РЕШЕНИЕ

 

672/28.12.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Шуменският районен съд, ІІ състав, на четвърти декември през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:  

                                                                               Председател: Диана Георгиева

при секретаря В. И.,като разгледа докладваното от съдията ВАНД 2570/2017г. по описа на ШРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

Постъпила е жалба от „ГЕОС – Г.Г.“ ЕООД, ЕИК 127548171, представлявано от Г.Г. Г., чрез адв. Г.Г. от ШАК срещу Наказателно постановление № 284201-F306081/21.08.2017г. на директора на Офис Шумен при ТД на НАП гр. Варна, с което на дружеството била наложена „имуществена санкция“ в размер на 500 лева на основание чл.261, ал.1 от ЗКПО. Жалбоподателят на практика не оспорва констатациите в акта, но привежда и доводи за маловажност на случая, поради което моли съда да отмени изцяло наказателното постановление.

В открито съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован, изпраща представител, който изцяло поддържа жалбата. Въззиваемата страна, редовно призована не изпраща представител. Постъпила е писмена молба от упълномощен представител на въззиваемата страна, в която моли съда да потвърди атакуваното наказателно постановление.

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима. Разгледана по същество, същата е основателна по следните съображения:

Въз основа всички събрани по делото доказателства, съдът установи от фактическа страна следното: При извършена проверка по списък на лица, които не са подали годишна декларация по чл.92 от ЗКПО, свидетелката Д.И.В. – ст. инспектор по приходите в НАП при ТД гр. Варна установила, че „Геос-Г.Г.“ ЕООД до 31.03.2017г. не било подало такава  декларация. До санкционираното дружество била изпратена покана изх. № 2059/07.06.2017г. за подаване на ГДД по чл.92 от ЗКПО, за съставяне и връчване на АУАН. В изпълнение на дадените с поканата указания на 15.06.2017г. се явил управителя на дружеството, който подал годишна данъчна декларация. Във връзка с неспазването на законоустановения срок за подаване на декларацията на същата дата свид. В. съставила АУАН сер. AN F306081 от 15.06.2017г. срещу „Геос-Г.Г.“ ЕООД, ЕИК 127548171, със седалище и адрес на управление с. Струйно, обл. Шумен, ул. Марица № 13, представлявано от Г.Г. Г., с ЕГН ********** за това, че като данъчно задължено лице, съгласно чл.2, ал.1, т.1 от ЗКПО не е изпълнило задължението си да подаде в ТД на НАП Варна, офис Шумен годишна данъчна декларация по чл.92, ал.1 от ЗКПО, с което е нарушил разпоредбата на чл.92, ал.2 от ЗКПО. Нарушението било извършено на 01.04.2017г. в гр. Шумен. На 15.06.2017г. представляващия дружеството се явил и подал годишна декларация, заведена с вх. № 274351700562110.  Актът бил съставен в присъствието управляващия дружеството, подал ГДД; бил му предявен и подписан без възражения. Писмени възражения били депозирани в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН. Въз основа на съставения акт на 21.08.2017г. било издадено и атакуваното наказателно постановление, с което на „Геос-Г.Г.“ ЕООД, ЕИК 127548171, със седалище и адрес на управление с. Струйно, обл. Шумен, ул. Марица № 13, представлявано от Г.Г. Г., с ЕГН ********** била наложена „имуществена санкция“ в размер на 500,00 лв. за нарушение по чл.261, ал.1, във вр. с чл.92, ал.2 от ЗКПО.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа събраните по делото доказателства- от разпита на свидетелката Д.И.В., както и от приобщените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното: Разпоредбата на чл.92, ал.1 от ЗКПО задължава данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, да подават годишна данъчна декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък. Срокът за изпълнение на посоченото задължение е определен във втората алинея на цитираната норма, а именно- до 31 март на следващата година, като декларацията следва да бъде подадена в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация на данъчно задълженото лице. Според чл.2, ал.1, т.1 от ЗКПО данъчно задължени лица са местните юридически лица. „Геос-Г.Г.“ ЕООД, ЕИК 127548171 е юридическо лице с адрес на управление в с. Струйно, обл.Шумен и следователно се явява данъчно задължено лице, което е било натоварено със задължението по чл.92, ал.1 от ЗКПО. Безспорно е установено по делото, а и не се оспорва от страна на жалбоподателя, че данъчната декларация по чл.92, ал.1 от ЗКПО е била подадена от управителя на дружеството на 15.06.2017г.- след изтичането на законоустановеният срок за това. От своя страна санкционната разпоредба на чл.261, ал.1 от ЗКПО предвижда съответно наказание за данъчно задължено лице, което не подаде в срок декларация по този закон.

Съдът намира обаче, че в случая следва да намери  приложение  чл.28 от ЗАНН. Критерият за отграничаване на маловажния случай от обикновения случай на престъпление, посочен в чл.93, т.9 НК е меродавен и при административните нарушения по аналогия, поради липса на дефиниция за маловажен случай в ЗАНН. Маловажен случай е този, при който извършеното деяние с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на другите смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на административно нарушение от съответния вид. Този критерий на преценка се прилага за всички деяния, когато трябва да се реши въпросът дали случаят е маловажен или не. В случая административното нарушение е формално, на просто извършване и настъпването на каквито и да е вреди от него не само няма отношение към съставомерността, но и техният малък размер или липсата им не могат по никакъв начин да обосноват маловажност на случая. По делото са налице данни  за смекчаващи вината обстоятелства, които обусловят по-ниска степен на обществена опасност на конкретното деяние в сравнение с обикновените случаи на административно нарушение от този вид. Не може да се пренебрегне факта, че в случая се касае за неподаване в срок, т. е. само забава в изпълнението, а не за липса на изпълнение на задължението. Както в АУАН, така и в НП е вписано, че към момента на съставяне на акта е подадена годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за 2016г. с вх. № 274351700562209/15.06.2017г. От събраните по делото доказателства се установява, че от нарушението не са засегнати финансовите интереси на държавата. Тези обстоятелства, както и факта, че нарушението е извършено за пръв път и макар и след законоустановения срок, е отстранено, дават основание същото да се третира като такова с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения на ЗКПО. Основания за това не липсват с оглед обстоятелството, че дружеството не е осъществявало търговска дейност и не е реализирало приходи, подлежащи на данъчно облагане. Поради това санкционираната деятелност съставлява маловажен случай по смисъла, вложен в чл.28 от ЗАНН, респективно административнонаказващият орган е следвало, вместо да санкционира нарушителя с предвидената в  чл.261, ал.1 от ЗКПО имуществена санкция, да му отправи предупреждение, че при повторно нарушение от същия вид ще бъде наложено визираното в санкционната разпоредба наказание.

Доколкото към момента на издаване на наказателното постановление са били налице предпоставките на чл.28 от ЗАНН, но наказващият орган не го е приложил, това е основание за отмяна на наказателното постановление, поради издаването му в противоречие със закона. В тази насока е и константната съдебна практика на Шуменския административен съд по идентични казуси и по-конкретно Решение № 159 от 14.04.2014 г., постановено по КАНД № 109/2014г., Решение № 171, постановено по КАНД № 115/2017г. и др.

В тази насока е и промяната в чл.92, ал.4 от ЗКПО с бр. 92 от 2017 г., в сила от 1.01.2018 г., съгласно която годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Зсч, какъвто е и настоящият случай.

Предвид изложеното съдът намира, че обжалваното наказателно постановление се явява незаконосъобразно и като такова следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И :  

 

ОТМЕНЯВА изцяло Наказателно постановление № 284201-F306081/21.08.2017г. на директора на Офис Шумен при ТД на НАП гр. Варна, с което на „Геос-Г.Г.“ ЕООД, ЕИК 127548171, със седалище и адрес на управление с. Струйно, обл. Шумен, ул. Марица № 13, представлявано от Г.Г. Г., с ЕГН ********** била наложена „имуществена санкция“ в размер на 500,00 лв. за нарушение по чл.261, ал.1, във вр. с чл.92, ал.2 от ЗКПО, като незаконосъобразно.

 

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Шуменски административен съд.  

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: