Р Е Ш Е Н И Е  

                                                      467/29.9.2017г.  

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А  

Шуменският районен съд, петнадесети състав

На двадесет и девети септември  две хиляди и седемнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:

      Председател: Пл.Недялкова

Секретар: Цв.К.

Прокурор: К. Киряков

Като разгледа докладваното от районния съдия

АНД №2077 по описа за 2017г.

Производство по чл.378  от НПК.

            От ШРП е внесено постановление, с което се прави предложение за освобождаване на Д.А.Б., ЕГН ********** *** от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по чл.78а от НК.

Представителят на Шуменска районна прокуратура поддържа предложението. В хода по същество пледира за налагане на административно наказание в минимално предвидения размер.

Обвиняемият се явява лично. Изразява съжаление за извършеното.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна: През м. август 2017г. обв. Д.А.Б. *** мотопед марка „Motobecane“ с рама №54020720. Мотопедът не бил регистриран в сектор ПП при ОДМВР – Шумен. Същият  подлежи на задължителна  регистрация съгласно Наредба №I – 45/24.03.2000г. издадена от Министъра на вътрешните работи, тъй като не попада, сред изрично посочените превозни средства в чл.1 ал.4, които не подлежат на регистрация.

На 31.08.2017г., около 18.40 часа обв. Б. ***. Бил спрян за проверка от служители на РУ при ОДМВР - Шумен, при която било установено, че  мотопедът е без поставени регистрационни табели и не е регистриран в сектор ПП при ОДМВР – Шумен.  На обв. Б. бил съставен АУАН, който същият подписал  без възражения. Бил извършен и оглед на МПС.

С оглед изложеното, съдът прави правния извод, че обв. Д.А.Б. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението от общ характер наказуемо по чл.345 ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

За престъплението по горепосочената квалификация, извършено умишлено, Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода до една година или глоба от 500 до 1000 лева. Същевременно се установи, че обвиняемият, който е пълнолетен,  не е осъждан за престъпление, не е  освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел IV от глава VIII от НК и в резултат на деянието няма нанесени съставомерни имуществени вреди, така че следва да бъде освободен от наказателна отговорност при условията на чл.78а от НК. С оглед определяне размера на предвидените наказания, съдът отчете, че деецът не представлява голяма обществена опасност, признава се за виновен, съжалява за извършеното, няма налагани наказания за нарушения на ЗДвП, което следва да бъде отчетено като смекчаващи отговорността обстоятелства. От друга страна съдът не констатира отегчаващи отговорността обстоятелства, поради което счете, че целите на наказанието могат да бъдат постигнати като му бъде наложено административно наказание на основание чл. 78а ал.1 от НК "глоба" в размер на минималния предвиден от закона - действащ по време на извършване на деянието, а именно - 1000лв. При определяне размера на наказанието съдът отчете и обстоятелството, че обвиняемият не реализира доход.

По този начин и с това административно наказание съдът счита, че ще бъдат постигнати целите на генералната и специалната превенция.

Водим от горното и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК, съдът  

Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА обвиняемия  Д.А.Б., ЕГН **********, роден на ***г. в Казахстан, живущ ***, български гражданин, неженен, неосъждан, висше образование, безработен ЗА ВИНОВЕН В  ТОВА, ЧЕ на 31.08.2017г. в с. Салманово по ул. „Камчия“  управлява МПС - мотопед марка „Motobecane“ с рама №54020720, който не е регистриран по надлежния ред съгласно Наредба №I – 45/24.03.2000г. издадена от Министъра на вътрешните работи  - престъпление по чл. 345  ал.2, във вр. с ал.1 от НК и на основание чл. 78 А ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му  НАЛАГА административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1000 / хиляда / лева.

Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХXI от НПК в 15 - дневен срок от днес  пред ШОС.  

 

Районен   съдия: