О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

2003/7.9.2017г. , гр. Шумен

 

Шуменски районен съд, девети състав, в закрито заседание, проведено на седми септември, две хиляди и седемнадесета година, в състав:  

Раонен съдия: Димитър Димитров

като разгледа докладваното от съдията ГД № 2510/2017 г., по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Закона за защита от домашно насилие по постъпила молба от Л.Н. Л. за постановяване на мерки за защита срещу Й.Е.Г. – баща на роденото от съвместно им съжителстване дете. В молбата е посочено, че са налице данни за упражнено спрямо нея психическо и физическо насилие от страна на ответника и се иска налагане на спешни мерки за защита, като се твърди, че извършените актове на домашно насилие водят до непосредствена опасност за нейния живот. В самата молба има искане за незабавна защита, което съдът е уважил, като със Заповед за незабавна защита № 14/18.08.2017 г. на ответника са наложени мерки, а именно, да се въздържа от упражняване на домашно насилие над молителката, както и да приближава жилището й до приключване на производството с влязъл в сила съдебен акт.

На 07.09.2017 г. е постъпила молба от ищцата, в която се съдържа волеизявление за оттегляне на предявената молба и моли образуваното по нея производство да бъде прекратено.

Съдът, като взе предвид депозираната от ищцовата страна молба, както и че към настоящият момент не е необходимо съгласието на ответника, намира, че производството следва да бъде прекратено поради десезиране на настоящия съд.

С оглед на посоченото обстоятелство, съдът намира, че в тежест на молителката следва да бъде възложена и дължимата по делото държавна такса в размер на 25.00 лв., на основание чл. 16 Тарифата за държавните такси по ГПК.

Предвид гореизложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Прекратява производството по ГД № 2510/2017 г., по описа на ШРС, на основание чл. 232 ГПК.

Осъжда Л.Н. Л., с ЕГН ********** и адрес: ***, да плати държавна такса в размер на 25.00 лева (двадесет и пет лева) по сметка на РС Шумен с IBAN *** „Алианц България“ АД – Шумен, на основание чл. 16 от Тарифата за държавните такси, които се събират по ГПК.

Отменя Заповед за незабавна защита № 14/18.08.2017 г. постановена по ГД № 2510/2017 г., по описа на ШРС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Шуменски окръжен съд в едноседмичен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

Да се уведоми Районно управление – Шумен.

 

Районен съдия: