМУЩЕСТВО  на другия, съобразно разпоредбата на СК. По време на брака и /или/ във връзка с него, между страните или на техните близки не са правени дарения на значителна стойност.

             ОСЪЖДА Т.В.А. с ЕГН **********,  да заплати в полза на ВСС , по сметка на ШРС , сумата 7,50 (седем лева и петдесет ст.) лева , представляваща дължимия от него остатък от определената държавна такса за водене на делото .

             ОСЪЖДА Г.Й.А.  с ЕГН ********** ,   да заплати в полза на ВСС , по сметка на ШРС , сумата 7,50 (седем лева и петдесет ст.) лева , представляваща дължимия от него остатък от определената държавна такса за водене на делото .

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  

СЪДИЯ: