О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

2071/15.9.2017г.

Шуменският районен съд                                                                             десети състав

На петнадесети септември                                       две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание                                                         Председател: Жанет Марчева     

Като разгледа докладваното от съдията-докладчик

Гр.д. № 2761 по описа за 2017 год.

За да се произнесе взе предвид следното: 

            Производство по чл.122 от ГПК.

Предявена е искова молба от „Каан Текстил ве туризм санайи ве тиджарет“ АД, квартал Акчабургаз махала, ул.1573, № 1, район Есенюрт Истанбул, Акционерно дружество, регистрирано в  Турция, представлявано от С. С., гражданин на Германия, роден на ***г. в Турция, чрез адв. Р. К. от САК, съдебен адрес *** срещу Н.Н. Д. (Н. Д.) с ЕГН **********.  Правното основание на иска е по чл.55, ал.1, предл.1 от ЗЗД за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 14 000 щатски долара, като част от сума в общ размер на 155 000 щатски долара, представляваща преведена без правно основание сума от ищеца по банковата сметка на ответницата с преводно нареждане от 18.08.2016г.

По исковата молба рег. № 50140/ 18.04.2017г. било образувано гр.д. № 4699/2017г. по описа на СГС, като съдът по възражение за местна неподсъдност, направено от ответника с писмения отговор постановил Определение от 23.06.2017г., с което прекратил производството пред него и изпратил делото на Шуменски Окръжен съд, тъй като бил родово компетентния съд да разгледа иска.

С Определение № 279 от 09.08.2017г. по гр.д. № 200/2017г. по описа на ШОС, делото е изпратено по подсъдност на ШРС, тъй като предявения иск с предмет вземане от 14 000 щатски долара е в левова равностойност на 23 210 лв. по курс към 08.08.2017г.

Съобразявайки материалите по делото, съдът намира следното:

Паричната оценка на предмета на делото е цената на иска. Съгласно чл.69, ал.1, т.1 от ГПК по искове за парични вземания размерът на цената на иска е търсената сума. В конкретния случай цената на иска посочена от ищеца е сума в размер на 14 000 щатски долара, като видно от направената от съдията-докладчик справка в сайта на „Българска народна банка“ към дата 18.04.2017г. (датата на образуване на делото пред Софийски Градски съд), курсът на българския лев към щатския долар е бил 1.83096 или левовата равностойност на 14 000 щатски долара е 25 633.44 лева. Предвид, че цената на иска се определя към момента на неговото предявяване, то съдът намира, че към момента на образуване на делото не е родово компетентния съд да разгледа заведения иск. Съгласно чл.104, т.4 от ГПК исковете по граждански и търговски дела с цена на иска над 25 000 лв. са подсъдни на окръжния съд, като първа инстанция, поради което иска е родово подсъден на ШОС.

Поради гореизложеното, намира, че следва да повдигне препирня относно родово компетентния съд по разглеждане на исковата молба пред Варненски Апелативен съд, като общ по-горен съд между ШРС и ШОС.

Водим от горното и на основание чл.122 от ГПК, съдът 

 

                                                       ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.д. № 2761/2017г. по описа на ШРС.

ПОВДИГА СПОР ЗА ПОДСЪДНОСТ между Районен съд – Шумен и Окръжен съд – Шумен относно родово компетентния съд по разглеждане на исковата молба подадена от „Каан Текстил ве туризм санайи ве тиджарет“ АД срещу Н.Н. Д. (Н. Д.) с ЕГН **********, с която е предявен частично иск с правно основание по чл.55, ал.1, предл.първо от ЗЗД за сумата от 14 000 щатски долара, като част от сума в общ размер на 155 000 щатски долара, представляваща преведена без основание сума от ищеца по банковата сметка на ответницата.

ИЗПРАЩА делото на Апелативен съд – Варна за решаване на повдигнатия спор.

 

                                                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: