Р Е Ш Е Н И Е

 

674/28.12.2017г. , Гр. Шумен

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Шуменският районен съд, единадесети състав

На шести декември през две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:  

                                                                                Председател: Ростислава Георгиева

Секретар: Ил.Д.

Като разгледа докладваното от районния съдия

ВАНД №2679 по описа на ШРС за 2017 год.,

За да се произнесе взе предвид следното:

            Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

            Обжалвано е наказателно постановление №03-1543/16.10.2017 год. на Началника на Регионален отдел метрологичен надзор североизточна България на ГД „Метрологичен надзор“ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на основание чл.85, ал.2 от Закона за измерванията /ЗИ/ на “Водоснабдяване и канализация-Шумен” ООД, с ЕИК837068284, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, пл.“Войн“ №1, представлявано от К.Г.М. е наложена имуществена санкция в размер на 200 /двеста/ лева за нарушение по чл.44, т.4 от ЗИ, във вр. с чл.43, ал.1 от ЗИ. Дружеството - жалбоподател моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление, като излага подробно доводите си за това в жалбата.

В съдебно заседание се явява процесуален представител, който поддържа жалбата и излага допълнителни съображения в тази насока.

            Началникът на Регионален отдел метрологичен надзор североизточна България на ГД „Метрологичен надзор“ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН, оспорва жалбата и моли наказателното постановление да бъде потвърдено изцяло, като в съдебно заседание излага съображенията си в тази насока. 

            Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.319 и сл. от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество жалбата е неоснователна, поради следните съображения:

ШРС, след като взе предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

„Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД, с ЕИК 837068284 осигурява присъединяването на недвижимите имоти и потребителите към водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения и водоснабдяване с вода за питейно-битови, стопански и обществени нужди на територията на Община Шумен. На 22.06.2017 год. в интервала между 12.30 часа и 12.45 часа служители на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършили надзорна проверка в множество обекти между които и в обект – водопроводно отклонение с водомерен възел и шахта в стая на приземен етаж, намиращ се в гр.Шумен, ул.“******“ №15. Достъпът до обекта бил осигурен от лицето К.П.К. – техник ВИК водомерно стопанство във  „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД и надзорната проверка била извършена в негово присъствие. В хода на проверката било констатирано, че за непрекъснато измерване на обема на доставената вода, с цел осъществяване на търговски плащания по смисъла на чл.5 от ЗИ, на описания обект за абонат Т.Р.И. с абонатен номер 657520  „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД използва водомер за студена вода без данни за тип, с идентификационен номер 1643045, максимална работна температура 40 градуса по целзий, произведен от „Беласица“ АД – гр.Петрич. Водомерът бил монтиран на водопроводното отклонение с водомерен възел в шахта в стая на приземния етаж на посочения адрес, като бил свързан към водоснабдителната мрежа и осигурявал подаване на питейна вода към водопроводната инсталация на абоната.

Било установено, че дружеството-жалбоподател използва описания водомер без знак от последваща проверка на средство за измерване в употреба по чл.43, ал.1 от ЗИ, тъй като върху водомера липсвала оловна пломба с метрологичен отпечатък, ограничаваща достъпа до брояча му и до регулиращите му устройства, която трябва да бъде носител на знаците от проверка на водомера. По повод извършената проверка до дружеството-жалбоподател било изпратено писмо изх.№67-00-294/28.06.2017 год., с което са ги поканили във връзка с констатирани 28 броя водомери без валидни знаци за първоначална и/или последваща проверка на средства за измерване в употреба, в това число и средството за измерване, предмет на проверката на обект с адрес гр.Шумен, ул.“******“ №15 в срок от 10 дни да представят информация относно данни за абоната, името, вида и адреса на обекта, за всеки един от обектите, където са монтирани и се използват горепосочените водомери; данни за датата на монтиране на описаните водомери /констативен протокол за подмяна на водомер/; заверено копие от карнетката /партида на абоната/ с отчетените показания за описаните водомери; заверени копия на фактурите, с които е начислено изразходваното количество вода от 01.04.2017 год. до 30.06.2017 год. и/или протоколи за подмяна на описаните обекти, където са монтирани съответните водомери. В отговор от страна на  „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД е изпратено писмо, в което по отношение на обекта, намиращ се на адрес гр.Шумен, ул.“******“ №15 е посочено, че общ водомер на водопроводното отклонение с водомерен възел се намира в шахта на приземния етаж, че водомера е монтиран 2015 год. съгласно заверено копие от протокол за демонтаж и монтаж на водомер от 12.03.2015 год., че показанията на водомера се записват на електронен карнет и че представят заверени копия на фактури, с които е начислено изразходваното количество вода от 01.04.2017 год. до 30.06.2017 год. 

Във връзка с проверката на дружеството са дадени задължителни предписания с Протокол за задължителни предписания №121-СМС-022/03.08.2017 год. със срок за изпълнение до 10 дни, считано от датата на подписване на протокола. Цитираният протокол бил съставен и връчен на управителят на дружеството на 03.08.2017 год. За констатираното нарушение на дружеството бил съставен Акт за установяване на административно нарушение №ШН206/03.08.2017 год., в който било посочено, че с описаното деяние е нарушена разпоредбата на чл.44, т.4 от ЗИ, във вр. чл.43, ал.1 от ЗИ. Актът е бил съставен в присъствие на представляващия дружеството, като последният подписал акта без да изложи възражения по него. Впоследствие, дружеството - жалбоподател  не се е възползвало от законното си право и не е депозирало писмени възражения в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН. Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка е издадено наказателно постановление №03-1543/16.10.2017 год. на Началника на Регионален отдел метрологичен надзор североизточна България на ГД „Метрологичен надзор“ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на основание чл.85, ал.2 от Закона за измерванията /ЗИ/ на “Водоснабдяване и канализация-Шумен” ООД, с ЕИК837068284, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, пл.“Войн“ №1, представлявано от К.Г.М. е наложена имуществена санкция в размер на 200 /двеста/ лева за нарушение по чл.44, т.4 от ЗИ, във вр. с чл.43, ал.1 от ЗИ.

Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени и гласни доказателства: от разпита в съдебно заседание на актосъставителя С.М.С. и на свидетелите Е.Й.Д. и К.П.К., както и от присъединените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства.

При така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Съгласно разпоредбата на  чл.5 от ЗИ за осигуряване на точност и достоверност на измерванията в здравеопазването и на измерванията, свързани с обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и общинските вземания и търговските плащания, се извършва метрологичен контрол. В същото време нормата на чл.44, т.4 от ЗИ предвижда задължение за лицата, които използват средства за измерване да не използват средства за измерване без знаците по чл.35, чл.39, ал.1 и чл.43, ал.1.

Използваният в обекта на ул.“******“ №15 в гр.Шумен водомер има качеството на средство за измерване по смисъла на §1, т.27 от ДР на ЗИ, доколкото същият се явява техническо средство, което има метрологични характеристики и е предназначено да се използва за измервания самостоятелно или свързано с едно или повече технически средства, поради което се налага извода, че същият е подлежал на посочения по-горе първоначален и последващ контрол.

В същото време от материалите по делото и по-конкретно от събраните в хода на производството гласни доказателства чрез разпита на свидетелите  С.М.С. и Е.Й.Д. се установява, че по време на извършената проверка на 22.06.2017 год. върху водомера е липсвала оловна пломба с метрологичен отпечатък, ограничаваща достъпа до брояча му и до регулиращите му устройства и която следва да бъде носител на знаците от извършена проверка на водомера. От разпита на посочените свидетели се установява, че посочения водомер им е бил показан от собствениците на имота, като проверката е била извършена и в присъствие на свидетеля К.П.К., който е техник ВИК водомерно стопанство във  „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД и целта на присъствието му по време на надзорната проверка е била именно идентифициране на средствата за техническо измерване в съответните обекти.

В тази връзка съдът не кредитира твърденията на дружеството-жалбоподател, че посоченото средство за измерване се явява второстепенно и че същото не е монтирано на водопроводно отклонение, следователно не следва да отговаря на изискванията за първоначална и последваща метрологична проверка. Действително от представения като писмено доказателство по делото Протокол №1256 за демонтаж и монтаж на водомер се установява, че на 12.03.2015 год. на адрес гр.Шумен, ул.“******“ №15 е бил монтиран водомер с №1275248, модел Беласица и същият е бил пломбиран с пломба №3304131. В същото време обаче посоченото обстоятелство не изключва факта в имота да има монтиран и друг водомер на водопроводно отклонение, който да служи за отчитане на потребена от абоната питейна вода. В тази връзка съдът съобрази обстоятелството, че въпреки, че с писмо изх.№67-00-294/28.06.2017 год. на дружеството-жалбоподател е била дадена възможност във връзка с констатирани 28 броя водомери без валидни знаци за първоначална и/или последваща проверка на средства за измерване в употреба, в това число и средството за измерване, предмет на проверката на обект с адрес гр.Шумен, ул.“******“ №15 да представят информация в тази насока, от тяхна страна не са изложени подобни твърдения, водещи до извод, че посоченият водомер не се използва за нуждите на извършваното от дружеството търговска измерване. Подобни твърдения не са били изложени и под формата на възражения по съставения им акт за установяване на административно нарушение, а едва в производството по изпълнение на дадените им задължителни предписания с Протокол за задължителни предписания №121-СМС-022/03.08.2017 год.

В тази връзка обаче съдът намира, че представените доказателства не установяват по безспорен начин, че установения по време на проверката водомер е второстепенен, че не е монтиран на водопроводно отклонение, че не се използва като средство за търговско измерване и че показанията, отразени в издадените на лицето електронни карнети са показания на друг водомер, а не на настоящия. Още повече, че както бе посочено по-горе проверката е била извършена в присъствие на собственик на обекта и техническо лице от дружеството-жалбоподател, които именно са лицата, имащи информация за наличните в обекта водомери и техните характеристики и които именно са посочили водомерната шахта на проверяващите длъжностни лица.   

С оглед на изложеното съдът приема за безспорно установено, че санкционираното дружество е използвало средство за измерване в нарушение на изискванията на чл.44, т.4 от Закона за измерванията, за което правилно и законосъобразно е санкционирано с обжалваното наказателно постановление.

Неоснователни са доводите, изложени в жалбата, за незаконосъобразност на съставения акт и на издадено наказателно постановление, тъй като в протокола за задължителни предписания било записано, че едва след неизпълнение на дадените предписания дружеството – жалбоподател ще подлежи на санкция. Правно ирелевантно се явява изпълнението на задължителните предписания от страна на дружеството - нарушител, тъй като неизпълнението им е обект на друга санкционна норма, тази по чл.92, ал.1 от ЗИ и не отменя описаното нарушение за използване на СИ в употреба без знак за последваща проверка, какъвто е настоящият случай. Обстоятелствата около изпълнението на задължителните предписания не рефлектират върху административно-наказателната отговорност за процесното нарушение, тъй като по никакъв начин не освобождават санкционираното лице от задължението му да не използва процесното средство за измерване без наличието на поставен знак за последваща проверка по  чл.43, ал.1 от ЗИ.

            Административно-наказващият орган правилно е издирил приложимата в случая санкционна разпоредба, а именно чл.85, ал.2 от ЗИ, която предвижда имуществена санкция в размер от 200 до 500 лева за юридическо лице, което в случаите по чл.5 използва средства за измерване, които не отговарят на изискванията по глава четвърта, или не изпълнява задълженията си по чл.44 от същия закон. При индивидуализация на наказанието наказващият орган се е съобразил с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН, като съобразявайки тежестта на нарушението и обстоятелството, че същото е извършено за първи път е наложил наказание в размер на минимума, предвиден в  цитираната разпоредба.

Не са налице основания за приложение разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, тъй като настоящият същият не се отличава с по-малка тежест от обичайните нарушения от този вид.

С оглед на всичко изложено по-горе съдът намира, че обжалваното наказателно постановление се явява правилно и законосъобразно и следва да бъде потвърдено изцяло.     

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът  

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло наказателно постановление №03-1543/16.10.2017 год. на Началника на Регионален отдел метрологичен надзор североизточна България на ГД „Метрологичен надзор“ на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, с което на основание чл.85, ал.2 от Закона за измерванията /ЗИ/ на “Водоснабдяване и канализация-Шумен” ООД, с ЕИК837068284, със седалище и адрес на управление: гр.Шумен, пл.“Войн“ №1, представлявано от К.Г.М. е наложена имуществена санкция в размер на 200 /двеста/ лева за нарушение по чл.44, т.4 от ЗИ, във вр. с чл.43, ал.1 от ЗИ.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Шуменския административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

                                                                       

РАЙОНЕН СЪДИЯ: