Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

610/5.9.2017г. , гр. Шумен

Шуменският районен съд, XIІІ състав

на четвърти септември 2017 година

в публично заседание, в следния състав:  

Председател: К. Колешански

Секретар: Н. Йорданова  

като разгледа докладваното от съдията ГД № 2085/2017г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Производство по чл. 50 от СК.

Молба от Е.Д.М., ЕГН : **********, с адрес *** и М.Й.М., ЕГН : **********, с адрес ***, твърдящи, че са законни съпрузи. Постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака си. Представят споразумение по смисъла на чл. 51 от СК, което поддържат. Молят съда да постанови решение, по силата на което да прекрати брака им и одобри представеното споразумение, с което са уредили всички лични и имуществени отношения помежду си.

В съдебното заседание и двамата молители потвърдиха, пред съда, желанието си, за прекратяване на брака.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени по отделно и в съвкупност, се установи следното, от фактическа страна:

Видно от представеното по делото копие на удостоверение за сключен граждански брак № 070344/09.09.2007г. на Община Шумен, молителите са законни съпрузи, сключили граждански брак с акт № 344 на 09.09.2007г.. По време на брака си имали родено едно дете – непълнолетно. Двамата молители постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака си, което потвърдиха и пред съда. Ето защо съдът намира, че бракът им следва да се прекрати, без да се издирват мотивите за това.

С представеното по смисъла на чл. 51 от СК споразумение молителите са уредили посочените в разпоредбата последици на развода. Така представеното споразумение не противоречи на закона, поради което и следва да бъде утвърдено.

Определя окончателна държавна такса по брачния иск, в размер на 50 лева, от които 25 лева внесени от молителката, при завеждане на делото, а останалите следва да се внесат от молителя.

Определя държавна такса по споразумението за издръжка в размер на 82,80 лева, които да се заплатят по сметка на ШРС от молителя.

Определя държавна такса по споразумението за имуществените отношения, в размер на 20 лева, които да се заплатят по сметка на ШРС от молителя.

Водим от горното, и на основание чл. 50 – 51 от СК и чл. 330 от ГПК, съдът

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен на 09.09.2007г., с акт № 344 на Община Шумен, между Е.Д.М., ЕГН : **********, с адрес *** и М.Й.М., ЕГН : **********, с адрес ***, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между Е.Д.М., ЕГН : **********, с адрес *** и М.Й.М., ЕГН : **********, с адрес ***, споразумение, по чл. 51 от СК, а именно :

 

І. УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА:

1. Родителските права над детето М. М. Й., родена на *** г., ЕГН **********, се предоставят на майката Е.Д.М. с ЕГН **********.

2. Определя се следния режим на лични контакти на бащата М.Й.М., ЕГН **********, с дъщеря му М. М. Й., ЕГН **********, а именно:

·       всяка първа и трета седмица на месеца от петък 17.00 ч. до 20.00 ч. в  неделя с преспиване в петък и събота;

·       един месец през лятото, когато майката не е в платен отпуск;

·       за рожденият ден на детето – 4 часа, както и за рожденият ден на бащата – 4 часа, на официални празници – 4 часа, на Великден – 2 дни с преспиване;

·       с преспиване на Коледа през четна година и на Нова година на нечетна година;

·       половината от дните на пролетната, зимна и други ваканции, от 10.00 ч. на първия ден до 18.00 ч. на деня за връщане.

 

 ІІ. ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕТО:

1. Общата месечна издръжка за детето ни М. М. Й., ЕГН **********, се договаряме да бъде в размер на 200.00 лв. /двеста лева/, от които:

·       Бащата М.Й.М., ЕГН **********, ще заплаща сумата от 115.00 лв. /сто и петнадесет лева/ с падеж 15 /петнадесето/ число на месеца, за който се дължи, считано от влизане в сила на решението по делото, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до пълното й изплащане, до настъпване на законните основания за изменение или прекратяване на същата;

·       Майката следва да заплаща сумата от 85.00 лв. /осемдесет и пет лева/ за издръжката на дъщеря си и ежедневни грижи и възпитание на детето.

 

III. ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

1.     НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

-         По време на брака не сме придобили недвижими вещи.

2.     ДВИЖИМИ ВЕЩИ:

-         Движимите вещи са реално поделени, освен МПС – лек автомобил „***“ с рег. № ***, рама W0L000051V2264842, двигател № Х14ХЕ20040343, цвят „Зелен металик“, СТАВА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ НА М.Й.М., ЕГН **********, и е с пазарна стойност 1 000 лв. /хиляда лева/.

 

За уравняване на дела на Е.Д.М., ЕГН **********, М.Й.М., ЕГН **********, не й дължи каквито и да било суми.

 

ІV. ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ДЕТЕТО:

Страните се договаряме, че семейното жилище, находящо се в с. Вехтово, община Шумен, област Шумен, ул. Шейново № 1, е напуснато от съпругата Е.Д.М., ЕГН ********** и детето М. М. Й., ЕГН **********, същото е собствено на родителите на съпруга - М.Й.М., ЕГН ********** и се ползва и занапред ще се ползва от М.Й.М., ЕГН **********, като съпругата няма претенции по отношение на неговото ползване.

Местоживеенето на роденото от брака дете, се договаряме да бъде при майката Е.Д.М., ЕГН **********,***.

 

V. ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ:

         След прекратяване на брака съпрузите не си дължат издръжка един на друг.

 

VI. ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГАТА:

След развода съпругата възстановява бащината си фамилия - М..

 

I. РАЗНОСКИ:

Разноските, направени по делото до настоящият момент, остават за страните така, както са направени.

Държавните такси, които следва да се заплатят след влизане на решението в  сила, се заплащат от всяка една от страните, пропорционално на частта от имуществото, които страната получава.

 

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса, по молбата, в размер на 50 лв. (петдесет лева), като ОСЪЖДА М.Й.М., ЕГН : **********, с адрес ***, да заплати по сметка на ШРС, сумата от 25 лева.

 

ОСЪЖДА М.Й.М., ЕГН : **********, с адрес ***, да заплати по сметка на ШРС сумата от 82,80 лева държавна такса по споразумението за издръжка.

 

ОСЪЖДА М.Й.М., ЕГН : **********, с адрес ***, да заплати по сметка на ШРС сумата от 20 лева държавна такса по споразумението за имуществените отношения.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: