О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

1860/16.8.2017г.

Шуменският районен съд, единадесети състав

На шестнадесети август през две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание  в следния състав:

Председател: Ростислава Георгиева

Като разгледа докладваното от съдията-докладчик

ГД  №2296 по описа за 2017 год.

За да се произнесе взе предвид следното:

ГД №2296/2017 г. по описа на ШРС е образувано по повод депозирана искова молба от „ПЪРВА ИНВЕСТЦИОННА БАНКА“ АД, гр.София срещу „ЕНЕРГОСНАБДЯВАНЕ“ ООД, гр.Шумен, „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ“ АД, гр.Шумен и Д.С.Д., с ЕГН**********, с която се предявяват три обективно съединени положителни установителни искове с правно основание чл.422 от ГПК с обща цена 179663.63 лева, от които 100000 лева – просрочена главница по Договор за кредит за оборотни средства-овърдрафт №324-131/06.04.2011 год., 79572.33 лева – просрочена наказателна лихва за периода от 08.08.2014 год. до 09.05.2017 год. и 91.30 лева – непогасени разноски, ведно със законната лихва върху дължимата главница и направените в хода на заповедното производство разноски.   

Съгласно разпоредбата на чл.104, т.4 от ГПК исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25000, са подсъдни на окръжния съд като първа инстанция, като съгласно чл.104, т.6 от ГПК на окръжен съд, като първа инстанция са подсъдни исковете, независимо от тяхната цена, съединени в една искова молба с иск, подсъден на окръжен съд, ако подлежат на разглеждане по реда на същото производство. Видно от текста на предявената искова молба цената на първите два обективно съединени положителни установителни иска е значително над 25000 лева, поради което съдът намира, че исковете следва да бъдат разгледани от Окръжен съд Шумен, като първа инстанция.

Водим от горното, съдът намира, че съдебното производство по ГД №2296/2017 год. по описа на ШРС следва да бъде прекратено, а делото следва да бъде изпратено на ОС Шумен.

Поради изложеното и на основание на основание чл.119, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.118, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.104, т.4 и т.6 от ГПК, съдът  

 

                                                       ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по ГД №2296/2017 год. по описа на Шуменски районен съд и ИЗПРАЩА делото на Окръжен съд Шумен по компетентност. 

На основание чл.121 от ГПК определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ШОС в едноседмичен срок от съобщаване на страните.  

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: