О П Р Е Д Е Л И:      181/25.9.2017г.

 

   ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство между страните по НОХД № 2216 по описа на ШРС за 2017г. между страните по делото е постигнато споразумение, в което се приема за безспорно установено от фактическа страна, че обвиняемият е виновен в това, че:

1. На 29.07.2017г. в гр. Шумен, по ул. „Университетска“ управлявал МПС- мотопед “Томос А-35-25”, с номер на рама NLU0001, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2‰, а именно 2.45‰, установено по надлежния ред, с техническо средство Алкотест Дрегер 7510, с фабр. № ARDN -0034, проба № 01170/29.07.2017г.– престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

За горепосоченото деяние, на основание чл. 343 б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, на обвиняемия се налага наказание “Лишаване от свобода” за срок от 11 /единадесет/ месеца и глоба в размер на 200/двеста/ лева.

2.      На 29.07.2017г. в гр. Шумен, по ул. „Университетска“ управлявал МПС- мотопед “Томос А-35-25” с номер на рама NLU0001, което не е регистрирано по надлежния ред, предвиден в Наредба I-45/24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на МПС и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства- престъпление по чл. 345, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 345, ал. 1 от НК.

За горепосоченото деяние, на основание чл. 345, ал. 2 от НК, във вр. с чл. 345, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 57, ал.1 от НК, на обвиняемия се налага наказание “Лишаване от свобода”, за срок от 3/три/ месеца.

На основание чл. 23, ал.1 от НК, от така определените за всяко едно от престъпленията наказания, на обвиняемия се налага най-тежкото от тях, а именно: “Лишаване от свобода” за срок от 11 /единадесет/ месеца и глоба в размер на 200лв./двеста/ лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на така определеното общо наказание, се отлага за срок от 3 /три/ години.

На основание чл.59, ал. 1 и ал.2 от НК се зачита времето, през което обвиняемият  е бил задържан  по ЗМВР за 24 часа, със Заповед № 1729з266/29.07.2017г.

Деянията са извършени виновно, при пряк умисъл.

С деянията не са причинени съставомерни щети.

По делото няма приложени веществени доказателства.

ОСЪЖДА Ф.К.М. да плати направените по делото деловодни разноски в размер на 15,00 /петнадесет/ лева, които следва да се внесат в полза на държавата, по сметка на ОД на МВР – Шумен , както и сумата от 05,00/пет/ лева при издаване на изпълнителен лист, които следва да се внесат по сметка на РС-Шумен.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2216/2017г. по описа на ШРС и по  БП № 905/ 2017 г. по описа на РУ  –Шумен.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.