Р Е Ш Е Н И Е

                                                                        58/26.1.2017г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На девети януари две хиляди и седемнадесета година,

В публично заседание в следния състав:  

Председател: Кр. Кръстев  

Секретар: Ф. А.,

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 2909 по описа за 2016 г.

За да се произнесе взе предвид следното:  

Производство по чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Подадена е жалба от „Теленор България” ЕАД- гр.София срещу Наказателно постановление № В-0042592/03.10.2016г. на директора на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, с което на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6, представлявано от М.П.Ф. е наложена имуществена санкция в размер на 3000,00 лева, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.222а от ЗЗП. Жалбоподателят счита, че не е налице неизпълнение на административно задължение, като привежда и доводи за наличие на съществени противоречия с материалния и процесуалния закон, поради което моли съда да постанови решение, с което да отмени  изцяло наказателното постановление. Алтернативно моли размерът на наложената санкция да бъде намален до законоустановения минимум.

В открито съдебно заседание дружеството, редовно призовано, не изпраща представител. Въззиваемата страна също не изпраща представител, но писмено изразява становище за неоснователност на жалбата.

Жалбата е подадена в срок, от надлежно лице и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна, по следните съображения:

      От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: На 18.07.2016г. компетентни длъжностни лица при Комисия по търговия и защита на потребителите - гр. Шумен извършили проверка в обект – магазин „Теленор“ намиращ се в гр. Шумен на ул. “Стилиян Чилингиров” №2, собственост на ЕАД  “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” гр. София. Обекта работел, като се предлагали за продажба мобилни апарати и аксесоари.  За констатирането при проверката бил съставен Констативен протокол № К-0231488 от 18.07.2016г. В протокола било отразено, че проверката се извършва във връзка с постъпила потребителска жалба с Вх. № В-03-1739/05.07.2016г. от лицето Д.М.. Същата на 24.08.2015г. си била закупила от ЕАД „Теленор България“ мобилен телефон “LG L FINO“, като по време на експлоатацията му, по дисплея на апарата се появили черти. При проверката е установено, че в обекта се поддържа регистър на предявените рекламации. Рекламацията на жалбоподателката е заведена със сервизен протокол  № 501795486 от 18.06.2016г. Като особени белези на телефона при приемането му е записано – много добър външен вид. На 30.06.2015г. потребителката след като получила SMS от страна на жалбоподателя се явила в магазина, където на място установила, че и е отказан гаранционен ремонт на телефона. Мотивът за отказ бил, че дисплеят на телефона е механично увреден. Към момента на проверката повредения телефон неотремонтиран се намирал в магазина.

На 31.08.2016г. за констатираното при проверката извършена на 18.07.2016г., бил съставен АУАН № К-0042592/31.08.2016г., като актосъставителя е счел, че с това жалбоподателят е нарушил чл.113 ал.1 от ЗЗП. Акта е връчен на управителя на магазина – Д.В. съгласно чл. 233 ал.4 от ЗЗП, който го е подписал без забележки. Не се е възползвал от правото си по чл. 44 от ЗАНН в тридневен срок да депозира писмени възражения по акта. Въз основа на така съставения акт и на материалите съдържащи се в административно-наказателната преписка Директора на РД КЗП гр. Варна  е издал НП № В-0042592/03.10.2016г. с което на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6, представлявано от М.П.Ф. е наложена имуществена санкция в размер на 3000,00 лева за извършено нарушение на чл.113 ал.1 от ЗЗП. Видно от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели, Н.Й. - актосъставител и В.Г. свидетел при установяване на нарушението, те са установили по безспорен начин, че предявената рекламация не е отстранена в законовия едномесечен срок, както и че рекламирания телефон се намира в магазина и не е получен от собственика му, тъй като му е обяснено, че телефона ще бъде отремонтиран само срещу заплащане, защото имало механично въздействие върху дисплея му. При поискване от тяхна страна на становище от страна на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, такова им е представено, като жалбоподателя по същества не отрича констатираното при проверката. Заявява, че констатираната повреда се дължи на механично въздействие върху дисплея и че това е сторено от страна на потребителя на телефона, без да конкретизира какво е механичното въздействие.

На търговеца е вменено задължението да привежда потребителската стока в съответствие с договора за продажба на стоката и това трябва да става в едномесечен срок от предявяване на рекламацията от потребителя. Смисълът, който законодателя е вложил в чл. 113 ал.1 от ЗЗП е потребителя да е защитен, като му се осигури възможност в едномесечен срок, считана от датата на предявяване на рекламацията, рекламираната стока да бъде приведена в съответствие с договора за продажба.

Въз основа на събраните в хода на административно-наказателното производство доказателства съдът намира, че към момента на предаване на телефона в магазина от жалбоподателя и предявяване на рекламацията липсват доказателства, че дефекта на телефона е предизвикан от механично въздействие от страна на жалбоподателя. В сервизния протокол за приемане на телефона за ремонт липсва предварително отбелязване, за констатираното в сервиза. В протокола не е отбелязано – много добър външен вид.

 При така установената фактическа обстановка съдът приема, че жалбоподателят   действително е извършил визираното в акта и в НП нарушение на Закона за защита на потребителите. Закона е категоричен чл.113 ал.1 от ЗЗП гласи “ Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считана от предявяване на рекламацията на потребителя.” Установи се по безспорен начин, че жалбоподателя е извършил визираното в наказателното постановление нарушение. Обекта в който е извършена проверката и констатирано нарушението се стопанисва от “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД. Правилно актосъставителя е ориентирал проверката си към “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД и съответно е съставил АУАН именно на този търговец. Съдът не констатира наличието на съществени процесуални нарушения в процедурата по издаването на АУАН и НП., които да опорочат самото НП и да повлекат неговата отмяна.

            Относно размера на наложеното наказание, разпоредбата на чл. 222а от ЗЗП предвижда: “Който не се е произнесъл в срока на чл. 113 по приета от него рекламация, се наказва с глоба, а едноличните търговци и юридическите лица с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лева. При индивидуализация на наказанието, с оглед постигане целите  установени с разпоредбата на чл. 12 от ЗАНН, наказващия орган е спазил разпоредбите на чл. 27 от ЗАНН, като е наложил наказание в максималния предвиден от закона размер, пред вид факта, че жалбоподателя нееднократно е наказван с влезли в сила наказателни постановления за същото нарушение. От приложените по делото материали се установява безспорно, че това е така.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че обжалваното наказателно постановление е обосновано, правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено , а жалбата като неоснователна следва да бъде оставена без уважение.

            Водим  от горното  и  на  основание  чл.63 ал.1  предл. 1 от ЗАНН, съдът

Р  Е  Ш  И :

 

            ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № В-0042592/03.10.2016г. на директора на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Разград, Силистра и Търговище със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисията за защита на потребителите, с което на “ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр.София, ж.к Младост 4, Бизнес парк София, сграда 6, представлявано от М.П.Ф. е наложена имуществена санкция в размер на 3000,00 лева, на основание чл.53 от ЗАНН и чл.222а от ЗЗП.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.  

 

                                                                                                            Районен  съдия: