Р Е Ш Е Н И Е  

 

468/29.9.2017г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Шуменският районен съд, петнадесети състав

На двадесет и девети септември две хиляди и седемнадесета година,

В публично заседание  в следния състав:  

                                                                                Председател: Пл.Недялкова

Секретар:Ц.К.

Прокурор: К. Киряков

Като разгледа докладваното от районния съдия

Административно  наказателно  дело №2078 по описа за 2017г.

За да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.378  от НПК.

На 07.09.2017г. от Шуменска Районна прокуратура е внесено в РС - гр.Шумен предложение за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по отношение на К.С.И., ЕГН ********** *** за извършено от него престъпление от общ характер по чл.313 ал.1 от НК.

            Обвиняемият редовно призован  се явява в съдебно заседание.Признава вината си.

            Представителят на Шуменска районна прокуратура поддържа предложението. В хода по същество пледира за налагане на административно наказание в минимално предвидения размер.

От събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установи следното от фактическа страна:  През 2015г. обвиняемият К.С.И. живеел в Р Германия заедно със семейството си. На 10.10.2015г. в гр.Херфорд, Р Германия, бил спрян от немските власти заради това, че управлявал моторно превозно средство  след употреба на алкохол. За това нарушение му била наложена глоба и му било отнето СУМПС №280339996 издадено на 30.08.2010г. от ОДМВР Шумен, за срок от 10 месеца. След като се завърнал в Р България, на 30.12.2015г. К.И. решил да си извади дубликат на СУМПС, поради което посетил сградата на секторПътна полицияпри ОДМВР Шумен. За целта попълнил и депозирал декларация по чл.160, ал,1 от Закона за движение по пътищата, в която декларирал, че изгубил СУ МПС. Декларацията била входирана с №869000-15868 и приета от св.К.Я.Г. /системен оператор в сектор „ПП“ при ОДМВР Шумен/, На 05.01.2017г. в ОДМВР Шумен пристигнало отнетото от немските власти СУМПС на обвиняемия, което станало причина да бъде сезирана и ШРП.

По делото е назначена и изготвена съдебно - графическа експертиза, от заключението на която е видно, че подписът положен върху декларацията принадлежи на обвиняемия.

При разпита в качеството на обвиняем К.С.И. се признава за виновен и дава обяснения по случая.

С оглед изложеното, съдът прави правния извод, че К.С.И. е  осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението от общ характер наказуемо по чл.313 ал.1 от НК.

За престъплението по горепосочената квалификация, извършено умишлено, Наказателният кодекс предвижда наказание лишаване от свобода до три години или  глоба. Обвиняемият, която е пълнолетен, не е осъждан за престъпление, нито е освобождаван от наказателна отговорност по реда на раздел IV от глава VIII от НК и  в резултат на деянието няма нанесени съставомерни   имуществени вреди, поради което следва да бъде освободен от наказателна отговорност при условията на чл.78а от НК. С оглед определяне размера на предвидените наказания, съдът отчете, че деецът не представлява голяма обществена опасност, признава се за виновен, съжалява за извършеното,добросъвестното му поведение, което следва да бъде отчетено като смекчаващи отговорността обстоятелства. От друга страна съдът не констатира отегчаващи отговорността обстоятелства, поради което счете, че целите на наказанието могат да бъдат постигнати като му бъде наложено административно наказание на основание чл. 78а ал.1 от НК "глоба" в размер на минималния предвиден от закона - действащ по време на извършване на деянието, а именно - 1000лв. От събраните в съдебно заседание гласни доказателства се установи, че обвиняемият и съпругата му  полагат грижи за три малолетни деца, поради което по – голям размер на наказанието би се отразило негативно на семейството му, тъй като  би го затруднило прекомерно във финансово отношение. 

 По този начин и с това административно наказание съдът счита, че ще бъдат постигнати целите на генералната и специалната превенция.

Приложената по делото Декларация рег №869000-15868/30.12.2015г., в оригинал  следва да се върне на сектор ПП при ОДМВР – Шумен.

  На обвиняемия следва да бъдат възложени  направените в досъдебното производство разноски за възнаграждение на вещо лице в размер на 26.18 лева .

Водим от горното и на основание чл.378 ал.4 т.1 от НПК, съдът  

Р  Е  Ш  И :

 

ПРИЗНАВА обвиняемия К.С.И., ЕГН **********, роден на ***г. в гр.Нови пазар, живущ ***, български гражданин, женен, неосъждан, работещ  ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че  30.12.2015 г. в гр. Шумен, съзнателно потвърдил неистина /обстоятелството, че свидетелството му за управление на МПС с № 280339996, издадено на 24.08.2010г. от ОДМВР - Шумен, е изгубено/ в писмена декларация / вх. № 869000-15868 от 30.12.2015г, по описа на ОД МВР - Шумен/, която по силата на закон /чл. 160,ал.1 от ЗДвП/ се дава пред орган на властта /сектор ПП при ОДМВР Шумен/ за удостоверяване на истинността на това обстоятелство - престъпление по чл. 313, ал. 1 от НК и на основание чл. 78 А ал.1 от НК  ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ  И МУ  НАЛАГА административно наказание “ГЛОБА” в размер на 1000 /хиляда / лева.

Приложената по делото Декларация рег №869000-15868/30.12.2015г., в оригинал,  се връща на сектор ПП при ОДМВР – Шумен.

ОСЪЖДА К.С.И., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета по сметка на ОДМВР – Шумен да заплати направените по делото разноски за възнаграждение на вещо лице в размер на 26.18 лв.

Решението подлежи на обжалване и протест по реда на глава ХXI от НПК пред ШОС в 15 - дневен срок от днес.

 

Районен   съдия: