О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

2470/2.11.2017г..                 02.11.2017г.

Шуменският районен съд, осми  състав

На втори ноември      през две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание  в следния състав:                    

Председател: Валентина Тонева

Като разгледа докладваното от съдията-докладчик

ГД  №2240 по описа за 2017 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба от   „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ“ ЕАД  с ЕИК 130460283, седалище и адрес на управление : гр. София , ж.к. „Младост 4 „ Бизнес Парк София, бул .“България „ № 81 ,ет. 8 ,ап. 22  чрез адв.  В. П.Герова  при САК  срещу М.К.П. , ЕГН**********,*** като е предявен иск  с правно основание по чл. 422 вр. чл. 415 ГПК за 104,01 лв.  неплатена  далекосъобщителна услуга .

На 01.11.17г . по делото е депозирана  молба от ищеца чрез пълномощник адв. В.Герова  съдържаща  изявление, че правят отказ от предявения иск .

Съдът, като взе предвид депозираната от ищеца молба намира, че производството следва да бъде  прекратено.

Същевременно   съдът намира, че предвид обстоятелството, че е в производство по чл. 422 от ГПК, което е във връзка с издадена   заповед за изпълнение  на парично задължение , с оглед направения отказ от исковата претенция, следва и  заповедта  за изпълнение  № 623 от 19.04.2017г. по  ч.гр. д № 1040 8 2017г. да бъде обезсилена.

Поради това и съдът на основание чл.233 от ГПК,

            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 233 ГПК,  производството по гр.д. № 2240 по описа за 2017 год. на Шуменски районен съд поради направен отказ  от иска .

ОБЕЗСИЛВА заповед  за изпълнение  № 623 от 19.04.2017г. по  ч.гр. д № 1040 8 2017г .

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за обезсилване на заповед  за изпълнение  № 623 от 19.04.2017г.  подлежи на обжалване пред Шуменски окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването му на страните.

Копие от определението да се изпрати на страните по делото.                                  

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: