Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

795/31.10.2017г. , гр. Шумен

Шуменският районен съд, в публичното заседание на двадесет и осми септември  , през две хиляди и седемнадесета  година , в състав :

СЪДИЯ:   Зара Иванова

при секретаря  А.П.    , като разгледа докладваното  от  районният  съдия  гр.д. №2245  по описа за 2017  г., за да се произнесе взе предвид:

Производство по чл.50 от СК  .

           Депозирана е молба от  П.М.Х. ,  ЕГН **********, с  адрес ***  и Н.М.Х. ,  ЕГН ********** *** , в която посочват , че са сключили граждански брак на 10.07.1991 г. . От брака нямат родени деца . Във фактическа раздяла са и не живеят заедно , бракът им е изчерпан от съдържание , поради което молят да бъде прекратен по взаимно съгласие и съдът да одобри споразумението по чл.51 от СК .

В съдебно заседание съпрузите  поддържат молбата си за развод и  споразумението  . 

След като се запозна със събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност, съдът възприе следното:

По делото е представено и прието Удостоверение за сключен граждански брак , издадено  въз основа на Акт  № *** г. на Община Бургас   , от което се установява , че страните са съпрузи от 10.07.1991 г.  

Съдът констатира  , че молбата за допускане на развод по взаимно съгласие е процесуално допустима , от друга страна споразумението по чл.51 от СК е пълно , уредени са всички лични отношения между съпрузите , отговаря на изискванията на закона и морала , поради което няма пречки да бъде утвърдено от съда .  Поради липсата на доказателства в обратен смисъл , съдът приема за доказано , че нямат родени по време на брака деца . 

С оглед доходите на страните и на основание чл.6 т.3 от Тарифа  за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК следва да бъде определена окончателна държавна такса в размер на 40 лева , от които 25лева  предварително са внесени от жената , остатъкът до пълния размер , а именно 15 лева , следва да се заплати от мъжа .

Водим от горното, съдът

Р   Е   Ш   И:  

           ПРЕКРАТЯВА сключения на 10.07.1991 г.  , с Акт  № *** г. на Община Бургас         , ГРАЖДАНСКИ БРАК   между  П.М.Х. ,  ЕГН **********, с  адрес ***  и Н.М.Х. ,  ЕГН ********** ***,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ .

УТВЪРЖДАВА  постигнатото между П.М.Х. ,  ЕГН ********** и Н.М.Х. ,  ЕГН ********** ,    споразумение по чл.51 от СК  както следва:

·      След прекратяване на брака съпругата Н.М.Х. ,  ЕГН ********** ,  ВЪЗСТАНОВЯВА  предбрачното  си фамилно име Д..

 

·        След прекратяване на брака страните не си дължат ИЗДРЪЖКА  .

·        СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ , е напуснато от двамата съпрузи .

·     По време на брака съпрузите не са придобивали НЕДВИЖИМ ИМОТ.

 

·      Придобитите по време на брака ДВИЖИМИ ВЕЩИ , са поделени извънсъдебно между страните.

 

             ОСЪЖДА П.М.Х. ,  ЕГН **********,  да заплати в полза на ВСС , по сметка на ШРС , сумата 15 (петнадесет) лева , представляваща остатъка от определената държавна такса за водене на делото .           

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  

СЪДИЯ: