О П Р Е Д Е Л И:      169/4.9.2017г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 2019/2017 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият Й.Н.Й.:

-  за времето от 21.00 часа на 03.10.2010г до 16,30 часа на 04.10.2010г. в гр. Шумен, ул. „Московска“, до дом № 13, отнел чужди движими вещи: акумулаторна батерия 12В 654АН на стойност 139.00 лв., авторадио СД „Сони“, с падащ панел на стойност 160.00 лева, всичко на обща стойност 299.00 лева/двеста деветдесет и девет лева/ от владението на З.Х.З. от град Шумен, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, като за извършване на деянието повредил преграда, здраво направена за защита на имот /срязан подвижен покрив на лек автомобил „Ровър“ 214, с рег.№ Н6285АТ и използвал техническо средство нож - престъпление по чл. 195, ал.1, т.3 и т.4, пр.2 във вр. с чл. 194, ал.1 от НК.

Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл.

Причинените с деянието имуществени вреди са възстановени.

За гореописаното деяние и на осн. 195, ал.1, т.3 и т.4, пр.2 във вр. с чл. 194, ал.1, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, се НАЛАГА на обвиняемия Й.Н.Й. наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 (пет)  месеца;

На осн. чл. 66, ал. 1 от НК,  ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 (три) години;

- за времето от 21.00 часа на 03.10.2010г до 16,30 часа на 04.10.2010г. в гр. Шумен, ул. „Московска“, до дом № 13, повредил противозаконно чужда движима вещ – срязал подвижен покрив на лек автомобил Ровър 214, с рег.№ Н6285АТ, собственост на З.Х.З. от град Шумен на стойност 420.00 лева /четиристотин и двадесет лева/– престъпление по чл.216, ал.1 от НК;

Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл.

Причинените с деянието имуществени вреди са възстановени.

За гореописаното деяние и на осн. 216, ал.1 от НК, във вр. с чл. 54 от НК се НАЛАГА на обвиняемия Й.Н.Й. наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 3 (три)  месеца;

На осн. чл. 66, ал. 1 от НК,  ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 (три) години;

На осн. чл.23 ал.1 от НК,  ОПРЕДЕЛЯ общо наказание между двете наложени с настоящото споразумение, на обвиняемия Й.Н.Й., а именно “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 5 (пет)  месеца;

На осн. чл. 66, ал. 1 от НК,  ОТЛАГА изпълнението на така определеното общо наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от 3 (три) години;

Направените по ДП № 1793/2010г. разноски в размер на 54.54 лева ( петдесет и четири лева и петдесет и четири стотинки), се възлагат на обвиняемият Й.Н.Й., които следва да се внесат в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – гр.Шумен, както и 5.00 лв. (пет лева) в полза на бюджета по сметка на Районен съд – гр.Шумен за издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2019/2017г. по описа на Районен съд – гр. Шумен и Д.П. № 1793/2010 г. по описа на РУ - Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

            На основание чл.382, ал.10 от НПК да се съобщи на пострадалото лице, че по делото е одобрено споразумение, като му се укаже, че може да предяви граждански иск за неимуществени вреди пред граждански съд.