Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

629/12.9.2017г. , гр. Шумен

Шуменският районен съд, XIІІ състав

на единадесети септември 2017 година

в публично заседание, в следния състав:  

Председател: К. Колешански

Секретар: Н. Йорданова  

като разгледа докладваното от съдията ГД № 2419/2017г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:  

Производство по чл. 50 от СК.

Молба от С.И.И., ЕГН ********** и И.В.И., ЕГН **********, и двамата с адрес за призоваване – гр. Шумен, ул. *** № 109, офис 21, твърдящи, че са законни съпрузи. Постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака си. Представят споразумение по смисъла на чл. 51 от СК, което поддържат. Молят съда да постанови решение, по силата на което да прекрати брака им и одобри представеното споразумение, с което са уредили всички лични и имуществени отношения помежду си.

В съдебното заседание и двамата молители потвърдиха, пред съда, желанието си, за прекратяване на брака.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени по отделно и в съвкупност, се установи следното, от фактическа страна:

Видно от представеното по делото копие на удостоверение за сключен граждански брак № 258894/29.04.2002г. на Община Шумен, молителите са законни съпрузи, сключили граждански брак с акт № 80 на 29.04.2002г.. По време на брака си имали родени две деца – непълнолетни. Двамата молители постигнали сериозно и непоколебимо взаимно съгласие за прекратяване на брака си, което потвърдиха и пред съда. Ето защо съдът намира, че бракът им следва да се прекрати, без да се издирват мотивите за това.

С представеното по смисъла на чл. 51 от СК споразумение молителите са уредили посочените в разпоредбата последици на развода. Така представеното споразумение не противоречи на закона, поради което и следва да бъде утвърдено.

Определя окончателна държавна такса по брачния иск, в размер на 50 лева, от които 25 лева внесени от молителката, при завеждане на делото, а останалите следва да се внесат от молителя.

Определя държавна такса по споразумението за издръжка в размер на 165,60 лева, които да се заплатят по сметка на ШРС от молителя.

Водим от горното, и на основание чл. 50 – 51 от СК и чл. 330 от ГПК, съдът

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданският брак, сключен на 29.04.2002г., с акт № 80 на Община Шумен, между С.И.И., ЕГН ********** и И.В.И., ЕГН **********, и двамата с адрес за призоваване – гр. Шумен, ул. *** № 109, офис 21, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

 

УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.И.И., ЕГН : ********** и И.В.И., ЕГН : **********, и двамата с адрес за призоваване – гр. Шумен, ул. *** № 109, офис 21, споразумение, по чл. 51 от СК, а именно :

 

1.    Относно ползването на семейното жилище:

Нямаме семейно жилище.

 

2.    Относно издръжката между съпрузите:

След прекратяване на брака, съпрузите не дължат издръжка помежду си.

 

3.    Относно фамилното име на съпругата:

След прекратяване на брака, съпругата ще запази фамилното си име след сключването на брака, а именно – И..

 

4.    Относно имуществените отношения между съпрузите:

4.1.         Нямаме придобити по време на брака и подлежащо на разделяне при прекратяване режима на СИО: недвижимо имущество; автомобили; самоходна земеделска техника и инвентар; въздухоплавателни средства; плавателни съдове;

4.2.         Никой от нас няма претенции да получи част от личното имущество на другия съпруг, на основание чл. 30, ал. 1 от СК.

4.3.         По време на брака или във връзка с него, между нас като съпрузи или от наши близки не са правени дарения на значителна стойност.

4.4.         По отношение на договор за кредит, за текущо потребление от 2002 г. и рефинансиращия го кредит от 2004 г., сключен с „***“ от съпруга И.В.И., страните се споразумяват, че сумата е била за лично ползване на съпруга И.В.И. и с оглед факта, че задължено лице по същия договор е само и единствено И.В.И., то съпругата С.И.И., ЕГН **********, няма да отговаря за изпълнението и погасяванията по него.

 

5.    Относно родителските права:

Местоживеенето на ненавършилото пълнолетие дете – С. И. В., род. на *** г. и на малолетното дете В.И. В., род. на *** г., ще е при майката С.И.И., ЕГН **********, на адреса, на който пребивава във Великобритания – *** 55, която ще упражнява и родителските права над тях, а бащата ще осъществява лични контакти с децата за времето от първи юли да първи септември, когато ще пребивават в Република България.  

И.В.И., ЕГН **********, дава своето изрично съгласие децата В.И. В. с ЕГН ********** и С. И. В. с ЕГН **********, да пътуват зад граница – извън пределите на Република България, придружавани от своята майка С.И.И., ЕГН **********, без да се налага да се изисква нарочна декларация за същото, както и се съгласява да бъдат подавани заявления за издаване на лични документи /лични карти и паспорти/ за децата от тяхната майка, без да е необходимо неговото присъствие и/или пълномощно.

 

6.    Относно издръжката на децата:

Бащата И.В.И., ЕГН **********, се задължава да изплаща на децата си С. И. В., род. на *** г. и В.И. В., род. на *** г., чрез тяхната майка и законен представител С.И.И. ЕГН **********, издръжка в размер на по 115 лв. /сто и петнадесет лева/ месечно за всяко от децата с падеж 10-то число на месеца, за който се дължи издръжката.

 

ОПРЕДЕЛЯ окончателна държавна такса, по молбата, в размер на 50 лв. (петдесет лева), като ОСЪЖДА Иван В.И., ЕГН : **********, да заплати по сметка на ШРС, сумата от 25 лева.

 

ОСЪЖДА Иван В.И., ЕГН : **********, да заплати по сметка на ШРС сумата от 165,60 лева държавна такса по споразумението за издръжка.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: