О П Р Е Д Е Л И:      170/5.9.2017г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 2018/2017 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемия А.К.Ю. ***, отнел чужди движими вещи – 1 бр. чугунено огнище от джанта за камион и 1 бр. метален капак от шахта, всичко на обща стойност 58.00 лева (петдесет и осем лева), от владението и собственост на Р.Б.С., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като случаят е маловажен  -  престъпление по чл. 194, ал.3 от НК, във вр. с чл.194, ал.1 от НК.

Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл.

Причинените с деянието имуществени вреди са възстановени

За гореописаното деяние на оосн. чл. 194, ал.3 от НК, във вр. с чл.194, ал.1 от НК, във вр. с чл. 54, ал.1 от НК се НАЛАГА наказание 5 (пет) месеца Лишаване от свобода”;

На осн. чл. 57, ал. 1, т. 2, б. “б“ от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на наказанието.

Вещественото доказателство по делото 1 броя  цифров носител /CD/, съдържащ запис от охранителни камери монтиран в пункт за изкупуване на отпадъци  ОСТАВА към делото.

 Направените по ДП №593/2017г. разноски в размер на 65.00 лева (шестдесет и пет лева), се възлагат на обвиняемия А.К.Ю., които следва да се внесат в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – гр.Шумен, както и 5.00 лв.(пет лева) в полза на бюджета по сметка на Районен съд – гр.Шумен за издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2018/2017г. по описа на Районен съд – гр. Шумен и Д.П. № 593/2017 г. по описа на РУ - Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

            На основание чл.382, ал.10 от НПК да се съобщи на пострадалото лице, че по делото е одобрено споразумение, като му се укаже, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред граждански съд.