Р Е Ш Е Н И Е     № 460/26.9.2017г.

 

НАЛАГА на  Д.Д.С., с ЕГН **********,***, административно наказание “глоба” в размер на   100.00 /сто/ лева.

Решението подлежи на обжалване в срок от 24 часа от днес пред ШОС.

Насрочва производство в случай на жалба пред ШОС на 29.09.2017г. от 14,00 часа.