Р Е Ш Е Н И Е  

                                                                            675/28.12.2017г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, четиринадесети състав

На двадесет и девети ноември  две хиляди и седемнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:

Председател: Кр. Кръстев

Секретар: Ф. А.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД № 2030  по описа за 2017г.

За да се произнесе взе предвид следното

Производство по чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление №17-0869-001828/09.08.2017год. на Началник група към  ОДМВР - Шумен, сектор ПП, с което на основание чл.53 от ЗАНН, чл.179 ал.2 вр. чл. 179 ал.1 т.5 от ЗДвП на жалбоподателя Е.Т.Т.  ЕГН ********** *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лева.

 Жалбоподателят в жалбата си, моли съда да отмени наказателното постановление като неправилно и незаконосъобразно, противоречащо на закона, алтернативно моли за приложението на чл. 28 от ЗАНН.  В съдебно заседание, редовно призован не се явява, за него се явява адв. П., редовно упълномощена, като поддържа депозираната молба и моли НП да бъде отменено.

Процесуалния представител на въззиваемата страна редовно призован се явява в съдебно заседание, като оспорва депозираната молба.

Жалбата е с правно основание чл. 59 ал.1 от ЗАНН, подадена в преклузивния срок по ал.2 от този текст, от легитимиран субект и при наличие на правен интерес от обжалване, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна:  Жалбоподателя на 18.07.2017г. около 08.00 часа в гр. Шумен, на кръстовището на ул. «Рафаил Попов» и ул. «Цар Иван Александър» управлявал  собствения си лек автомобил «Фиат Брава» с рег. № Н 43 92 АХ. При управление на автомобила си и извършване на маневра завиване на ляво той блъска паркирания лек автомобил «Ауди» с рег. № Н 99 22 ВН, като с това предизвиква ПТП. Така предизвиканото ПТП, жалбоподателя първо съобщава на баща си, който от своя страна се обажда на тел. 112 и на място е изпратен патрулен екип за вземане на отношение по случилото се. На място били изпратени полицейските служители П.М. – актосъставител и М.Р. – свидетел по установяване на нарушението. Тъй като между собствениците на двете МПС не била постигната договореност за уреждане на отношенията помежду им, за констатираното свидетеля М. съставил АУАН бл. № 064308/18.07.2017г., като в акта пресъздал гореописаната фактическа обстановка, като сметнал, че е нарушена разпоредбата на чл. 25 ал.1 от ЗДвП. Жалбоподателя подписал акта без възражения. В последствие не се  е възползвал от правото си да депозира писмени такива според предвидения в чл.44, ал.1 от ЗАНН срок. Въз основа на съставения акт и другите материали по делото, административно-наказващият орган е издал обжалваното НП №17-0869-001828/09.08.2017год. на Началник група към  ОДМВР - Шумен, сектор ПП, с което на основание чл.53 от ЗАНН, чл.179 ал.2 вр. чл. 179 ал.1 т.5 от ЗДвП на жалбоподателя Е.Т.Т.  ЕГН ********** *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лева. Наказателното постановление е връчено лично на 17.08.2017г.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени и гласни доказателства: от разпита в съдебно заседание на актосъставителя П.Г.М., свидетеля М.И.Р., както и от присъединените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства.

При така установената и възприета от съда фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Настоящия съдебен състав намира, че неправилно е ангажирана административно-наказателната отговорност на жалбоподателя за нарушение на чл. 25 ал.1 от ЗДвП. Посочената от АНО разпоредба съдържа в себе си задължителни правила за водачите на ППС, като участници в движението. При предприемане на каквато и да е маневра, преди да започне маневрата те трябва да се убедят, че няма да създадат опасност за участниците в движението, които се движат, след тях, преди тях или минават покрай тях и да извършат маневрата , като се съобразяват с тяхното положение, посока и скорост неа движение. Както се вижда от самия текст, разпоредбата е относима към участниците в движението по пътищата и извършените от тях действия като водачи на ППС при което са длъжни да осигурят безопасността на останалите участници в движението. Въз основа на събраните в хода на съдебното следствие доказателства се установи, че към момента на придвижване на управлявания от жалбоподателя автомобил не е имало движение на други МПС, имало е паркирани автомобили, като един от тях е бил този в който се е ударил жалбоподателя. Наистина има извършено нарушение, но не и вмененото му като такова. Нарушението което е извършил жалбоподателя съставлява друго самостоятелно административно нарушение – такова по чл. 179 ал.2 вр. ал.1 т.5, съдържащо в себе си и санкционната разпоредба. При така установеното съда приема, че като е квалифицирал нарушението като такова по чл. 25 ал.1 от ЗДвП наказващият орган е издал акт в нарушение на материалния закон, поради което същият е незаконосъобразен.

От друга страна, чл. 179 ал.2 от ЗДвП, на основание който е санкциониран жалбоподателя предвижда глоба за този, който поради нарушение по ал.1 причини ПТП, ако деянието не представлява престъпление. Съгласно §6 т.30 от ДР на ЗДвП, „ПТП е събитие възникнало в процеса на движение на ППС  и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на ППС, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети“. Следователно за да се ,установи налице ли е ПТП и дали деянието не представлява престъпление /което се изисква от обективна страна/, следва в НП да се посочени последиците от удара. Такива сведения в НП не се съдържат, като е отбелязано единствено, че л.а. управляван от жалбоподателя блъска паркирано МПС. Посоченият пропуск представлява съществено процесуално нарушение, явяващо се също основание за отмяна на  НП.

Относно искането на процесуалния представител на жалбоподателя за приложение разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН – т.н. „маловажен случай“, то настоящия съдебен състав не вижда предпоставките за приложението на тази разпоредба. Легалната дефиниция на разпоредбата на §6 т.32 от ДР на ЗДвП изключва възможността за прилагане на гореспомената разпоредба при наличието на ПТП, а такова има, макар и причинените щети да са незначителни.

Поради гореизложеното съдът намира, че наказателното постановление се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено на посочените основания.    

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 предл. последно от ЗАНН, съдът

                 

                                                                            Р  Е  Ш  И :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №17-0869-001828/09.08.2017год. на Началник група към  ОДМВР - Шумен, сектор ПП, с което на основание чл.53 от ЗАНН, чл.179 ал.2 вр. чл. 179 ал.1 т.5 от ЗДвП на жалбоподателя Е.Т.Т.  ЕГН ********** *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 200 лева, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред ШАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                                                                    Районен съдия: