О П Р Е Д Е Л И:      183/29.9.2017г.

            ОДОБРЯВА така постигнатото Споразумение между страните по НОХД № 2238 опИ.на ШРС за 201. за това, че подсъдимият М.И.А. е виновен в това, че на 17.09.2017г. в гр. Шумен, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „Ауди А6“, ДК № Н 9514 ВК, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2‰, а именно 1.59‰, установено по надлежния ред, съгласно Наредба № 30/27.06.2001г. за реда за установяване на употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС /посредством Химическа експертиза/ - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

За горепосоченото деяние, на основание чл. 343б, ал. 1 от НК, във вр. с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, на подсъдимия се налага наказание “Лишаване от свобода”, за срок от 5 /пет/ месеца и глоба 250 /двеста и петдесет/ лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК изтърпяването на наказанието “Лишаване от свобода”, се отлага за срок от 3 /три/ години.

На основание чл.59, ал. 2 от НК зачита времето, през което подсъдимият е бил задържан по ЗМВР  със Заповед за задържане на лице № УРИ 1729з335/17.09.2017г.

На основание чл. 343 г от НК, на подсъдимия се налага  наказание “Лишаване от правото да управлява МПС” за срок от 7/седем/ месеца.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК се приспада времето, през което същият е бил лишен от правото да управлява МПС по административен ред.

Деянието е извършено виновно, при пряк умисъл.

С престъплението няма причинени имуществени вреди.

По делото няма приложени веществени доказателства.

ОСЪЖДА подсъдимия да заплати направените по  делото разноски в размер на 31,00 /тридесет и един/лева, които следва да се внесат в полза на държавата, по сметка на ОД на МВР-Шумен, както и 5,00 /пет/лева при издаване на изпълнителен лист , които следва да се внесат в полза на бюджета на съдебната власт,по сметка на РС-Шумен.

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 2238/2017 год. по опИ.на ШРС и БП № 1116/ 2017г. по опИ.на РУ - Шумен.

Определението за прекратяване на наказателното производство е окончателно и не подлежи на обжалване.