О П Р Е Д Е Л И:      171/5.9.2017г.

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между страните по НОХД № 2042/2017 г. по описа на ШРС, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият К.И.  К.:***, управлявал МПС – лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рама  WVWZZZ3BZVE02662, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, а именно 2,37 промила, установено по надлежния ред /Наредба № 30 от 27.06.2001г. за реда за установяване употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС/ с химическа експертиза № 196/29.08.2017г., след като е осъден с влязла в сила присъда/споразумение по НОХД  № 1790/2017г. по описа на ШРС/ за деяние по чл. 343б, ал.1 от НК - престъпление по чл. 343б, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл.

В резултат на деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди.

За гореописаното деяние и на основание чл. 343б, ал. 2 от НК,  във вр. с ал.1, във вр. с чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК му НАЛАГА наказание “Лишаване от свобода” за срок от 7 (седем)  месеца и „ГЛОБА“ в размер на 1000.00 (хиляда лева);

На осн. чл.57, ал. 1, т.3 от ЗИНЗС, СЕ ОПРЕДЕЛЯ първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието „Лишаване от свобода“;

- на 28.08.2017г. в гр. Шумен, управлявал лек автомобил „Фолксваген Пасат“ рама WVWZZZ3BZVE02662, който не е регистриран по надлежния ред съгласно Наредба I-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях – престъпление по чл. 345, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

Деянието е извършено виновно, с пряк умисъл.

В резултат на деянието няма причинени съставомерни имуществени вреди.

За гореописаното деяние и на основание чл. чл. 345, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, във вр. с чл. 54, ал.1 от НК му НАЛАГА наказание “ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от 4 /четири/  месеца;

На осн. чл.23, ал.1 от НК на обвиняемия К.И.  К. се  ОПРЕДЕЛЯ общо наказание измежду така определените с настоящото споразумение, до размера на най-тежкото от тях, а именно 7 (седем) месеца Лишаване от свобода” и „ГЛОБА“ в размер на 1000.00 (хиляда лева);

На осн. чл. 57, ал. 1, т.3 от ЗИНЗС, СЕ ОПРЕДЕЛЯ първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието „Лишаване от свобода“;

На осн. чл.59, ал.2 от НК се ПРИСПАДА от така наложеното наказание „Лишаване от свобода“  времето,  през което обвиняемия К.И.  К. е бил задържан  за срок от 24 часа на 28.08.2017г. по ЗМВР и за времето през което е бил задържан за 72 часа, считано от 04.09.2017г.;

Направените по БП №1026/2017г. разноски в размер на 31.00 лева (тридесет и един лева), се възлагат на обвиняемия К.И.  К., които следва да се внесат в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – гр.Шумен, както и 5.00 лв./пет лева/ в полза на бюджета по сметка на Районен съд – гр.Шумен за издаване на изпълнителен лист.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД №2042/2017г. по описа на Районен съд – гр. Шумен и ДП № 1026/2017год. по описа на РУ - Шумен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

…………

                        Производство по чл. 306, ал.1, т.3 от НПК.

О П Р Е Д Е Л И:

На осн. чл.68, ал.1 от НК ПРИВЕЖДА в изпълнение наложеното на  К.И.  К., ЕГН ********** наказание 6 (шест) месеца „Лишаване от свобода“  по НОХД № 1790/2017г. по описа на ШРС.

На осн. чл. 57, ал. 1, т.3 от ЗИНЗС, ОПРЕДЕЛЯ първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието „Лишаване от свобода“.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протестиране в 15-дневен срок от днес пред Шуменския окръжен съд.