ОПРЕДЕЛЕНИЕ       2171/29.9.2017г. ,    гр. Шумен  

 

Шуменският районен съд, в закрито заседание, на двадесет и девети септември през две хиляди и седемнадесета година, в състав:  

                                                                                         СЪДИЯ:Л. Григорова

като разгледа докладваното от районния съдия гр.д.№ 2289 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по настоящото дело е образувано по повод предявен от Й.Д.И., ЕГН **********,***, срещу И.Д.И., ЕГН **********,***, иск за делба на съсобствен недвижим имот, с правно основание чл.34 от ЗС, вр. с чл.69, ал.1 от ЗН, с искане да се допусне делба между страните на описан в молбата недвижим имот.

Първа фаза на делбеното производство е приключила със съдебно решение, по силата на което процесният недвижим е допуснат до делба, при следните квоти за страните: за апартамента: 1/3 ид.ч. /една трета идеална част/ за Й.Д.И., ЕГН ********** и 2/3 ид.ч.  /две трети идеални части/ за И.Д.И., ЕГН **********, а за поземления имот: 1/12 ид.ч /една дванадесета идеална част/ за Й.Д.И., ЕГН ********** и 1/12 ид.ч. /една дванадесета идеална част/ за И.Д.И., ЕГН **********.

         На 27.09.2017 г. е депозирана молба и от двамата съделители в производството, с която същите  обективират заявление, че извънсъдебно са постигнали споразумение за ликвидиране съсобствеността по отношение делбения имот, като молят съда да прекрати производството по делото. Имайки предвид изложеното, а също и съобразявайки се с факта, че молбата е депозирана от всички страни в производството, в качеството им на съделители, счита че са налице предпоставките на разпоредбата на чл.232 от ГПК, като настоящото делбено производство следва да бъде прекратено във фазата по извършване на делбата.

Съдът, след като съобрази гореизложеното, както и след като взе предвид разпоредбата на чл.9 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, счита, че делото следва да бъде прекратено, като се определи държавна такса за водене на делото в размер на 100.00 лв., които следва да бъдат изплатени от страните, както следва: И.Д.И. следва да заплати сума от 66, 67 лв., а Й.Д.И. – сума от 33, 33 лева.

Водим от горното и на основание чл.232 от ГПК

 

                                                   ОПРЕДЕЛИ:        

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по гр. дело № 2289/2016 г. по описа на ШРС, във фазата на   извършване на делбата.

 

ОСЪЖДА Й.Д.И., ЕГН **********,***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ШРС държавна такса за водене на делото, в размер на 33,33 лева /тридесет и три лева и тридесет и три стотинки/.

ОСЪЖДА И.Д.И., ЕГН **********,***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ШРС държавна такса за водене на делото, в размер на 66, 67 лева  /шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки/.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ШОС в едноседмичен срок от уведомяване на страните.  

 

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: