Р Е Ш Е Н И Е

 

593/4.9.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА  

Шуменският районен съд                                                                          десети състав

На двадесет и пети август                                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:                     Председател: Жанет Марчева

Секретар: Цв.К.  

Като разгледа докладваното от районния съдия

Гр.д. № 2192 по описа на ШРС за 2017 г.

За да се произнесе взе предвид следното:  

            Производството е образувано на основание чл.330 от ГПК, във вр. с чл.50 от Семейния кодекс.

            Депозирана е молба от Р.А.И. с ЕГН ********** и А.Р.И. с ЕГН ********** ***, и двамата чрез адв. Р.М., съдебен адрес ***, в която излагат, че са постигнали сериозно и непоколебимо съгласие бракът им да бъде прекратен, както и че са постигнали споразумение относно личните и имуществените отношения между тях.  Молят съда да постанови решение, с което да прекрати сключения между тях брак по взаимно съгласие и да утвърди постигнатото споразумение.

            Молителите се явяват лично в съдебно заседание, като молят съда да прекрати брака и да одобри споразумението, представено и подписано от тях.

            ШРС след като взе в предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

Молителите Р. и А. И. са законни съпрузи, като гражданският брак между тях бил сключен на 20.09.1997г. в гр.Шумен, за което бил издаден Акт за граждански брак                   № ***/20.09.1997 г. от длъжностно лице по гражданско състояние към Община Шумен.  От брака си имали родено едно дете – А.Р.И., родена на ***г., навършила пълнолетие към момента и още едно дете – С.Р.И., роден на ***г., към момента навършил шест години. Семейното жилище ще се ползва от двамата едновременно, заедно с малолетното дете. В молбата заявяват, че  към момента са постигнали непоколебимо взаимно съгласие да прекратят брака си, поради формалното му съществуване.  

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото доказателства и обосновава следните правни изводи:

От материалите по делото и от изявленията на страните направени, както в депозираната молба, а така също и в съдебно заседание се установява по безспорен начин, че двамата са постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие да прекратят брака си с развод. Постигнали са споразумение, в което уреждат всички лични и имуществени отношения помежду си, а именно: относно местоживеенето на детето, относно упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на детето,  издръжката между съпрузите и фамилното име. В този смисъл съдът намира, че постигнатото между тях споразумение, уреждащо последиците от прекратяване на брака,  е пълно, не противоречи на закона и добрите нрави и следва да бъде утвърдено от съда.

Поради изложеното, съдът намира, че молбата на Р. и А. И. се явява основателна и следва да бъде уважена, като съдът следва да допусне прекратяване на брака между страните с развод по взаимно съгласие и да утвърди депозираното от тях споразумение по чл.51 от СК.

На основание разпоредбата на чл.329, ал.1 от ГПК съдът с решението си следва да определи окончателен размер на дължимата държавна такса. Съдът констатира, че по делото не са представени доказателства досежно доходите на съпрузите, но доколкото и двамата се намират в трудоспособна възраст, а и не се сочат доказателства за влошено здравословно състояние, то съдът намира, че окончателния размер на дължимата държавна такса в настоящия случай следва да бъде 40 лева. От материалите по делото се установява, че при завеждането му държавната такса е заплатена окончателно. Молителят дължи държавна такса върху присъдения размер на издръжката по отношение на детето Сарп в размер на 82.80 лв., както и 5 лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.  

 Водим от горното, на основание чл.330, ал.3 от ГПК, във вр. с чл.51, ал.1 и ал.2 от СК, във връзка с чл.50 от СК, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

  

ПРЕКРАТЯВА гражданският брак между Р.А.И.  с ЕГН ********** и А.Р.И. с ЕГН ********** ***,   сключен с Акт за граждански брак № ***/20.09.1997 г. от длъжностно лице по гражданско състояние към Община Шумен ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СЪПРУЗИТЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между молителите споразумение в следния смисъл:

І. Родителските права върху роденото от брака малолетно дете – С.Р.И. с ЕГН ********** се предоставят на майката А.Р.И.  с ЕГН **********,  като местоживеенето на детето е при майката,  на адрес гр.Шумен, бул.“***“ № 11, вх.4, ет.4, ап.82;

ІІ. Бащата Р.А.И. с ЕГН **********  има право на лични контакти с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване  и 20 дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск;

ІІІ. Бащата Р.А.И. с ЕГН ********** ще заплаща на малолетното дете С.Р.И.                  с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 115 лв. (сто и петнадесет лева), платима до 5 – то число на месеца, за който се дължи, считано от датата на подаване на молбата пред съда – 26.07.2017г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до настъпването на законна причина, изменяща или прекратяваща правото на издръжка,

ІV. Семейното жилище, находящо се на адрес гр.Шумен, бул.“***“ № 11, вх.4, ет.4, ап.82 след прекратяване на брака ще се ползва от двамата молители, заедно с малолетното им дете;

V. След прекратяване на брака молителката запазва брачното си фамилно име И..

 VІ. Молителите нямат претенции за изплащане на издръжка помежду си.

VII. Придобитите по време на брака недвижими и движими вещи остават в режим на обикновена съсобственост и и ще бъдат поделени извънсъдебно;

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавната такса по делото в размер на 40 (четиридесет) лева, като констатира, че е внесена изцяло по делото.

ОСЪЖДА Р.А.И. с ЕГН **********  да заплати по сметка на ШРС сумата от 82.80 лв. (осемдесет и два лева и осемдесет стотинки), представляваща държавна такса върху присъдения размер на издръжката, както и 5 (пет) лева държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.   

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

РАЙОНЕН СЪДИЯ: