Р Е Ш Е Н И Е

 

694/29.9.2017г.,             Град Шумен

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд                                                            седми състав

На 28 (двадесет и осми) септември                                             Година 2017

В публично съдебно заседание, в следния състав:

                                                                       Председател Теодора Йорданова-Момова

Секретар Е.П.,

Прокурор . . . . . . . . . . . . . . . .,

като разгледа докладваното от съдия Т. Йорданова-Момова

гражданско дело номер 2572 по описа за 2017 година,

за да се произнесе, взе предвид следното:

                Производство по чл. 530 и сл. от ГПК, вр. чл. 127, ал. 1 от СК.

            В молбата си, депозирана в съда на 25.08.2017 г., молителите М.Р.Д. и Р.Ж.Г. излагат, че от съвместното си съжителство имали родено едно дете – С.М.Р., родена на *** година. Твърдят, че тъй като не живеят заедно, са постигнали съгласие относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права по отношение на същото, личните отношения с него и издръжката му. Представят споразумение по                   чл. 127, ал. 1 от СК, в което излагат уредените от тях отношения във връзка с роденото дете. Молят съда да постанови решение, с което да одобри споразумението.

            В съдебно заседание молителите се явяват лично и всеки от тях, потвърждава постигнатото съгласие.

            От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в съвкупност се установи от фактическа страна следното: видно от удостоверение за раждане, изд. въз основа на акт за раждане № ***/09.07.2012 г., съставен от длъжностното лице по гражданското състояние в Община Шумен е, че молителите Р.Ж.Г. и М.Р.Д. са родители на детето С.М.Р., родено на *** г. в гр. Шумен.

            Предвид постигнатото между молителите съгласие относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права по отношение на същото, личните отношения с него и издръжката му и представеното споразумение, ведно с допълнението му, съдът намира, че молбата е основателна, споразумението отговаря на изискванията на чл. 127, ал. 1 от СК, не противоречи на закона, в състояние е да защити интересите на малолетното дете, поради което следва да бъде утвърдено.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 127, ал. 1 от СК, съдът  

Р   Е   Ш   И   :

 

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между Р.Ж.Г. с ЕГН **********,*** и М.Р.Д. с ЕГН **********,***, споразумение по чл. 127, ал. 1 от Семейния кодекс, както следва:

            1. Упражняването на родителските права по отношение на роденото от молителите дете С.М.Р. с ЕГН **********, се предоставя на майката Р.Ж.Г..

            2. Определя се местоживеенето на детето С.М.Р.при майката Р.Ж.Г. ***.

            3. Определя се режим на лични отношения на бащата М.Р.Д. с детето С.М.Р., както следва: всяка първа и трета седмица от месеца от 18,00 часа в петък до 17,00 часа в неделя (с преспиване); както и тридесет дни през лятото (15 дни през месец юли и 15 дни през месец август), когато майката не е в платен годишен отпуск, както и вторият ден от Коледните, Новогодишните и Великденските празници; на рождения ден на детето – 08 юли в продължение на три часа – от 14,00 часа до 17,00 часа.

            4. Бащата М.Р.Д. се задължава да изплаща на детето си С.М.Р., чрез неговия родител и законен представител Р.Ж.Г. издръжка в размер на 150,00 лв. (сто и                петдесет лева), считано от влизане на решението в сила, с падеж на всяко от месечните задължения – двадесето число от месеца, за който се изплаща издръжката, до настъпване на законни причини, изменящи или прекратяващи правото на издръжка, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска.

            Препис от решението ДА СЕ ВРЪЧИ на всеки от молителите, чрез пълномощника им – адвокат .

            Решението, на основание чл. 537, ал. 1 от ГПК, не подлежи на обжалване.  

 

                                                                                  Районен съдия: